Europas grönaste stad

Arbetet med Europas grönaste stad handlar om att Växjö inte tänker vara lagom – vi vill mer. 

Växjö – en mångkampare

Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid. Det handlar om att vara en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, stark tillväxt, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för framtiden. Växjö kan liknas vid en mångkampare.

Vi har under många år gjort ett gediget arbete på miljösidan, kanske inte alltid bäst – men sammanlagt vinner vi! Växjö har satsat på ett långsiktigt och målmedvetet arbete istället för enskilda insatser.


Upprinnelsen till Europas grönaste stad är en lång historia

Från sjörestaureringar under 1970-talet till en ständigt växande stad med fortsatt goda miljöresultat. Det har under 2000-talet lett till att Växjö fått flera utmärkelser och internationella miljöpriser och placerat sig på världskartan.

Växjö kommun antog Europas grönaste stad efter att BBC började kalla Växjö detta för det framgångsrika miljöarbetets skull och internationella medier hängde på. 1996 var Växjö kommun först i världen med att säga att vi skulle bli fossilbränslefria!

Växjö kommun antog Europas grönaste stad efter att BBC började kalla Växjö detta 2007 för det framgångsrika miljöarbetets skull och internationella medier hängde på.


Europas grönaste stad förpliktigar

Växjö kommun som organisation är en viktig del av och en förutsättning för Europas grönaste stad. Det vinnande konceptet har varit ett långsiktigt, uthålligt arbete – både praktiskt och strategiskt, en politisk enighet över blockgränserna och samverkan på många nivåer.

Att Växjö kallar sig Europas grönaste stad betyder ett intensifierat arbete med att tillsammans med andra aktörer nå en ekologiskt hållbar utveckling. Kommunen förstärker sitt arbete för att underlätta för invånare och företag att leva med minimal miljöpåverkan och strävar efter att själv föregå med gott exempel.


Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en starkt växande kommun. Mellan 1993-2011 har tillväxtökningen i kommunen varit 73 % samtidigt som det skett en utsläppsminskning med 41 %.

Företag, universitetet och kommun har tillsammans en unik kunskap om klimatskydd och annan miljöteknik. Detta kan göra Växjöregionen till ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minimeras när vi bygger en sammanhållande bebyggelsestruktur. Närheten till vatten och grönska med hög kvalitet och god tillgänglighet betyder mycket för livskvaliteten och kommunens attraktionskraft. 


Alla bidrar

Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är en viktig faktor för att nå målen i Europas grönaste stad. Kommuninvånarna är även de en viktig del i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Genom att till exempel värma upp bostaden med fjärrvärme, genom att cykla eller åka kollektivt, genom att köpa lokalproducerade och ekologiska livsmedel, genom att sortera sitt avfall är alla med och skapar Europas grönaste stad.


Växjö kommuns definition av Europas grönaste stad

"Europas grönaste stad är alla miljöåtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i Växjö kommun, privata som offentliga. Europas grönaste stad grundas på det som är unikt för kommunen idag, vilka värden man står för och visionen om vart man vill komma.

Växjö är en miljökommun med politisk enighet om långtgående miljömål och ett aktivt miljöarbete. Vi närmar oss ett fossilbränslefritt Växjö där varje invånare har en låg energianvändning och klimatpåverkan. En mångfunktionell stad med effektiv markanvändning innebär korta avstånd och därmed valmöjlighet för människor att välja miljövänliga kommunikationsmedel. Närheten till vatten och grönska ger livskvalitet och attraktionskraft".
Antogs av kommunstyrelsen 2008.10.08)


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00

Ansvarig förvaltning
Kommunledningsförvaltning»
Politiskt ansvar
Kommunstyrelsen»