Kommunstyrelsen


Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamhet, samt ansvarar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige. Den består av 15 ledamöter och 15 ersättare som sammanträder 1 gång i månaden. Kommunstyrelsen har två utskott, arbetsutskottet och organisations- och personalutskottet

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress

Postadress Växjö kommun, Kommunstyrelsen, Box 1222, 351 12 Växjö

Anna Tenje
Ordförande
Anna Tenje (M)

Åsa K Bjökmarker
1:e vice ordförande
Åsa Karlsson Björkmarker (S)

Per Schöldberg
2:e vice ordförande
Per Schöldberg (C)


Sök kontaktuppgifter till ledamöter i kommunstyrelsen