Förvaltningen arbete och välfärd

Arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg och familjerätt.

Arbete och välfärd ansvarar även för sysselsättning, stöd och boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Inom ansvarsområdet finns också budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt alkoholhandläggning.

Vår vision är att alla i Växjö kommun ska ha en ekonomisk och social trygghet där arbete och sysselsättning är viktiga förutsättningar.

 

Per SandbergFörvaltningen arbete och välfärd leds av förvaltningschef (socialchef) Per Sandberg som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress

 

 

Organisationen

Klicka på skissen så får du veta mer om varje enhet.

  Förvaltningen arbete och välfärd undefined Nämnden för arbete och välfärd Förvaltningskontoret Administration och utveckling Arbetsmarknad och integration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Nämnden för arbete och välfärd Förvaltningskontoret Administration och utveckling Arbetsmarknad och integration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Nämnden för arbete och välfärd


Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret samordnar förvaltningens arbete ur ett helhetsperspektiv.

Avdelningen arbetar strategiskt och stödjande gentemot förvaltningens verksamheter. Här finns specialistfunktioner inom områdena nämndsadministration, diarium och personal. Även kommunens krisstöd ingår.

Förvaltningschef, Per Sandberg, tel. 0470-410 00


Planering och ekonomi

Avdelningens arbetar förvaltningsövergripande och ansvarar för följande områden:

  • Kommunikation - intern och extern
  • Auktorisation och uppföljning av externa anordnare
  • Samordning Växjölöftet med näringslivskontakter Matchning Kronoberg, kompetensförsörjningsprojekt och arbetsmarknadssamverkan Kronoberg
  • Projekt och projektutveckling
  • Möbelåterbruk, Dua, Etableringssamverkan med flera.
  • Ekonomi, budget och bokslut.

Avdelningschef Tina Storbjörk, telefon 0470-410 00


Administration och utveckling

Administration och utveckling samordnar ur ett helhetsperspektiv och arbetar strategiskt och stödjande gentemot förvaltningsledning och avdelningar.

Administrativa enheten
Förutom förvaltningsgemensam administration, reception och arkiv arbetar man mest med ekonomi- och personaladministration.

Utvecklingsenheten
Här finns specialistfunktioner inom områdena verksamhetsutveckling, utredning, IT, kompetensutveckling, kvalitet, ledningssystem, avvikelsehantering inklusive lex Sarah, säkerhet samt lokaler.

Familjefrid Kronoberg
En länsövergripande verksamhet där länets 8 kommuner och Region Kronoberg samverkar. Uppdraget är att arbeta mot våld i nära relationer.

Målgruppen är barn och vuxna från 4 år och vänder sig till både utsatta och utövare.

Glimten
Är en guppverksamhet för barn och unga 6-20 år i missbruksmiljöer.

Personliga ombud Kronoberg
En länsövergripande verksamhet för samverkan. Målgruppen är personer från 18 år med psykisk funktionsnedsättning.

Avdelningschef Elisabeth Malmefeldt von Schantz, telefon 0470-410 00


 

Arbete och lärande

Avdelningen Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning, arbetar med frågor som rör arbetsmarknad, utbildning, bistånd och integration. Här ligger även kommunens fältverksamhet, med dess viktiga roll i samverkan med andra instanser i samhället.

Avdelningen ansvarar även för mötesplatserna Bergendahlska gården (BG), Tallgården, Panncentralen och Araby park Arena liksom för de mötesplatser som finns i Lammhult, Braås och Teleborg.

På avdelningen hanteras dessutom kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning, rådgivning för nyetablering av företag samt alkoholhandläggning.

Avdelningschef Ulrika Boström, telefon 0470-410 00


Barn och familj

Barn och familj ansvarar för frågor som rör ungdomar 0-20 år i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.

Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar

om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser samt boende för barn och ungdomar.

Avdelningen svarar för familjerättsliga frågor, genomför och följer upp placeringar i familjehem samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

I avdelningen ingår rådgivande verksamhet, fältverksamhet och samverkan med skolor och Polisen samt arbete med barn- och föräldragrupper.

Medverkar i kommunens sociala beredskap.

Avdelningschef Charlotta Brag, telefon 0470-410 00


Vuxna

Avdelning Vuxna ansvarar för boenden, boendestödsgrupper och träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Avdelningen utgör även en specialistfunktion när det gäller kunskap om missbruk av alkohol och narkotika samt ger råd, stöd och behandling åt vuxna människor med missbruksproblematik.

Avdelningen rekryterar och utbildar kontaktpersoner till vuxna med psykisk ohälsa.

Samordnar kommunens social beredskap och krisstöd.

Avdelningschef Anna Hammarsten Rosander, telefon 0470-410 00


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»

Öppettider

Måndag- fredag
kl. 07.30-16.30

Besöksadress

Västra Esplanaden 18

Postadress

Växjö kommun
Förvaltningen arbete och välfärd
Box 1222
351 12 Växjö

Vi är miljödiplomerade

Miljödiplomering