Förvaltningen arbete och välfärd

Förvaltningen ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och  familjeomsorg, familjerätt, integration, budget- och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning.

Förvaltningen ansvarar även för alkoholtillstånd och tillsyn över alkoholservering.  

Förvaltningen ska samordna insatser inom dessa områdena för att fler växjöbor ska beredas goda förutsättningar för arbete, vuxenutbildning och social trygghet.

 

Per SandbergFörvaltningen arbete och välfärd leds av förvaltningschef (socialchef) Per Sandberg som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.

Telefon 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress

 

 

Organisationen

Klicka på skissen så får du veta mer om varje enhet.

  Organisationsskiss arbete och välfärd Nämnden för arbete och välfärd Förvaltningskontoret Administration och utveckling Arbetsmarknad och integration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Nämnden för arbete och välfärd Förvaltningskontoret Administration och utveckling Arbetsmarknad och integration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Nämnden för arbete och välfärd


 

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret samordnar förvaltningens arbete ur ett helhetsperspektiv. Avdelningen arbetar strategiskt och stödjande gentemot förvaltningens verksamheter.

Här finns  specialistfunktioner inom områdena nämndsadministration, diarium, personal, ekonomi och kommunikation.

Avdelningen hanterar även föreningsbidrag/partnerskap och ansvarar för kommunens alkoholhandläggning, budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt för kommunens krisberedskap.


Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 33

Alkoholhandläggning 0470-410 00
Besöksadress Västra Esplanaden 18 Kontaktcenter 

Budget- och skuldrådgivning 0470-414 90, 410 64
Besöksadress Västra Esplanaden 18 Kontaktcenter

Konsumentrådgivning 0470-410 00
Besöksadress Västra Esplanaden 18 Kontaktcenter 

 

Administration och utveckling

Administration och utveckling arbetar strategiskt och stödjande gentemot förvaltningens verksamheter.

Avdelningen samordnar förvaltningens gemensamma administration och receptioner.

Här finns specialistfunktioner inom områdena utredning, verksamhetsutveckling, information, kompetensutveckling, IT, kvalitet, ledningssystem, avvikelsehantering, säkerhet, lokaler och arkiv.

I avdelningen ingår även Familjefrid Kronoberg som är en länsövergripande verksamhet mot våld i nära relationer.

Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 33

Familjefrid Kronoberg 0470-79 60 47
Besöksadress Sandgärdsgatan 24


Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknad och integration ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och kompetensutveckling för unga och vuxna samt förebyggande- och kommunövergripande ungdomsarbete.

Verksamheten drivs utifrån intentionen att introducera, motivera och inkludera människor i arbetslivet.   

Telefon och besöksadresser

Bergendahlska gården - BG Liedbergsgatan 14-16
BG Ung 0470-79 68 53
BG Musik 0470-79 63 58
Ungdomskontoret 0470-410 11
FältNavigator 0470-436 49
Växjösommar 0470-79 68 53

 
11gården Centrum för arbete och studier 0470-416 31 Storgatan 83
Framtid Kronoberg 0470-439 44 Storgatan 83
Växjölöftet 0470-439 01 Tina Storbjörk 
Matchning Kronoberg 0470-438 56 Rickard Fransson
 

Parketten 0470-79 63 25, Vintervägen 9
Arbetsmarknad vuxen, Intern service 0470-410 00, Hjalmar Petris väg 51-53
Medborgarkontoret Araby 0470-436 38, Hjalmar Petris väg 2

E-post Detta är en e-postadress


Barn och familj

Barn och familj ansvarar för frågor som rör ungdomar i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll.

Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser, boende för ungdomar samt för ensamkommande barn och ungdomar.

Avdelningen svarar för familjerättsliga frågor, genomför och följer upp placeringar i familjehem samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.

I avdelningen ingår rådgivande verksamhet, fältverksamhet och samverkan med skolor och Polisen samt arbete med barn- och föräldragrupper. Avdelningen svarar även för kommunens sociala beredskap.


Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
Besöksadress Willans Park 3 plan 2 (ingång från Storgatan)
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47


Ekonomiskt bistånd och sysselsättning

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har till uppgift att pröva rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och motivera till sysselsättning som leder till självförsörjning för invånare i Växjö kommun.

Avdelningen fattar beslut om bistånd mot återkrav, förmedlingsmedel, boendeinsats,  dödsboanmälningar samt ger råd och stöd.


Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
Besöksadress Willans Park 3 plan 2 (ingång från Storgatan)
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47


Missbruksvård

Missbruksvård är inriktat på att ge råd, stöd och behandling till vuxna personer med missbruksproblematik samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner till vuxna med psykisk ohälsa.

Avdelningen utreder behov av och rätt till bistånd i form av vård och behandling enligt Socialtjänstlagen samt utreder förutsättningar för vård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Avdelningen svarar även för  kommunens sociala beredskap. 

 
Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
Besöksadress Willans Park 3 (ingång från Storgatan)
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47


Vuxnas lärande

Enligt nationella styrdokument är målet för den kommunala vuxenutbildningen att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personlig utveckling.

Vuxnas lärande erbjuder alla vuxna kommunmedborgare i Växjö utbildning och kompetensutveckling. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Telefon Kontaktcenter 0470-410 00
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79  69 33
Besöksadress Kungsgatan 9

Här kan du läsa mer om Vuxnas lärande, behörighet, antagning m.m. 

Nämnden för arbete och välfärd förvaltningen Arbete och välfärd Ledning och administration Arbetsmarknad och integration Barn och familj Missbruksvård Vuxnas lärande Ekonomiskt bistånd


Kontakta oss»
Kontaktcenter
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»

Öppettider

Måndag- fredag
kl. 07.30-16.30

Besöksadress

Västra Esplanaden 18

Postadress

Växjö kommun
Förvaltningen arbete och välfärd
Box 1222
351 12 Växjö

Vi är miljödiplomerade

Miljödiplomering