Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.  I Sverige har sotning förekommit nästan lika länge som vi använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll.

Kommunen skall enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ansvara för att sotning sker av så kallade fasta förbränningsanordningar och tillhörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanalare i restauranger och storkök. Kommunen får dock medge att en fastighetsägare själv utför eller låter någon annan utföra sotning på den egna fastigheten som man bor i (en- och tvåbostdshus) – om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt säkert sätt.

Ansökningshandlingar för att få sota själv hittar du i länklistan till höger.