Växjö stads- och stationshus

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om det nya stads-och stationshuset. För enkelhetens skull har vi delat upp frågorna i "stadshus" och "stationshus".

 

Stadshuset

Hur ser det nya stads- och stationshuset ut?

Vinnaren i arkitekttävlingen blev White Arkitekter och förslaget heter "Under ett tak". Här ser du bilden på stadshusentrén sett från öster. Nu kommer det vinnande förslaget att bearbetas och projekteras vidare till ett slutligt förslag tillsammans med arkitekt och entreprenör, allt i nära samarbete med projektledning och våra olika förvaltningar. Till exempel fortsätter arbetet med framtagande av rumsfunktionsprogram för att skapa en inomhusmiljö som passar verksamheternas behov.

Här kan du läsa mer om det vinnande bidraget, se filmen i 3D och fördjupa dig i motiveringen till varför just det här bidraget vann.

Växjö stadshus och station

Varför och vem har bestämt ska det byggas ett nytt stads- och stationshus? 

De tekniska installationerna som exempelvis ventilation och vs är väldigt dåliga i nuvarande kommunhus. Vi har därför gjort flera utredningar med kostnadsbedömningar som har presenterats, men man har sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus. 2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om kommunhuset till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen och gav oss i uppdrag att ta fram ett förslag på utformning och investering. Ett förslag på plats för det nya stadshuset togs fram. Valet föll på norra stationsområdet.  2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de är i behov av en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med stadshus och station. Växjö växer och stationsområdet dimensioneras nu för 100 000 invånare i Växjö.

Investeringsbeslutet att det nya stadshuset och stationen ska byggas tas av kommunfullmäktige i juni eller augusti 2017.

Varför blev det ett stadshus och inte ett kommunhus? 

Det var viktigt att signalera något nytt både i byggnaden och arbetssättet. Den politiska styrgruppen fastnade för stadshus som det bästa namnet på en modern arbetsplats för Växjö kommun.

Kommer Växjö stadshus att bli ett begrepp nu?

Det är inte klart ännu.

Hur blir vardagsrummet?

Det ska var integrerat med övriga delar i byggnaden, men det blir inga arbetsplatser där.

Ska det gamla kommunhuset rivas?

Det nuvarande kommunhuset kommer att säljas för att byggas om till bostäder. Det kan innehålla både rivning och ombyggnad som bestäms av den nya ägaren. 

Entrén i befintligt kommunhus är relativ ny och kostade en massa pengar – hur tänker ni kring den?

Vi tänker att en ny exploatör som köper och kommer att planera hela kvarteret ser möjligheter med nuvarande entré som kan bli lämplig som samlingslokal eller varför inte restaurang. Vi tror alltså att det är en tillgång som vi får bra betalt för vid försäljningen.

Kommer alla i dagens kommunhus att flytta till det nya stadshuset?

I tävlingsprogrammet som arkitekterna fick har vi utgått från 600 arbetsplatser, vilket är antalet som finns i dagens kommunhus men det slutliga antalet kan först bestämmas när ett vinnande förslag har utsetts, vilket innebär att antalet arbetsplatser kan komma att korrigeras något i nästa steg. 

Ett besked om vilka som kommer att sitta i det nya stadshuset beräknar vi att kunna ge under våren 2017.

Kommer varje förvaltning/enhet bestämma hur det egna kontoret ska utformas?

Delvis, men det ska vara flexibelt och så enhetligt som möjligt. Vi kommer att anlita experthjälp och det är hela tiden en dialog.

Vilken hänsyn har tagits till arbetsmiljödelarna när inställningen är att inga medarbetare ska ha egna rum? Har ni läst forskningen och räknat på medarbetarnas minskade produktion? 

Ja, grundinställningen är att inga medarbetare kommer ha egna rum. Arbetsplatsernas utformning kommer vi nu att jobba fram tillsammans med våra förvaltningar och då står självklart arbetsmiljöeffekterna högt på listan. Forskningen är inte entydig på denna punkt utan skiljer sig beroende på vilken typ av arbeten medarbetarna utför. Dialogen med våra förvaltningar och medarbetare blir därför mycket viktig i projekteringsskedet.

Här skriver arbetsmiljöverket om olika typer av kontor.

De som arbetar genom mycket telefonkontakt med chefer i känsliga ärenden som inte ska/bör kunna lyssnas av, hur har ni tänkt kring deras arbetsplatser?

Vi kommer att detaljstudera de som jobbar med särskilt känsliga ärenden i samband med den dialog vi för med våra förvaltningar. De olika mötesmiljöerna är också en del i detta arbete.

Kommer det bli plats för träningslokal/kommunhälsa i det nya stadshuset så som det finns idag?

Nej, det planeras inte för det. Man undersöker lösningar för att hitta andra passande lokaler utanför det nya stadshuset där Kommunhälsan skulle kunna ha sin verksamhet.

Varför startade vi med en arkitekttävling innan vi visste detaljbehoven från förvaltningarna?

Arkitekttävlingen var inte avsedd att genomföras för att presentera en detaljnivå på arbetsplatsen. Därför startade arkitekttävlingen efter att vissa grundfakta gällande exempelvis antal arbetsplatser, möteslokaler externt och internt, arkivbehov, förråd, kontorsservice, städ samt bilpool tagits fram tillsammans med förvaltningarna och andra expertfunktioner inom vår egen organisation. Vi har varit tydliga med att vår målbild är att 605 arbetsplatser skall rymmas i förslaget under förutsättning att man kan skapa en god flexibel arbetsmiljö för alla anställda.

De speciella delar som berör kommunens behov beskrivs i bilaga D i tävlingsprogrammet. Motsvarande beskrivning av Jernhusens behov, exempelvis gällande yta som behövs för station och butiker, finns att läsa i bilaga C och den yta som behövs för station och butiker.

Våra arkitekter hade därmed ett stort antal grundfakta att ta hänsyn till i sina förslag med en reservation om att detaljprojekteringen skulle komma att ske i steg två i processen. Alltså efter att ett vinnande förslag presenterats.
Hur delaktiga är de fackliga representanterna i arbetet med det nya stadshuset?

Det finns en facklig referensgrupp som är kopplad till lokalplaneringsgruppen som arbetar med att ta fram rumsfunktionsprogram som beskriver hur kommunens delar av stadshuset ska utformas interiört. Den fackliga gruppen består av representanter från Vision, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Naturvetarna och Sveriges ingenjörer. De får regelbundet information om det pågående arbetet och lägesstatus vid möten med projektledare Ove Dahl och bitr. projektledare Per Gustafsson, men är inte aktivt delaktiga i framtagandet av rumsfunktionsprogram. De personer som arbetar med framtagandet av rumsfunktionsprogram är utvalda av förvaltningarnas ledningsgrupper. Innan slutgiltiga beslut tas om arbetsplats- och mötesmiljöer kommer detta att samverkas med fackliga parter i den kommunövergripande samverkansgruppen.

Stämmer det att inget är bestämt gällande arbetsplatsers utformning och möteslokaler?

Det enda som är bestämt är att vi ska ha plats för minst 600 medarbetare som i en flexibel arbetsmiljö ska kunna utföra sitt arbete. Grundinställningen är att inga medarbetare har egna rum, men undantag kan finnas. Dessa undantag ska då kunna motiveras av särskilda behov eller krav på verksamheten. Cellkontor, det vill säga egna rum, minskar lokalernas flexibilitet, något vi därför vill undvika. 

Nu när det finns ett förslag att utgå ifrån börjar ett intensivt arbete där förvaltningscheferna och deras utsedda representanter samlar in de behov respektive förvaltning har. Ett arbete som kommer att ta hela våren. Information och samverkan kring detta sker löpande med berörda grupper.

Är och har allt material kopplat till arbetet med vårt nya stads- och stationshus varit officiellt och spridits till medarbetare och fack?

Allt material har lagts på Växjö kommuns intranät och även gåtts igenom med facken via den fackliga referensgruppen i projektet. När arkitekttävlingen underlag skickades ut publicerades den också på intranätet så att alla medarbetare kunde ta del av informationen.
Blir det någon större sal för exempelvis fullmäktigemöten i nya stadshuset?

Nej, det blir ingen större sal än nuvarande A-sal. Behov saknas. Fullmäktige kommer även i fortsättningen att ha sina möten i Utvandrarnas hus.

I de grupper som arbetar med det nya stadshuset finns en lokalplaneringsgrupp. Hur valdes representanterna till denna grupp ut?

Lokalplaneringsgruppens representanter har valts ut av respektive ledningsgrupp i förvaltningarna.

När kommer flytten från befintligt kommunhus att ske?

Flytten beräknas ske årsskiftet 2019/2020.

Vad händer med inredning och möblemang som finns i kommunhuset idag? På vilket sätt kommer inredningen vara präglad av hållbarhet och miljökrav i det nya stadshuset?

Vi kommer på alla tänkbara sätt att jobba med hållbarhet vid inredning och möblering. Lite senare i processen kommer vi att plocka in en inredningsarkitekt som jobbar fram förslag till beslut. Men sannolikt kommer förslagen att innehålla ganska mycket av nya möbler, eftersom kontoren och arbetssätten kommer att förändras. Men behovet av nya möbler i hela den kommunala verksamheten är stort och vårt nya stadshus är ändå bara 10 % av den kommunala verksamheten, så överblivna möbler kommer självklart att användas i hela Växjö kommuns verksamhet.

Hur många våningar kommer kommunen ha?

Huset är enligt förslaget 6 våningar (+källare) högt och kommunen kommer att ha 4,5 av dessa till sitt förfogande.

Är det Vöfab som kommer att äga det nya stadshuset?

Ja. Det finns inga andra planer i nuläget.

 

Stationshus

Vilka verksamheter kommer att finnas i det nya stads och stationshuset? 

I första hand kommer de kommunala verksamheterna som arbetar nära våra medborgare att finnas där. I stora drag är det de verksamheter som idag finns i kvarteret Ansgarius med något undantag. Ett nytillskott är exempelvis turistbyrån som också kommer att bedriva sin verksamhet i det nya stadshuset.

I det nya stationshuset kommer det att förutom den nya stationen att finnas butiker och restauranger. Vilka butiker och restauranger det blir är i dagsläget inte bestämt. 

Var ska det nya stads- och stationshuset ligga?

Det nya stads- och stationshuset kommer att ligga på norra stationsområdet där befintligt resecentrum ligger idag.

Ska station och stadshus vara i samma byggnad?

Ja. Ambitionen är en unik kombination av ett stads-och stationshus, där ett stadshus placeras ovanpå en station. Byggnaden blir cirka 14 000 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Stadshuset, cirka 12 000 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Stationen, cirka 1 700 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • "Växjös vardagsrum", cirka 300 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder.

Hur hög kommer byggnaden att bli?

Detaljplanen möjliggör för 6 våningar.

Vad händer med befintligt resecentrum?

För att göra plats för det nya stads- och stationshuset kommer befintligt resecentrum att rivas. Riving av nuvarande resecentrum beräknas ske under sensommar 2017.

Var ska resenärer ta vägen under tiden bygget pågår? 

Ett tillfälligt stationshus kommer att byggas och just nu tittar projektgruppen på alternativa lägen för byggnaden så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla som ska med tåg/buss.

Kommer Norra Järnvägsgatan att stängas av?

Ja. Gatan kommer att stängas av för biltrafik under hösten 2017, men det är inte beroende av det nya stadshuset utan kommer att stängas av oavsett stadshus. 

Hur ska jag ta mig till och från stationen när ni stänger av Norra Järnvägsgatan?

Angöringskapaciteten med bil kommer att fördubblas jämfört med idag. Södra bantorget framför muséet och World Trade Center är färdigt i maj i år. Där finns gott om korttidsparkeringar och nedfart till parkeringsgarage med möjlighet till långtidsparkering i upp till 8 dygn.

Även på norra sidan kommer en rationell angöring att finnas på det som idag är Järnvägsparkeringen.  

Vad händer med gamla järnvägsstationen?

Gamla järnvägsstationen kommer att stå kvar som byggnad. Vad det blir för verksamhet där är ännu oklart.

Vad händer med bron när det ska bli ett nytt stads- och stationshus?

Med tanke på stadens snabba expansion är den nuvarande stationen inte dimensionerad för 100 000 invånare och besökare. Jernhusen är i behov av en större station och därför är det ett bra tillfälle att kombinera nytt stadshus och station för att möte nuvarande och framtida behov.

De nya trapporna och hissarna mellan Klosterbron och spåren är första steget som gjordes i detta omfattande ombyggnadsprojekt. Nu fortsätter vi med stationshuset och resten av Klosterbron som kommer att renoveras med en trevligare miljö att passera. 

Hur blir det med parkeringsplatser i det nya stads- och stationshuset?

Det kommer inte vara några parkeringsplatser under det planerade stadshuset men det kommer att byggas parkeringshus i närheten.

Hur blir det med snabbladdare (20-30 min) för elbilar när det nya stadshuset byggs?

Snabbladdare för elbilar kommer att finnas i nära anslutning till stadshuset. I dagsläget planeras det bland annat för det i det nya P-huset som kommer att byggas bakom nuvarande polishus samt på befintlig parkering vid järnvägsområdet. I direkt anslutning till stadshuset kommer det inte finnas plats för fordonsuppställning alls och därmed ingen plats för snabbladdare.

När har vi ett nytt stads- och stationshus i Växjö?

Årsskiftet 2019/2020.

Hur blir det om kommunfullmäktige säger nej till bygget?

Detta arbetssätt med förberedelser innan beslut tas är vanligt i dagsläget. Om det blir nej så får detta förslag läggas åt sidan, men vi får jobba vidare för att hitta en annan lösning. Nuvarande kommunhus är i dåligt skick, så en ny lösning måste till.


Det byggs ju överallt i staden, det ser för jäkligt ut.

En stad i utveckling och expansion kommer alltid att innehålla byggnationer och det är ett gott tecken på framgång, vilket klart överväger de mindre nackdelar som kan uppstå vid byggnation.

Kan jag överklaga bygget?

När byggentreprenören lämnar in bygglovet finns en möjlighet för dem som är sakägare, till exempel grannar att överklaga beslutet.

Vilken byggentreprenör kommer att bygga det nya stads- och stationshuset?

Det blir Skanska som kommer att bygga det nya stads- och stationshuset. 

Hur är det tänkt att tak/fasad norrsidan ska hantera nederbörd i form av snö och regn? Jag ser inga hängrännor som fångar upp vattnet eller lösningar för att förhindra snöras för att skydda personer i gatunivån eller som ska passera in i byggnaden.

Detta är en fråga som kommer att behandlas i detaljprojekteringen, det är alltså lite för tidigt att besvara frågan, men vi är övertygade att vår arkitekt har lösningar på detta.  

Har ni någon kontakt med medborgarna, något inflöde med deras synpunkter och önskemål?

Vi har inte initierat någon medborgardialog ännu, men du är såklart välkommen att kontakta oss och lämna synpunkter på Detta är en e-postadress eller 0470 - 410 00. Dessutom kan du lämna dina synpunkter genom ett medborgarförslag via webben.