Ped.planering Matematik

Pedagogisk planering LGR-11

Matematik Åk 3

Inledning

Vi arbetar med att ge eleverna goda strategier för att kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.

Vi arbetar med att ge eleverna förutsättningar att utveckla förtrogenhet ned grundläggande matematiska begrepp och metoder. Vi vill stimulera elevernas kreativitet, reflekterande och problemlösande förmåga.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

• föra och följa matematiska resonemang

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Centralt innehåll

Taluppfattning och tals användning

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar

Algebra

• Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse

• Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Geometri

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock, samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

• Symmetri t.ex. i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter

Sannolikhet och statistik

• Slumpmässiga hädelser i experiment och spel.

• Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Samband och förändringar

• Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften

Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer

Vårt mål konkretiserat

Du ska

• kunna talraden 0 - 1000

• kunna positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental

• kunna addition och subtraktion med tiotalsövergång 10 -100

• kunna addition och subtraktion utan tiotalsövergång 100 -1000

• kunna se likheter och veta likhetstecknets betydelse

• kunna multiplikationstabellen 1 – 10

• kunna enkel bråkräkning

• kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten

• kunna tallinjen, avrundning och överslagsräkning

• kunna konstruera, beskriva och uttrycka enkla mönster och talföljder

• kunna klockan: analog och digital tid och uppskatta, mäta och jämföra tidsdifferenser

• kunna praktiskt använda pengar i aktuella valörer upp till 1000kr

• kunna uppskatta, mäta, jämföra längd (cm,dm,m), volym (l,dl,msk,tsk) och massa (kg,hg,g)

• kunna föra och följa logiska och matematiska resonemang samt använda ett matematiskt språk

• kunna problemlösning i flera led, samt värdera och välja lämplig strategi(metod)

• kunna föra statistik samt avläsa och rita enkla diagram

• kunna skala vid enkel förstoring och förminskning

• kunna de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel, klot och rätblock och deras egenskaper

• kunna göra areajämförelser

• kunna se symmetri i bilder och hur symmetri kan konstrueras

 

Undervisning

Vi arbetar laborativt med konkret material inom talområdet 1-1000. Vi arbetar med ordningstalen och klockan digital och analog tid. Vi arbetar med positionssystemet, med hjälp av pengar, samt addition och subtraktion med tiotalsövergång. Med hjälp av räknehändelser övar vi grundläggande matematiska begrepp. Vi tränar att rita och muntligt beskriva olika tankesätt samt tränar förståelse för det matematiska symbolspråket. Vi arbetar med förståelse för multiplikation som upprepad addition och tabellerna 1 - 10. Vi arbetar med att se sambandet mellan multiplikation och division. Vi arbetar med tallinjen och tränar avrundning och överslagsräkning.

Vi arbetar med enkla likheter och likhetstecknets betydelse samt talföljder och enkla geometriska mönster.

Vi arbetar med och konstruerar enkla geometriska objekt och deras egenskaper Vi tränar lägesord och gör uppskattningar, jämförelser och mätningar av längd, massa, volym och tid.

Vi arbetar med enkla tabeller och diagram, samt skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

• kunna talraden 0 - 1000

• kunna positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental

• kunna addition och subtraktion med tiotalsövergång 10 -100

• kunna addition och subtraktion utan tiotalsövergång 100 -1000

• kunna multiplikationstabellen 1 – 10

• kunna enkel bråkräkning

• kunna se sambandet mellan de fyra räknesätten

• kunna tallinjen, avrundning och överslagsräkning

• kunna konstruera, beskriva och uttrycka enkla mönster och talföljder

• kunna klockan: analog och digital tid och uppskatta, mäta och jämföra tidsdifferenser

• kunna praktiskt använda pengar i aktuella valörer upp till 1000kr

• kunna uppskatta, mäta, jämföra längd (cm,dm,m), volym (l, dl,msk,tsk) och massa (kg,hg,g)

• kunna föra och följa logiska och matematiska resonemang samt använda ett matematiskt språk

• kunna problemlösning i flera led, samt välja och värdera lämplig strategi(metod)

• kunna föra statistik samt avläsa och rita enkla diagram

• kunna skala vid enkel förstoring och förminskning

• kunna de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel, klot och rätblock och deras egenskaper

• kunna göra areajämförelser

• kunna se symmetri i bilder och hur symmetri kan konstrueras

Bedömningen sker genom observationer och tester.