Barn 1 - 5 år

För barn mellan 1 och 5 år finns förskoleverksamhet i form av förskola och pedagogisk omsorg. Förskoleverksamheten är frivillig men kommunen är skyldig att erbjuda plats.

Barn som har fyllt ett år har rätt till en plats i förskoleverksamhet medan vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Barnet kan även på grund av ett eget behov få plats i förskoleverksamhet. Det kan gälla barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

Barn till vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Förskolechefen bestämmer hur dessa timmar ska fördelas.

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till vistelsetid utifrån respektive vårdnadshavare. Placeringen gäller på samma förskola.

I samband med syskons födelse har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är viktigt att heltidsplatsen sägs upp minst en månad innan det beräkande förlossningsdatumet. Samma gäller vid adoption.  

Vårdnadshavare som är sjukskriven har möjlighet att ansöka om placering om det finns särskilda skäl. Du hittar ansökan på höger sida under rubriken e-tjänster.

Om barnet redan finns på verskamheten men du som vårdnadshavaren är sjukskriven eller har graviditetspenning, beslutar förskolechefen tillsammans med dig om vilken tid barnet ska vara på förskolan.

Du har rätt att ha ditt barn under max fyra dagar om året i förskolan utifrån när du inte arbetar eller studerar. Du ska i god tid prata med förskolechefen.

Om vårdnadshavare inte har betalat avgiften, har skol-och barnomsorgaförvaltningen rätt att stänga av barnet. Ett barn har dock alltid rätt till avgiftsfri allmän förskola även om vårdnadshavaren inte betalat avgiften för den vanliga förskoleverksamheten.

Om du har frågor om placering och förskoleverksamhet ska du kontakta förskolechefen på ditt barns förskola.

I kommunen finns kommunala och fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Klicka på rubriken förskolor för att komma till förskolornas hemsidor.

Allmän förskola

Alla barn erbjuds allmän förskola från höstterminen det år de fyller tre år. Allmän förskola bedrivs inom den vanliga förskoleverksamheten och är kostnadsfri.

Den allmänna förskolan bedrivs i 525 timmar per år per år och följer grundskolans läsårstider. Förskolechefen bestämmer hur dessa timmar ska fördelas och avgör även om måltider serveras.

Den som har en ordinarie förskoleplats och deltar i allmän förskola får en minskning av avgiften med 30 %. Även 3-5-åringar som har plats i pedagogisk omsorg och inte deltar i allmän förskola får en minskning med 30 % av avgiften. Minskningen av avgiften sker automatiskt och utan att vårdnadshavaren behöver ansöka om det.

Pedagogisk omsorg

Inom pedagogisk omsorg tar en dagbarnvårdare vanligtvis emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Pedagogisk omsorg kan väljas för barn i åldern 1 - 5 år.

För mer information om vilka förskolechefer som ansvarar för pedagogisk omsorg, vänd er till kommunens växel på 0470- 41 000

Öppettider

Barnomsorgen är öppen måndag till fredag mellan kl. 6:30 och kl.18:30 beroende på efterfrågan och behov. På en förskola med flera avdelningar samordnas öppning och stängning.

En avdelning på Pilbäckens förskola samt Björkens förskola har öppet under kvällar mellan klockan18:00-22:00 och helger mellan klockan 6:30–22:00 året runt. Ingen förskola i kommunen har öppet nattetid.

Verksamheten har rätt att hålla stängt fyra dagar per år med anledning av planering och utbildning för personal. Besked om stängning av verksamheten ska lämnas till vårdnadshavaren minst två månader före aktuell dag. Om barnet behöver omsorg under dessa dagar har barnet rätt att få det, då kan barnet placeras på en annan förskola.

Under semesterperioden juni-augusti och vid jul- och nyårshelgerna samordnas förskoleverksamheten till färre enheter. Därför kan ett barn tillfälligt få vistas på annan förskola eller pedagogisk omsorg än den ordinarie.