Förvaltningen arbete och välfärd

Förvaltningen ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, flyktingmottagande inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och  familjeomsorg, familjerätt, integration samt budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningen ansvarar även för alkoholtillstånd och tillsyn över alkoholservering.  

Förvaltningen ska samordna insatser inom dessa områdena för att på olika sätt aktivt medverka till att fler Växjöbor av egen kraft kan klara arbete och försörjning.

Förvaltningen arbete och välfärd leds av förvaltningschef Per Sandberg som ansvarar för förvaltningens interna arbete och utveckling.


Klicka på skissen så får du veta mer om respektive avdelning.  
  Organisationsskiss arbete och välfärd Förvaltningskontoret Arbetsmarknad och integration Barn och familj Ekonomikst bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Förvaltningskontoret Förvaltningskontoret
  Nämnden för arbete och välfärd Ledning och adminsitration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande Nämnden för arbete och välfärd Ledning och adminsitration Barn och familj Ekonomiskt bistånd och sysselsättning Missbruksvård Vuxnas lärande


 

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret samordnar förvaltningens arbete ur ett helhetsperspektiv. Avdelningen arbetar strategiskt och stödjande gentemot förvaltningens verksamheter. Här finns  specialistfunktioner inom områdena utredning/utveckling, personal, ekonomi, organisation, IT, kvalitet, säkerhet, nämndsadministration, lokaler, kvinnofrid, arkiv och diarium. Avdelningen hanterar även föreningsbidrag och ansvarar för kommunens alkoholhandläggning, Familjefrid Kronoberg samt Landningsbana Växjö.

Telefon reception 0470-410 00
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 33

Alkoholhandläggning 0470-430 27, 431 13, 430 56
Besöksadress Västergatan 17 B

Familjefrid Kronoberg 0470-79 60 47
Besöksadress Sandgärdsgatan 24


Arbetsmarknad och integration

Arbetsmarknad och integration ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder och kompetensutveckling för unga och vuxna samt förebyggande- och kommunövergripande ungdomsarbete. Verksamheten drivs utifrån intentionen att introducera, motivera och inkludera människor i arbetslivet.   

Telefon och besöksadresser
11GÅRDEN
 Ungdomscentrum 0470-416 31 Storgatan 83 
BG 0470-411 82, Liedbergsgatan 14-16
Intern service 0470-79 63 25, Hjalmar Petris väg 51-53
Parketten 0470-73 46 52, Vintervägen 9
Framtid Kronoberg projektledare Tina Storbjörk 0470-439 01 Storgatan 83

Medborgarkontoret Araby 0470-436 38, Hjalmar Petris väg 2
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 48


Barn och familj

Barn och familj ansvarar för frågor som rör ungdomar i riskzon, barn som far illa eller behöver stöd samt föräldrar som behöver stöd i sin föräldraroll. Uppdraget består av förebyggande och tidiga insatser, utredningar om den enskildes behov samt tillsättande och uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser samt boende för ungdomar.

Avdelningen svarar för familjerättsliga frågor, genomför och följer upp placeringar i familjehem samt rekryterar och utbildar kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem. I avdelningen ingår rådgivande verksamhet, fältverksamhet och samverkan med skolor och Polisen samt arbete med barn- och föräldragrupper. Avdelningen svarar även för kommunens sociala beredskap.


Telefon reception arbete och välfärd 0470-433 00
Besöksadress Willans Park 3 plan 2 (ingång från Storgatan)
E-post Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47


Ekonomiskt bistånd och sysselsättning

Ekonomiskt bistånd och sysselsättning har till uppgift att handlägga och fatta beslut om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för invånare i Växjö kommun. Avdelningen fattar beslut om bistånd mot återkrav, förmedlingsmedel, boendeinsats, kontaktpersoner, dödsboanmälningar samt ger råd och stöd. Avdelningen ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning.


Telefon reception arbete och välfärd 0470-433 00
Besöksadress Willans Park 3 plan 2 (ingång från Storgatan)
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47

Budget- och skuldrådgivning 0470-414 90, 410 64
Besöksadress Västergatan 17 BMissbruksvård

Missbruksvård är inriktat på att ge råd, stöd och behandling åt vuxna människor med missbruksproblematik. Avdelningen utreder behov av och rätt till bistånd i form av vård och behandling enligt Socialtjänstlagen, utreder förutsättningar för vård enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall samt ger direkt stöd och behandling i olika former. Avdelningen svarar även för kommunens sociala beredskap. 

 
Telefon reception arbete och välfärd 0470-433 00
Besöksadress Willans Park 3 
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79 69 47


Vuxnas lärande

Enligt nationella styrdokument är målet för den kommunala vuxenutbildningen att stödja och stimulera vuxna i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personlig utveckling. Vuxnas lärande erbjuder alla vuxna kommunmedborgare i Växjö utbildning och kompetensutveckling. Utgångspunkten är den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Telefon 0470-410 25
E-post  Detta är en e-postadress
Fax 0470-79  69 33


Centralen 0470-79 60 80, 79 60 81 alt. 79 60 82
Besöksadress Kronobergsgatan 18
E-post Detta är en e-postadress


Här kan du läsa mer om Vuxnas lärande, behörighet, antagning m.m. 

Nämnden för arbete och välfärd förvaltningen Arbete och välfärd Ledning och administration Arbetsmarknad och integration Barn och familj Missbruksvård Vuxnas lärande Ekonomiskt bistånd

 


Kontakta oss»
Förvaltningssekreterare Erik Håkansson
Telefon 0470-410 00
Politiskt ansvar
Nämnden för arbete och välfärd»

Öppettider
Måndag- fredag
kl.08.00-16.00
Lunchstängt
kl. 11.45-12.45

Besöksadress
Västergatan 17 B, Växjö

Postadress
Växjö kommun, Förvaltningen arbete och välfärd, Box 1222,
351 12 Växjö

Fax 0470-79 69 33 

Förvaltningschef
Per Sandberg

Per Sandberg