Strandskydd

Strandmiljöerna har många värden. Det finns möjlighet till natur- och friluftsupplevelser vid stränder, även avkoppling och aktiviteter såsom fiske och bad. För djur och växter är stränderna också viktiga eftersom strandzonen är en viktig livsmiljö och strandområdena är artrika. För att alla ska kunna ta sig till stranden och för att skydda växer- och djurlivet vid sjöar och vattendrag finns något som heter strandskydd.

För sjöarna Asasjön, Furen, Helgasjön, Innaren, Madkroken, Rottnen, Salen, Skärlen, Stråken, Tolgasjön, Åsnen och Örken är strandskyddet utökat till 200 meter på land.

Strandskydd finns för att alla ska kunna ta sig till stranden, inte bara de som äger mark där. Strandskyddet är också till för att skydda växt- och djurlivet i och intill sjöar och vattendrag. Läs mer om strandskyddet på Naturvårdsverkets hemsida som du hittar i informationsrutan till höger.

Inom strandskyddszonen får man inte, enligt lagstiftningen (Miljöbalken 7 kap):

 • Uppföra nya byggnader eller förändra de som redan finns till något annat ändamål (t.ex. omvandla sjöbodar till bostäder)
 • Gräva eller på annat sätt förbereda för byggnation
 • Uppföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, så att det försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Kan jag få dispens?

Du kan i vissa fall få dispens från bestämmelserna om strandskydd för att bygga, göra anordningar eller på annat sätt ändra i strandskyddsområdet.  För att få strandskyddsdispens krävs det att strandskyddets syfte inte motverkas och att du kan uppfylla något av de särskilda skäl som anges i lagen.

Särskilda skäl för dispens enligt miljöbalken

 1. Redan i anspråktaget område.
  Exempel: Åtgärden görs inom en tomtplats som är etablerad.
 2. Avskilt från stranden.
  Exempel: Platsen ligger bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.

 3. Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten.
  Exempel: Båtbrygga, hamn.

 4. Utvidga pågående verksamhet.
  Exempel: Industriverksamhet.

 5. Angeläget allmänt intresse.
  Exempel: Tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivs-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassning för rörelsehindrade.

 6. Annat mycket angeläget intresse.
  Exempel: En unik situation under mycket speciella omständigheter.

Man kan också få dispens från strandskyddet om området sammanfaller med kommunens LIS-område, se vidare om Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kostnaden för strandskyddsdispens är ca 10 000 kr.

Ansökan om dispens skickas till byggnadsnämnden som prövar dispensansökan mot fastställd kostnad. I ansökan ska man uppge särskilda skäl för dispens. På en karta i skala 1:1000 ska det redovisas i vilket område dispenen gäller.

För anläggningar i vatten, kontakta Länsstyrelsen som beslutar om vattenverksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Bygga och bo