Protokoll, föredragningslista och kallelse - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Ärenden som gäller myndighetsutövning är dock inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas.

Kommunstyrelsens sammanträden inleds med allmänhetens frågestund. Frågestunden pågår i maximalt 20 minuter.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 3 dagar efter sammanträdet. Originalen förvaras på kommunkansliet.

Det senaste årets protokoll publiceras under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta kommunkansliet på telefon 0470-413 76 eller via e-post kommunstyrelsen@vaxjo.se.

Kallelsen till nästa sammanträde hittar du under rubriken Relaterade dokument längre ner på sidan.

Dagordning vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2018

 1. Justering av protokoll
 2. Information om Earth Week - Sofia Asplund
 3. Redovisning av uppdrag om att utreda internfakturering med mera - även kort information från Johanna Svensson och Katarina Andersson
 4. Information om årlig rapport av genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2017 - Ida Lidholt
 5. Information från ledamöter och ersättare samt från kommunledningsförvaltningen
 6. Information från Växjö Kommunföretag AB
 7. Redovisning av protokoll 2018
 8. Redovisning av delegeringsbeslut 2018
 9. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Naturvårdsverkets remiss gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023
 10. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Näringsdepartementets remiss av Ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
 11. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Trafikverkets remiss av förslag till 5- årsplan 2019-2023 rörande upprustning av enskilda vägar inom Kronobergs län
 12. Anmälan av arbetsutskottets beslut rörande Näringsdepartementets remiss av Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
 13. Samråd angående vattenverksamhet på fastigheten Ekna 1:4, Växjö kommun - KSAU samma dag
 14. Boverkets remiss av rapporten En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)
 15. Socialstyrelsens remiss av Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor
 16. Näringsdepartementets remiss av En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) - KSAU samma dag
 17. Redovisning av uppdrag att genomföra utvärderingen kommunkompassen 2017
 18. Redovisning av organisationsförändringen för kommunens samverkan med funktionsnedsättningsrörelsen
 19. Bäckaslöv etappindelning
 20. Begäran om planbesked samt ansökan om möjlighet att förvärva mark öster om Kvasten 8 (Annavägen 8)
 21. Bidrag till samlingslokaler 2018
 22. Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler- Tegnaby Bygdegård
 23. Ansökning om medfinansiering och lån för renovering av IOGT-NTO huset, Elverket 1
 24. Notifiering till EU-kommissionen rörande statsstöd till Småland Airport - KSAU samma dag
 25. Skrivelse till kommunstyrelsen om digitalt bemanningssystem - Catharina Winberg (M)
 26. Motion om att införa tiggeriförbud - Ellen Franzen (SD)
 27. Motion om upprättande av välfärdsbokslut- Eva-Britt Svensson (V) och Carin Högstedt (V)
 28. Medborgarförslag om att döpa om en gata efter Leif Lundgren
 29. Yttrande över revisorernas granskning av kommunens genomförande av bostadsförsörjningsprogram
 30. Bildande av ett regionalt bolag för avfallshantering
 31. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Politik och demokrati