Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid:  Torsdagen den 23 november 2017 kl 14:00
Plats:  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 23 november 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Medborgarförslag om klockor vid samtliga busshållplatser med bås/tak
 5. Medborgarförslag - Tillgänglighet i trafiken
 6. Medborgarförslag om farthinder på väg till Åbo Idrottsplats som börjar vid Vildgåsvägen i Högstorp
 7. Yttrande över medborgarförslag om anläggning av farthinder på vägsträcka från Vildgåsvägen mot Åbo Idrottsplats
 8. Yttrande över medborgarförslag om att sätta brevlådor på enbart en sida av vägen
 9. Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder på Tingsrydsvägen sträckan Brände Udde och Ronnebyvägen
 10. Behandlingstaxa för Häringetorps avfallsanläggning 2018
 11. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 12. Projekt Ekeberg VA i gata
 13. Projekt Sanering VA Gravaryd, Lammhult
 14. Projekt nya VA-ledningar Nylanda Öjaby
 15. Ekonomiskt utfall och helårsprognos per oktober 2017
 16. Internbudget för 2018 med verksamhetsplan för 2019-2020
 17. Representant till politisk styrgrupp för regional samverkan om renhållning
 18. Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
 19. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - november 2017
 20. Redovisning av delegeringsbeslut - oktober 2017
 21. Övrigt

Här hittar du kallelsen till tekniska nämnden 23 november.

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta Anne-Lii Green, tel. 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2017
Politik och demokrati