Protokoll, föredragningslista och kallelse, tekniska nämnden

Tid  Torsdagen den 31 augusti 2017 kl 14:00
Plats  A-salen, kommunhuset i Växjö

Förteckning över tekniska nämndens ärenden 31 augusti 2017

 1. Justering av protokoll
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Information från ledamöter och ersättare i nämnden och från tekniska förvaltningen
 4. Information om parkeringsverksamheten och nya p-appar
 5. Medborgarförslag om asfaltering och tillkomst av cykelbanor i norra delen av Växjö tätort
 6. Förslag om införande av ensidigt parkeringsförbud på vardagar
 7. Yttrande över medborgarförslag om att införa parkeringsförbud på Värendsgatan med flera på Söder
 8. Yttrande över Lockarörs samfällighetsförening ansökan om ekonomiskt stöd för upprustning av vattenfilter
 9. Yttrande över Region Kronobergs remiss av Cykla i Gröna Kronoberg
 10. Yttrande över motion gällande bättre cykelpendlingsvägar
 11. Yttrande över skrivelse om att inventera hundrastgårdar i Växjö kommun
 12. Ansökan om medlemskap i Svenska Cykelstäder
 13. Önskemål om att bygga ett antal dammar i samband med vägprojektet Rydet - Rottne samhälle m.m.
 14. Information om investeringsprojekt (huvudprojekt) 2017-2019
 15. Projekt Återvinningscentral Norremark 2017-2019
 16. Projekt Dagvattenhantering för Norra stationsområdet 2017-2019
 17. Projekt Omläggning av VA-ledningar i Norra Järnvägsgatan 2017-2019
 18. Projekt Reservpanna Sundet 2017-2019
 19. Projekt VA-sanering Gökvägen
 20. Sammanträdesdagar och tider för tekniska nämnden och arbetsutskottet år 2018
 21. Redovisning av arbetsutskottets protokoll - augusti 2017
 22. Redovisning av delegeringsbeslut - juni och juli 2017
 23. Övrigt

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund då frågor kan ställas till politikerna (15 min).

Handlingar till sammanträdet kan hämtas hos staben på tekniska förvaltningen (Västra Esplanaden 18, Växjö) eller genom att kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju arbetsdagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på tekniska förvaltningens kansli.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll kontakta Anne-Lii Green, tel. 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2017
Politik och demokrati