Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Till höger under Hjälp och stöd kan du läsa om olika former av hjälp och stöd och nedan beskrivs hur du ansöker och vad som händer med din ansökan.

Så här ansöker du:

I Växjö kommun är det olika förvaltningar som handlägger ansökningarna beroende på vilken funktionsnedsättning du har. Du kan göra en skriftlig eller muntlig ansökan.

Du kan ansöka via vår e-tjänst eller använda blanketterna nedan. Vill du istället göra en muntlig ansökan kan du nå en handläggare via kontaktcenter, på telefon 0470-410 00.

Omsorgsförvaltningen handlägger ärenden för barn och vuxna personer med utvecklingsstörning eller fysisk funktionsnedsättning. Du ansöker hos Omsorgsförvaltningen på blankett Begäran LSS eller Ansökan SoL.

Förvaltningen Arbete och välfärd handlägger ärenden för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i form av autism eller autismliknande tillstånd. Ni ansöker hos Arbete och Välfärd, Barn och familj på blankett Begäran LSS.

Är du över 18 år och har en psykisk- och eller neuropsykiatisk funktionsnedsättning ansöker du hos Arbete och Välfärd på blankett Begäran LSS eller Ansökan SoL.

Vad händer när du gjort en ansökan?

En handläggare tar emot din ansökan och tar kontakt med dig och kommer överens om en tid för ett besök. Vid mötet samtalar ni om vad du behöver hjälp med. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller liknande.

Uppgifterna sammanfattas sedan i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

Du får ett beslut hemskickat

När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Det är handläggaren som fattar beslutet. Beslutet skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar på kommunen. Beslutet och utredningen lämnas över till den personal som kommer att hjälpa dig med de insatser som du fått beviljade.

Om du vill överklaga

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vill ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickar du in till den nämnd som är ansvarig för beslutet. I det beslutsmeddelande du fått hemskickat finns all information om hur du överklagar och vart din överklagan ska skickas. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Vad händer efter att du fått ditt beslut?

Handläggaren skickar beslutet och utredningen till den enhetschef som blir ansvarig för att ge dig den hjälp du blivit beviljad. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska utföras. Detta skrivs ner i en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet.

Uppföljning

Efter cirka fyra veckor följer handläggaren upp om din insats har påbörjats och om en genomförandeplan har upprättats. Därefter följs ditt beslut upp årligen.

Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet att prövas på nytt.

Har du fått ett tidsbegränsat beslut enligt LSS måste du själv begära insatsen på nytt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2017
Stöd och omsorg