Hjälp och stöd

Här får du information om olika insatser som finns. Klicka på rubrikerna så får du veta mer.

Avlösarservice
Avlösarservice innebär att personal kommer hem till dig och tar tillfälligt över den tillsyn och omvårdnad som du behöver.

Boendestöd
Du som har en psykisk- eller intellektuell funktionsnedsättning, kan få boendestöd för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och få din vardag att fungera.

Bostadsanpassning
Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning.

God man och förvaltare
En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. En god man kan sköta din ekonomi eller hjälpa dig att ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Hemtjänst
Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv. Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i ditt hem.

Hjälpmedel
Om du har problem eller hinder i ditt dagliga liv kan du få ett hjälpmedel. Det finns många olika hjälpmedel som gör vardagen enklare och säkrare.

Individuell plan
Du som har stora funktionsnedsättningar kan få hjälp att göra en individuell plan om du vill förändra något i ditt liv.

Kontaktperson
En kontaktperson kan vara en hjälp för dig som har en funktionsnedsättning och känner dig ensam. Kontaktpersonen träffar du regelbundet och ni gör saker tillsammans.

Korttidstillsyn för skolungdom
Du som har en funktionedsättning och har svårt att klara dig ensam kan få korttidstillsyn före och efter skoldagen om dina föräldrar studerar eller arbetar.

Korttidsvistelse
Du som har en funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse under en kortare eller längre. Då får du möjlighet att byta miljö och träffa andra samtidigt som dina anhöriga får avkoppling och avlastning.

Ledsagarservice
Ledsagarservice betyder att du som har en funktionsnedsättning kan få hjälp av en person som följer dig till och från aktiviteter.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Om du är rörelsehindrad kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.

Personlig assistent
Att få personlig assistent betyder att du som har varaktiga och mycket stora funktionsnedsättningar kan få hjälp i din vardag så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Personligt ombud
Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning att se till att du får den vård och det stöd som du behöver.

Rehabilitering
Rehabilitering är en form av träning för dig som har en funktionsnedsättning och är till för att du ska kunna återfå eller behålla din funktionsförmåga så att du kan klara av din vardag.

Råd och stödlänk till annan webbplats
Du kan få råd och stöd av personer som arbetar med att hjälpa människor på olika sätt. Det kan till exempel vara en kurator eller en psykolog som du kan prata med om dina problem. En sjukgymnast kan hjälpa dig med träning. Denna hjälp söker du på Region Kronobergs barn- eller vuxenhabilitering.

Samordnad individuell plan
Om du har behov stöd och vård från flera olika verksamheter kan du få en samordnad individuell plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Syn- och hörselinstruktör
Om du har en syn- eller hörselnedsättning och är över 18 år kan du få information, råd och stöd från kommunens syn- och hörselinstruktör.

Sysselsättning
Du som har psykisk ohälsa och vill göra något meningsfullt kan ansöka om sysselsättning. Sysselsättning kan till exempel vara att delta i social samvaro och aktiviteter tillsammans med andra.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Stöd och omsorg