Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik)

Vi gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 6:50 m.fl. (Etapp 2, Hagavik). Planförslaget, samt en gatukostnadsutredning, är utsända för samråd under perioden 2017-11-27 t.o.m. 2018-01-15.

Hagavik är ett av kommunens utpekade stadsutvecklingsområden. Sedan flera år tillbaka har kommunen fört diskussioner kring att omvandla området för att inrymma nya bostäder.
År 2009 beslutade kommunstyrelsen att anta ett planprogram för hela Hagaviksområdet där utgångspunkter för Hagaviks fortsatta utveckling anges.

År 2015 beslutade kommunstyrelsen och byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram detaljplan för den del av Hagavik som benämns som ”etapp 2”. Syftet med planläggningen är att omvandla området Hagavik från ett fritidshusområde till ett område för permanentbostäder. Syftet är även att förbättra miljö- och resurshushållningen genom att inrymma Hagavik i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Detaljplanens intentioner med området är att skapa en i huvudsak gles bebyggelsestruktur norr om smalspåret. Medan området söder om smalspåret i större utsträckning kan prövas för mer blandad bebyggelsestruktur med olika upplåtelseformer och varierade byggnadshöjder. Växjö kommun har för avsikt att finansiera standardhöjning och utbyggnad av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning från fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Parallellt med detaljplaneprocessen tas därför en gatukostnadsutredning fram. Gatukostnadsutredningen är en separat handling i ett separat ärende som handläggs av Växjö kommuns kommunledningsförvaltning. Detaljplanen och gatukostnadsutredningen är dock kopplade till varandra och följer samma process. Under planprocessens gång är de därför tillgängliga tillsammans.

Läs mer om stadsutvecklingsprojekt Hagavik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Trafik och stadsplanering