Hagavik

Hagavik ligger i norra delen av Växjö, mellan Evedal och Sandsbro. Här planeras det för nya bostäder i en miljö nära natur och sjö.

Projektet är indelat i tre etapper. Första etappen Dalbostrand blev klar 2015. I Dalbostrand skapades villatomter för åretruntbostäder som såldes till de som stod i kommunala tomtkön. Gatorna rustades upp och området anslöts till kommunalt vatten- och avlopp. Nu är det dags att för etapp 2 och 3.

Etapp 2

Byggnadsnämnden har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplanen för etapp 2, Wrangelsudde. Detaljplanen ska skapa möjligheter att bygga permanentbostäder i Hagavik.

Just nu pågår förarbeten och utredningar kring planläggningen. Eftersom avståndet mellan planerade bostäder till bullrande verksamheter är kort i den södra delen har kommunen analyserat och undersökt bullernivåerna och hur buller sprids.

Förslaget är på samråd mellan 27 november till och med den 15 januari.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 2.

Gatukostnadsutredning Växjö 6:50 m.fl. (Hagavik etapp 2), Norremark, Växjö kommun

Parallellt med detaljplanen för ovanstående område har kommunledningsförvaltningen arbetat fram ett förslag till gatukostnadsutredning. Kommunen har för avsikt att finansiera standardhöjningen och utbyggnaden av gatorna i Hagavik genom uttag av gatukostnadsersättning frånn fastighetsägarna i detaljplaneområdet.

Etapp 3

Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för asfaltsupplaget söder om Björnvägen, i närheten till anslutning till Norremark. Detaljplanen ska bland annat skapa möjligheter att bygga skola, kontor och bostäder.

Just nu pågår förarbeten och utredningar inför planläggningen. När det finns ett förslag på detaljplan kommer det att skickas ut till berörda fastighetsägare.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för etapp 3.

Bakgrund och fakta om projektet

Hagaviksområdet är ett tidigare fritidshusområde och är inte anslutet till kommunalt vatten och avlopp. Det tidigare smalspåret, som idag är cykelväg, leder genom området. Fritidshus av varierande storlek på lummiga tomter ligger längs grusvägarna som sträcker sig från Hagaviksvägen respektive Björnvägen ner mot Helgasjön. En stor del av området norr om smalspåret är bebyggt. Den största möjligheten till att bygga ut området är på skogsmarken som ligger söder om smalspåret vilket idag utgörs av skogsmark. 

Skolor och förskolor finns på Östra Lugnet, Hovshaga och Sandsbro på ca 1-3 kilometers avstånd. Till närmsta vårdcentral i Hovshaga centrum är det cirka 3 kilometer. Service med matbutik med mera finns i Hovshaga centrum liksom på Norremarks handelsområde och ligger cirka 3 kilometer bort.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2017
Trafik och stadsplanering