Norra stationsområdet

Här kommer det att byggas ett nytt stads- och stationshus, en angöringsplats och två bussgator. Det finns även planer på att bygga två kvarter med handel, kontor och bostäder.

Kommunfullmäktige sa ja till stads- och stationshuset

Den 21 november togs beslutet om ett nytt stads- och stationshus i Växjö. En majoritet röstade för beslutet vilket innebär att bygget snart kan börja.

6 fördelar med att bygga nytt stadshus

 • En sänkning av kostnaden för årshyran med 4,3 miljoner kronor i jämförelse med att stanna kvar och renovera nuvarande kommunhus. Men även effektiviserings- och samordningsvinster. Det ger i förlängningen mer till skola, omsorg och infrastruktur.
 •  Växjö får ett nytt stationshus för en växande kommun. Det ger ett varmt välkomnande till alla besökare, bättre pendlingsförutsättningar, ökad tillgänglighet och en helt ny mötesplats för alla Växjöbor.
 • Det möjliggör 250 nya bostäder i centrum, när nuvarande kommunhus omvandlas till lägenheter.
 • Det skapar en rad positiva följdeffekter för centrum och stadsutvecklingen. En av dessa är kvarteret Fabriken där det planeras för 800 p-platser och fler nya hyreslägenheter.
 • Det skapar bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Vilket kommer leda till att Växjö kommun i framtiden kommer minska sjukskrivningar, kunna behålla kompetent personal och vara med och konkurrera om nya medarbetare i framtiden som en attraktiv arbetsplats och ett modernt arbetssätt.  
 • Och sist men definitivt inte minst: Växjö kommuns miljöpåverkan minskas. I Europas grönaste stad kan personalen inte sitta i ett kommunhus som är en energitjuv och läcker som ett såll.

Svar på återremissen

Kommunfullmäktige beslutade 17 oktober att återremittera ärendet om ett nytt stads- och stationshus. Det innebär att oppositionen begärt kompletterande underlag. Måndag 6 november presenterades det kompletterande underlag som tagits fram inför beslut om nytt stads- och stationshus. Underlaget innehåller bland annat:

 • Kalkyl för renovering av kvarteret Ansgarius, där kontoren kan användas på liknande sätt som idag
 • Hyran efter renovering av befintligt kommunhus
 • Beskrivning av tidsplanen för projektet
 • Beskrivning av de föutsättningar som ändrats på vägen fram till klart beslutsunderlag
 • Beskrivning av valet av placering

Läs svaret på återremissen här. 

Presentationen från pressträffen som hölls den 6 november i samband med svaret på återremissen hittar du under relaterade dokuement längst ner.

Politska beslut framåt

Beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november
Beslut i kommunstyrelsen 14 november
Beslut i kommunfullmäktige 21 november

Växjö stads- och stationshus

Det nya förslaget på Växjös nya stads- och stationshus är nu klart. Under våren 2017 har White Arkitekter bearbetat det ursprungliga förslaget och gjort en del justeringar. Den 21 november planeras förslaget att beslutas i kommunfullmäktige.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä.

Bygget beräknas starta våren 2018.

Läs mer i broschyren och se bilderna i sin helhet under "relaterade dokument" längst ner på den här sidan.                      

Stads-och stationshuset från Norra Järnvägsgatan

Stads- och stationshuset från Norra Järnvägsgatan.

Bron från Södra Järnvägsgatan

Bron från Södra Järnvägsgatan.

Bakgrund

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett stadshus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa.

Platsen för den nya byggnaden blir utmed norra stationsområdet vid nuvarande resecentrum, som kommer att rivas. Här finns också angöringsplatser för bussar och taxi. De kommer att göras om i samband med byggnationen.

Byggnaden blir cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

 • Stadshuset, cirka 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
 • Stationen, cirka 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
 • "Växjös vardagsrum", cirka 780 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum och söder.
Vardagsrummet

Vardagsrummet - den gemensamma huvudentrén.

Tidplan för byggprojektet

Januari 2017
Tillfälligt stationshus byggs.

April 2018
Nuvarande resecentrum rivs och bygget av det nya stads- och stationshuset startar.

Årsskiftet 2020/2021
Det nya stads- och stationshuset står klart.

Entrén från östra parkeringen.

Stads- och stationshusets entré.

Här byggs det två bussgator

Här kommer det att byggas två bussgator, en för regionbussar och en för stadsbussar. Regionbussgatan kommer att ligga mellan spåren och befintligt resecentrum och bygget beräknas starta 2020. Norra Järnvägsgatan kommer att bli en gata för stadsbussar och bygget beräknas starta under 2017.

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2017
Trafik och stadsplanering