Räppe, nytt akutsjukhus

Region Kronoberg har fattat beslut om att planera för ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det slutliga beslutet om investering fattas under våren 2022. Växjö kommun har påbörjat en detaljplaneprocess för att ändra detaljplanen för Rimfrosten 1 med flera. Växjö kommunfullmäktige ska fatta beslut om detaljplanen hösten 2021.

Förslaget är nu ute på samråd och du kan tycka till om förslaget.

Ta del av och lämna synpunkter på förslag till nytt akutsjukhus i Räppe

Förslaget

Under våren har ett flertal utredningar tagits fram för att se hur en byggnation av ett nytt akutsjukhus påverkar platsen, bland annat gällande översvämning, kulturmiljö och trafikflöden. I förslaget till ny detaljplan presenterar kommunen bland annat vilka åtgärder som behöver göras för att skapa:

  • en sjukhusbyggnad på drygt 100 000 kvadratmeter i 8 våningar (cirka 40 meter högt).
  • en grön natur- och parkmiljö runt Helige å.
  • ett område som kan hantera en eventuell översvämning från Helige å.

Ett nytt akutsjukhus kommer också att öka trafiken i området. Förslaget innehåller därför översiktligt vilka behov som krävs för att hantera beräknade trafikflöden till och från det nya akutsjukhuset;

  • en ny trafikplats i korsningen mellan Stora Räppevägen och riksväg 23.
  • en ny tågstation för ökad tillgänglighet för alla Kronobergare.
  • en ny planskild korsning mellan Stora Räppevägen och järnvägen.

Förslag om nytt akutsjukhus är på samråd

Tidplan detaljplan

Enligt Region Kronobergs tidplan ska markarbeten i området påbörjas under 2022. Det nya akutsjukhuset ska stå klart 2028.

September-oktober 2020

Samråd av detaljplanen

April-maj 2021

Granskning av detaljplanen

November 2021

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige

Så ser processen ut för en detaljplan

Området i Räppe består av fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Varför Räppe?

Viktiga kriterier för valet av aktuell tomt för sjukhuset har varit möjligheten till 12-15 hektar mark, att det fomms närhet till stora vägar och till tågtrafik samt att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år. En del av detaljplaneprocessen är att bestämma vilka ytor som krävs för den nya sjukhusbyggnaden och för den infrastruktur som måste byggas för att alla transporter till och från platsen ska fungera.

Karta över området där nytt akutsjukhus föreslås byggas

Karta över området och fastigheterna Rimfrosten 1, Räppe 7:3 och Räppe Stärkelsefabrik 2:1.

Projektet nytt akutsjukhus ägs och leds av Region Kronoberg. Växjö kommun ansvarar för detaljplaneprocessen. Som en del av sjukhusets byggnation kommer det troligtvis att krävas kapacitetsförbättringar i tekniska system såsom ledningsnät för vatten, avlopp, el, fiber, värme och kyla. Dessa ledningssystem ägs idag av Växjö kommun, Växjö Energi och Wexnet. Det kommer även att krävas investeringar i trafikinfrastruktur såsom trafikplatser, tågstation samt gång- och cykelvägar. Ansvarsfördelningen för dessa investeringar regleras i särskilda avtal mellan Växjö kommun, Region Kronoberg och Trafikverket.

Region Kronobergs webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om projektet, samt den förstudie som bildat grund för regionfullmäktiges beslut.

Om sjukhuset

Hur stort ska det nya sjukhuset bli?

Planeringen utgår från en yta på 105 000 kvadratmeter. I samrådsförslaget föreslås en byggnadshöjd på cirka 40 meter vilket motsvarar 8 våningar.

Vad kommer sjukhuset att innehålla?

Det är ännu inte bestämt vad som ska ingå, det vill säga vad utvecklingen mot nära vård kommer att innebära.

Hur kan en fast yta presenteras när det ännu inte är bestämt vad som ska ingå i sjukhuset?

Utgångspunkten har varit nuvarande verksamhet och de tydliga effektiviseringsmöjligheter som finns. Det finns en tillräckligt god bild av framtida behov. Större delen av den verksamhet som bedrivs inom slutenvården kommer även att behövas i framtiden. Till exempel kommer operation, akut verksamhet och förlossningsverksamhet att fortsättas bedrivas. En viktig faktor om ett nytt sjukhus byggs är att lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten på ett bra sätt kan anpassas efter behoven över tid.

När börjar det nya sjukhuset att byggas?

Enligt gällande tidplan ska Region Kronoberg få tillträde till tomten i januari 2022 och påbörja sin markentreprenad i februari 2022.

När ska det stå klart?

Enligt gällande tidplan ska sjukhuset stå klart i mars 2028. Driftsättning av sjukhuset tar cirka 6 månader.

Ska sjukhuset byggas i etapper?

Planeringen för byggnationen pågår där vi bland annat ser över detta.

Vilka utbyggnadsmöjligheter finns?

En viktig faktor om ett nytt sjukhus byggs är att lokalerna ska vara flexibla så att verksamheten på ett bra sätt kan anpassas efter behoven över tid. I planeringen ges utrymme till utbyggnadsmöjligheter vid behov i framtiden.

Hur ska byggtrafiken till och från tomten hanteras?

Byggtrafiken kommer primärt att hanteras via Stora Räppevägen men även via den tunnel som kommer att byggas under riksväg 23 och som förbinder Bergsnäsvägen med sjukhustomten.

Vad händer med tomten om man inte tar ett inriktningsbeslut om nytt sjukhus?

Region Kronoberg äger tomten och det är upp till dem som fastighetsägare att avgöra det.

Vad är den främsta anledningen till att Region Kronoberg väljer att bygga nytt och inte renovera Centrallasarettet Växjö?

Att anpassa sjukhuset till framtidens behov skulle innebära betydande om- och tillbyggnationer av sjukhuset de närmaste 30 till 40 åren. Det skulle medföra stora investeringar och även vara påfrestande för patienter, besökare och alla verksamheter på sjukhuset. Förutom störningar från pågående byggarbeten skulle det innebära omfattande flyttrokader inom sjukhusområdet under väldigt lång tid framöver.

Hur kommer sjukhuset att se ut?

Detaljplanen reglerar sjukhusets placering på tomten samt volym och höjd men inte dess gestaltning. Denna fråga hanteras i bygglovsprocessen.

Platsen i Räppe

Varför är Räppe den bästa platsen för ett nytt akutsjukhus?

Av sex alternativa platser i Växjö valdes Räppe då området uppfyller alla de lokaliseringskriterier som satts upp. Området bedöms genom sin storlek och läge som lämpligt för en ny sjukhusetablering.

Om detaljplanen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan bestämmer vad som får byggas och vad platsen ska användas till. Detaljplanen och plankartan bildar grund för kommande bygglovsprocess och är därför ett juridiskt bindande dokument. Planbeskrivningen är stöd i tolkning av plankartan och förklarar varför man reglerar som man gör. Detaljplanprocessen regleras av Plan- och bygglagen.

Vad ska detaljplanen pröva?

Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna för dessa. Detaljplanen prövar om platsen är lämplig för det den tillåter. Exempelvis i detta fall, är detta en lämplig plats för ett nytt sjukhus? För att den ska vara det så behöver man också (olika mycket från fall till fall) gå in och reglera med olika planbestämmelse. Ett exempel i detta fall är att man behöver hålla 45 meter från järnvägen och riksväg för stadigvarande vistelse,

Vad är kommunens ansvar och vad är regionens ansvar i det här projektet?

Regionen ansvarar för att bestämma innehållet i det nya sjukhuset och i de administrativa lokaler som behövs. De ska också visa hur transporter till och från samt inom den framtida sjukhustomten ska fungera. Växjö kommun prövar om dessa lösningar är lämpliga enligt plan- och bygglagen. Det kan innebära att Region Kronoberg måste anpassa sina lösningar på ett sådant sätt att de negativa konsekvenserna blir så få som möjligt.

Vad bestäms i en detaljplan och vad bestäms i ett bygglov?

Detaljplanen lägger fast ytorna för allmän platsmark (kommunalt ägda gator, park- och naturmark) och kvartersmark (kvarter för bebyggelse) samt för vattenområden om det är aktuellt. I bygglovet prövas byggnadstekniska aspekter enligt gällande byggregler och om bygglovet ryms inom de ramar som detaljplanen satt upp. Gestalningsfrågor kopplade till hur byggnaden ska se ut är också frågor som beslutas om i bygglovet och inte i detaljplanen.

Hur kan detaljplanen påverka byggplanerna?

Detaljplanen bestämmer till exempel hur stor del av kvartersmarken som får bebyggas och hur hög byggnaden få bli. Detaljplanen bestämmer också hur nära allmän gata, vatten eller natur- och parkmark som bebyggelse får läggas.

Hur och vad kan man som invånare påverka?

Som invånare och sakägare (om den egna fastigheten direkt berörs av detaljplanen) har man rätt att lämna sina synpunkter under två skeden i processen; samråd och granskning. Växjö kommun är skyldiga att redovisa om och hur man tillmötesgått de synpunkter som skickas in.

Var kan jag hitta mer information om detaljplanen och arbetet runt den?

Information om detaljplaneförslaget finns på Växjö kommuns webbplats, www.vaxjo.se/nyttakutsjukhuslänk till annan webbplats. Information om projektet Nytt akutsjukhus finns på region Kronobergs webbplats: www.regionkronoberg.selänk till annan webbplats.

Hur samarbetar kommun och region i arbetet med detaljplanen?

Det finns en gemensam projektgrupp som hanterar allt som har med detaljplanen att göra. Till denna finns en särskild arbetsgrupp för trafik och infrastruktur där även Trafikverket medverkar. Det finns också en arbetsgrupp för tekniska system såsom fjärrvärme, vatten och avlopp, el och fiber.

När fattas beslut och av vilka?

Det är Växjö kommuns kommunfullmäktige som antar detaljplanen. Detta beräknas ske i november 2021. Det tar sedan cirka 3 veckor innan den får så kallad laga kraft. Under denna tid kan sakägare överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Hur ser tidplanen ut för beslut om detaljplanen?

Ett första förslag till detaljplan (samrådsförslag) kommer att gå ut på samråd i vecka 38–43 2020. Ett justerat förslag (granskningsförslag) går ut på granskning i april 2021. Därefter färdigställs detaljplanen till en antagandehandling som beslutas politiskt av byggnadsnämnd, kommunstyrelse och sist av kommunfullmäktige.

Översvämning

Hur ska ett nytt sjukhus klara en översvämning?

De utredningar som gjorts visar att det finns en översvämningsrisk på tomten väster om Helige å men inte på den östra sidan. Det nya sjukhuset kommer att ligga på den östra tomten. För att kunna möjliggöra bebyggelse även på den västra tomten krävs att ett antal åtgärder vidtas både inom och utanför planområdet.

Trafik

Hur mycket trafik kommer ett nytt sjukhus att generera?

För att kunna beräkna vad det nya sjukhuset kommer innebära för trafikflöden i område så har vi utgått från transportbehovet på dagens lasarettsområde i Växjö centrum vilket är cirka 6 100 personer fördelat på personal, gods, patienter och besökande. Dessa siffror har sedan räknats upp för att möta upp de förutsättningar som gäller på den nya tomten. Dessa siffror har sedan bakats in i Växjö kommuns övergripande prognosverktyg för trafikprognosen för Växjö stad 2040.

Hur mycket kommer det att bullra och hur skyddas befintlig bebyggelse?

Den bullerutredning som gjorts visar att det i dag finns enskilda områden som ligger över gällande riktvärden. Trafik till och från det nya sjukhuset kommer att påverka detta till viss del. Detaljplanen föreskriver att de bostadshus som riskerar att utsättas för bullernivåer över gällande riktvärden ska skyddas via olika typer av bullerdämpande åtgärder, till exempel vallar och plank.

Hur ska korsningen Stora Räppevägen/riksväg 23 utformas?

Riksväg 23 är en så kallad prioriterad väg i det nationella vägsystemet. Det innebär att Trafikverket ställer krav på att en planskild anslutning mellan det statliga vägnätet (riksväg 23) och det kommunala vägnätet (Stora Räppevägen och Bergsnäsvägen). För att bygga en sådan trafikplats krävs en antagen vägplan. Det är en process som regleras enlig väglagen och inte genom en detaljplan. Just nu pågår en så kallad åtgärdsvalsstudie. Denna kommer att ge svar på vilken typ av trafikanläggning som krävs och hur denna bör se ut. Åtgärdsvalsstudien beräknas att bli klar tidigt 2021. Först därefter kan processen med en vägplan påbörjas.

När byggs trafikplatsen?

Trafikplatsen måste vara klar innan sjukhuset står klart. Förutsatt att vägplanen startar under 2021 och får laga kraft under 2024 så bör en ny trafikplats stå klar sent 2026.

Var kommer stationen och när byggs den?

Stationen föreslås ligga där Räppe station låg innan. Då det redan finns dubbla järnvägsspår behöver det inte göras en särskild järnvägsplan för stationen. Byggnationen av stationen och den planskilda korsningen över Kust-till-kustbanan regleras därmed i detaljplanen. Planeringen påbörjas när åtgärdsvalsstudien är klar. Målsättningen är att starta arbetena under 2027 så att en station kan börja trafikeras i mitten av 2028.

Hur kommer Stora Räppevägen att se ut?

Även detta ska klarläggas inom ramen för åtgärdsvalsstudien. Utformningen kommer att påverkas av vilken typ av trafikplats som väljs. Men det är högst troligt att infarten från Stora Räppevägen till Östra Räppevägen måste flyttas västerut och samordnas med övriga in- och utfarter till Stora Räppevägen. Hur detta ska lösas i detalj kommer att stå klart inför granskningen av detaljplanen våren 2021.

Hur kommer man kunna gå och cykla i området?

Dagens cykeltunnel under riksväg 23 och cykelvägen genom området kommer att ligga kvar ungefär i dagens sträckning. På både den västra och östra sidan av Heliga å kommer det att byggas ett gångstråk. En ny gång- och cykelbro över Helige å i områdets norra del kommer att förbinda den östra tomten med den västra och den framtida tågstationen.

Hur ska barn kunna ta sig säkert till nya Räppevallen?

Barn och ungdomar kommer att kunna ta sig tryggt till nya Räppevallen via befintliga gång- och cykeltunnlar under riksväg 23.

Hur kommer tågen att gå?

Det vet vi inte i dagsläget. Målsättningen är att trafiken ska börja trafikera stationen under sommaren 2028.

Hur kommer region- och stadsbussarna gå?

Det pågår övergripande analyser för detta just nu vilka ska bilda underlag för den kommande upphandlingen av stads- och regionbusstrafiken 2023. Var busshållplatser utanför och inne på själva sjukhustomten ska placeras är inte klart i dagsläget. Målsättningen är att kunna visa mer detaljer i det granskningsförslag till detaljplanen som kommer våren 2021. Tidplanen för region- och stadsbussar kommer i ett senare skede och hanteras inte inom detaljplanen.

Hur kommer ambulansen att gå?

Troligtvis kommer ambulansen att ansluta till den nya trafikplatsen. Den kommer även att kunna köra västerut på Stora Räppevägen

Hur kommer transporterna till och från sjukhuset att lösas?

In- och utfart för patienter, besökare och kollektivtrafik kommer att ske via Stora Räppevägen. Besöksparkeringar kommer att finnas i tomtens södra del. Gods- och personaltransporter sker via den nya anslutningen från Bergsnäsvägen via en ny tunnel under riksväg 23 till sjukhustomten. Servicebyggnader och personalparkering kommer att ligga i tomtens norra del.

Bebyggelse

Hur blir det med Alwex – ska de finnas kvar i området?

Samrådsförslaget möjliggör för Alwex att ligga kvar inom området.

Vad händer med Räppe GOIFs lokaler och gamla Wessels/Holmgrens bil?

Region Kronoberg kommer att riva befintliga klubb- och handelslokaler under 2021.

De bilder som visas på sjukhuset och kringbyggnaderna i detaljplanen- är det så det kommer att se ut/bli?

Illustrationen har som syfte att visa en möjlig lösning för placering av sjukhusbyggnad samt transportflöden till och inom tomten. Den slutliga dispositionen av sjukhustomten kommer inte att läggas fast förrän i bygglovsansökan.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Växjö växer