Radon

Behöver du mäta radonvärdena i ditt hus? Välj mellan en säkrare långtidsmätning, eller en korttidsmätning som inte är lika exakt men ändå ger en indikation om hur huset mår.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden. Radon i inomhusluften kommer från tre källor:

  • Marken. Eftersom att radon finns i berggrunden. Radon kommer via marken in i byggnaden via otätheter. Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus.
  • Byggnadsmaterialet. Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, normalt i små mängder.
  • Dricksvattnet. Borrade brunnar kan innehålla höga halter av radon då vattnet kommer från berget. Grävda brunnar och kommunalt vatten innehåller normalt låga halter.

Hur vet jag vilken radonhalt jag har i byggnaden? Huset ligger ju inte inom ett högriskområde?

Det enda säkra sättet att ta reda på radonhalten i inomhusluften är att göra en mätning. Det beror på att radonhalten i marken varierar. Våra boendevanor påverkar och byggnadens otätheter och ventilation tillsammans påverkar radonhalten i inomhusluften. Observera att risken finns i alla områden, oavsett om man säger att det är ett område med högre eller lägre risk för markradon.

Hur mäter man radon i byggnaden?

En långtidsmätning är den säkraste metoden för att mäta radonhalten inomhus. Strål­säker­hets­myndig­heten har tagit fram metodbeskrivningar för hur radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser ska göras för att mätningarna ska kunna användas som underlag för myndighetsbeslut. En långtidsmätning gör man i minst två månader under tiden mellan 1 oktober och 30 april. På grund av att radonhalten varierar mycket över tiden behöver mätningen vara tillräckligt lång för att ge ett tillförlitligt mätvärde. Kortare mätningar ger endast en indikation om radonhalten. Den enklaste metoden för dig som villaägare är oftast via spårfilmsdosor. Dessa liknar hockeypuckar och de lägger man ut i byggnaden. Under tiden som mätningen pågår använder du byggnaden som vanligt.

Mätmetod för bostäder Länk till annan webbplats.

Mätmetod för arbetsplatser Länk till annan webbplats.

Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor Länk till annan webbplats.

Referensnivå och miljömål för radon

Stålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Om halten överstiger 200 Bq/m3 så betraktas det som en olägenhet för människors hälsa. Ett av Sveriges miljömål är att radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020. Ur ett hälsoperspektiv är det bäst att ha så låg halt radon inomhus som möjligt.

Swedacs webbplats  Länk till annan webbplats.hittar du en lista över ackrediterade laboratorier som du kan vända dig till för beställning av radonmätningar.

Senast uppdaterad: 30 november 2022