Nedtagning av träd

Vi får ofta önskemål från allmänheten om att ta ned träd på mark som förvaltas av kommunen. Du behöver fylla i en ansökan om nedtagning av träd som du skickar in till kommunen.

Fyll i blanketten ”Ansökan av nedtagning av träd" , 88 kB, öppnas i nytt fönster. om du önskar ta ned ett träd. För att ansökan ska kunna behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår ska den vara inskickad till Växjö kommun senast den 15 september. I ansökan beskriver du vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.

Bedömning

Generellt är kommunen återhållsam med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. När det finns skäl som innefattar en eller flera punkter för nedtagning av träd ska det alltid finnas en tydlig och informativ dialog med boende i området om varför träden behöver tas ned och vad som behöver åtgärdas. Därtill finns alltid en tydlig strategi och plan för återplantering av nya träd.

Skäl till när vi tar ned träd:

 • Trädets vitalitet, dött eller delvis döende.
 • Om trädet har stora fysiska skador i stam och krona.
 • Om trädet har allvarliga svamp och sjukangrepp.
 • Om trädet har en osymmetrisk form, exempelvis dubbelstam eller ensidig kronutbredning.
 • Om det har gjorts större markingrepp (grävningar, markkompaktering, belagda ytor) inom trädets rotzon.
 • Om landskapsbilden ändras exempelvis vid gallring av närliggande skog så att det påverkar trädets stabilitet.
 • Om trädet eller träden utgör en risk eller fara för allmänheten.

Detta anses inte vara skäl till nedtagning:

 • Om trädet skuggar eller skymmer utsikt.
 • Att löv faller eller blåser in på tomtmark.
 • Bär och frukter som faller ner på tomtmark.
 • Spridning av pollen in på tomtmark.
 • Om trädet eller träden skuggar eller skymmer solcellspaneler på taket.

Samråd med berörda grannar

Innan du skickar in din ansökan bör du diskutera med berörda grannar. Berörd granne kan vara någon som från sin fastighet kan se trädet/träden eller på annat sätt berörs av eventuell nedtagning.

Senast uppdaterad: 5 september 2023