Andra anmälningspliktiga åtgärder

Om du väsentligt ändrar ventilation, brandskydd eller ansluter till kommunalt vatten och avlopp kan du behöva göra en anmälan.

När behöver jag anmäla?

Om du planerar att göra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Du behöver anmäla när du ska:

  • riva en byggnad eller en del av en byggnad som inte kräver bygglov (rivning utanför detaljplanelagt område),
  • installera eller väsentlig ändring av hiss, eller anordning för ventilation i byggnader,
  • ändra som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
  • underhålla ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
  • bygga ett nytt eller väsentlig ändra ett vindkraftverk.

  Gör din anmälan i god tid

  Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett startbesked. Sedan tillkommer tid för slutbesked, då du får börja använda anläggningen. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 4 veckor.

  Hur länge gäller ett startbesked?

  Ett startbesked gäller i 2 år. Vilket betyder att åtgärden ska vara färdig inom 2 år från att startbeskedet har getts.

  Ansök om bygglov/gör en anmälan

  Läs igenom checklistorna innan du börjar din anmälan.

  Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

  Checklistor - detta ska du ha med i din ansökan

  Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • Planritning i skala 1:100 som visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor. Markera var hissen ska placeras.
  • Produktblad för hissen.

  Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • VA-ritning är en planritning som visar avloppsrörens dragning och fettavskiljarens placering.
  • Produktblad för fettavskiljare.

  Du ska även göra en anmälan till kommunen om du installerar en fettavskiljare.

  Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • Beskrivning av hur byggnaden ser ut i dagsläget
  • Foto på hur byggnaden ser ut i dagsläget.
  • Material- och kulörbeskrivning och vilken typ av färg (med färg menas exempelvis slamfärg eller linoljefärg) det är idag.
  • Beskrivning av vad som ska göras
  • Beskrivning av hur det kommer att bli
  • Material-, kulör- och färgbeskrivning
  • Eventuell produktbeskrivning för fönster

  Fråga om en byggnads kulturmiljö och kulturvärde

  Med väsentlig ändring av anordning för ventilation menas sådana åtgärder som påverkar luftkvaliteten inomhus och som, om de utförs felaktigt, kan leda till risk för försämrad luftkvalitet, fukt- och mögelskador, ökad radonhalt eller föroreningar i koncentration som skapar negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.

  En ändring i ventilationen som kräver ny projektering, injustering av hela ventilationssystemet eller kontroll av ventilationssystemets funktioner är normalt en väsentlig ändring. Detsamma gäller en ändring som skapar krav på funktionskontroll.

  Ändring av ventilation kan också i vissa fall påverka brandskyddet i en byggnad eller beröra konstruktionen av byggnadens bärande delar och därmed vara anmälningspliktig.

  Exempel på åtgärder, utöver nyinstallation av anordning för ventilation, som normalt är anmälningspliktiga:

  • Installation av ny styr- eller reglerutrustning för hela eller betydande delar av ett ventilationssystem.
  • Installation av reningsutrustning eller ändrade funktioner i ett ventilationssystem.
  • Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet.
  • Ändring av anordning för ventilation för att anpassa ventilationsflöden till ändrad användning av en byggnad, exempelvis till följd av byte av verksamhet, förändrad planlösning eller avsevärd ökat personalantal.
  • Byte av typ av ventilationssystem, exempelvis byte från självdrag till fläktstyrd frånluftsventilation, fläktstyrd frånluftsventilation till fläktstyrd från- och tilluftsventilation, fläktstyrd frånluftsventilation till fläktstyrd från- och tilluftsventilation till fläktstyrd frånluftsventilation till fläktstyrd från- och tilluftsventilation med återvinning, dock inte sådan åtgärd i en- eller tvåbostadshus som anges.

  Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Byte av fläkt, fläktmotor eller luftfilter och liknande underhållsåtgärder som inte påverkar ventilationsflöde.
  • Byte av don eller ventiler till likvärdiga.
  • Byte från självdrag till fläktstyrd frånluftsventilation i en- eller tvåbostadshus.
  • Energieffektiviserande åtgärder som byte av elbatteri i tilluftssystemet till annan energikälla.
  • Installation av energimätare i ventilationssystemet eller annan utrustning för avläsning av aktuella energidata.

  Checklista, detta ska du ha med i din anmälan

  Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • Ventilationsritning. Ventilationsritning är ofta en planritning som visar kanalernas dragning och aggregatens placering.
  • Produktblad för aggregatet.
  • Kontrollansvarig. Beroende på ändringens komplexitet ska du ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontrollen av att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. I anmälan ska du skriva vem som är kontrollansvarig.
  • Kontrollplan.

  Med ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet menas dels åtgärder som om de installeras felaktigt kan få stora konsekvenser för byggnadens brandskydd, dels åtgärder som förändrar eller avskaffar delar av befintligt brandskydd.

  Även åtgärder som förbättrar brandskyddet kan i vissa fall betraktas som anmälningspliktiga då brandskyddet är en installation eller förbättring av en brandskyddskomponent.

  Större ändring av en byggnads planlösning, väsentlig ändring av ventilationssystem eller ändrad verksamhet i byggnaden påverkar ofta brandskyddet i stor omfattning, men är även bygglovs- eller anmälanspliktigt av andra anledningar.

  Exempel på åtgärder som normalt är anmälningspliktiga:

  • Förändrad brandcellsindelning.
  • Nya dörrar i brandcellsgräns eller brandsektion.
  • Nedmontering eller urdriftagande av brandtekniska installationer, exempelvis automatiskt brandlarm, utrymningslarm, automatiskt släcksystem eller brandgasventilation.
  • Förändring av utrymnings- och tillträdesvägars utformning, längd eller framkomlighet.
  • Ändringar av det byggnadstekniska brandskyddet till följd av ökat personantal eller ökad brandbelastning.

  Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga:

  • Byte av en branddörr till en likvärdig med samma eller bättre brandteknisk klass och liknande underhållsåtgärder.
  • Håltagning i brandcellsgräns för mindre antal kablar, rör och liknande som omedelbart tätas med CE-märkta system eller motsvarande i rätt brandteknisk klass.
  • Byte av befintlig röklucka i trapphus med wirestyrning till elektrisk styrning.

  Checklista, detta ska du ha med i din anmälan

  Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara tydliga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • Brandskyddsbeskrivning och ritningsbilaga.
  • Kontrollansvarig. Beroende på ändringens komplexitet ska du ha en kontrollansvarig som hjälp när det gäller kontrollen av att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. I anmälan ska du skriva vem som är kontrollansvarig.
  • Kontrollplan.

  När behöver jag anmäla?

  Du behöver anmäla när du ska ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp från att haft enskild eller inget vatten och avlopp.

  Information om kommunalt vatten och avlopp

  Nedmontering och hantering av avloppsanläggning , 82 kB, öppnas i nytt fönster.

  Checklista för anslutning till kommunalt vatten och avlopp

  Checklistan gäller när du ska ändra från enskilt vatten och avlopp till kommunalt vatten och avlopp. Följande handlingar krävs för att anmälan ska vara komplett. Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässiga. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett:

  • Yttre vatten- och avloppsritning som visar anslutning till servisen.
  • Planritning på bostadshuset där ledningarna är inritade. En planritning visar byggnaden ovanifrån. Ritningen ska visa hur och var ledningarna kopplas in i huset.

  Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet ska du även anmäla detta till oss snarast via telefon 0470-410 00.

  Senast uppdaterad: 20 januari 2023