Ändring i bärande konstruktion eller planlösning

Om du vill göra ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt behöver du göra en anmälan.

När behöver jag anmäla?

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan.

Du behöver anmäla när du ska göra en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

Gör din anmälan i god tid

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett besked. Sedan tillkommer tid för slutbesked. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 4 veckor.

Hur länge gäller ett startbesked?

Ett startbesked gäller i 2 år. Vilket betyder att åtgärden ska vara färdig inom 2 år från att startbeskedet har getts.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Checklistor för ändring i bärande konstruktion

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Planritning i skala 1:100

En planritning visar byggnaden ovanifrån. Markera var och på vilken våning åtgärden sker. Redovisa en planritning över lägenheten/huset före ändringen och en planritning efter åtgärden.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar i detalj hur byggnaden är uppbyggd. Ritningen bör upprättas av en konstruktör och ska visa ingreppet i konstruktionen, dimensioner och anslutningar.

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exmpel med mera)

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Planritning i skala 1:100 som visar befintlig planlösning

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Planritning i skala 1:100 som visar ny planlösning

En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exmpel med mera)

Senast uppdaterad: 9 januari 2024