Attefallsåtgärder

Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter. Attefallsreglerna gäller endast vid en- eller tvåbostadshus

När behöver jag anmäla?

Om du planerar att göra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan.

Åtgärder som får göras utan bygglov, men som behöver anmälan

Komplementbyggnad och komplementbostadshus

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (bostadshus) eller en komplementbyggnad som garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter

Du får göra en tillbyggnad om högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

Högst två takkupor

Du får bygga högst två takkupor på ett en– eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till. Den sammanlagda bredden på takkuporna på huset får vara högst hälften av längden på taket, mätt från gavel till gavel.

Om ingrepp i den bärande konstruktionen (exempelvis takstolar och balkar) görs behöver du även söka bygglov. Det betyder att de flesta takkupor behöver både anmälan och bygglov. Du ansvarar själv för att kontrollera att takkuporna uppfyller alla krav oavsett om åtgärden behöver anmälan – och/eller bygglov.

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du får inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus. Plan– och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas och du behöver göra anmälan. Om du vill göra yttre ändringar, till exempel sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr, behöver du söka bygglov.

Byggregler

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler (BBR) Länk till annan webbplats. och Boverkets konstruktionsregler (EKS). Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Högst krav ställs om attefallshuset ska användas som en komplementbostad för permanentboende. Då ska alla funktioner som hör till en bostad finnas, exempelvis inredning och utrustning för matlagning och personlig hygien. Ett attefallshus för permanentboende ska också vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Kontakta Växjö kommun om du är osäker om vilka krav som gäller. Då får du också vägledning om vilka ritningar och andra dokument du behöver skicka till kommunen.

I vissa fall krävs bygglov eller andra tillstånd

För attefallshus gäller normalt att åtgärderna får göras oavsett vad som står i detaljplanen om till exempel hur stor area som får bebyggas på tomten. Ett Attefallsbygge får genomföras även om det finns friggebod på tomten. Inom de områden som klassas som värdefulla kulturmiljöer måste du söka bygglov. Inom riksintresseområden och där detaljplanen anger att det finns särskilda kulturhistoriska värden krävs bygglov.

I områden med strandskydd får du bara bygga enligt attefallsreglerna om du först fått dispens från strandskyddet. Om du planerar att fälla träd, schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov.

Närmare en granntomt?

Grannar kan godkänna att komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare deras tomtgräns än 4,5 meter. Ett sådant godkännande måste ges av alla delägare av grannfastigheten. Är grannen kommunen kan ett sådant medgivande inte ges.

Medgivande görs genom att dina grannar undertecknar direkt på situationsplanen samt fasadritningar. Det är den sökande som hämtar in grannars medgivande.

Placering närmare allmän plats än 6 meter?

Byggnadens höjd ska räknas från den medelnivå som marken har vid byggnaden. Om byggnaden ligger mindre än sex meter från allmän plats, räknar man från allmänna platsens medelnivå vid tomten, om det inte finns särskilda skäl till annat.

Gör din anmälan i god tid

Handläggningstiden för anmälan är max 4 veckor från det att ditt ärende är komplett. Då får du ett startbesked. Sedan tillkommer tid för slutbesked, då får du ta åtgärden i bruk. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att tiden förlängs med 4 veckor.

Hur länge gäller ett startbesked?

Ett startbesked gäller i 2 år. Vilket betyder att åtgärden ska vara färdig inom 2 år från att startbeskedet har getts.

Ansök om bygglov/gör en anmälan

Läs igenom checklistorna innan du börjar din anmälan.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Checklistor för Attefallshus

Exempelritningarna visar hur en ritning kan se ut, men inte den storlek som gäller för Attefallsåtgärder.

Fristående förråd, garage, carport, gäststuga är exempel på vanliga komplementbyggnader.

Exempelritning

Plan-, fasad- och sektionsritning , 109 kB.
Situationsplan , 206 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess nya och befintliga byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv men vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten kontakta oss så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

Utdrag ur primärkarta

2. Rita in byggnaden på kartan

3. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska visas, normalt fyra fasader.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska vara måttsatt så att byggnaden sammanlagda area går att räkna ut. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, portar, fönster, trappor.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa rumshöjd, golvnivåer och marknivå vid entréer.

Material- och kulörbeskrivning

I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

Godkännande från granne

Granngodkännande behövs bara om komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Godkännande görs genom att dina grannar undertecknar direkt på situationsplanen samt fasadritningar. Ett sådant godkännande måste ges av alla delägare av grannfastigheten. Är grannen kommunen kan ett sådant medgivande inte ges.

Brandskyddsbeskrivning för brandspridning mellan byggnader.

Endast om byggnaden placeras närmare annan byggnad än 8 meter.

Checklistan gäller för komplementbostadshus för permanentboende.

Exempelritningar

Fasadritningar , 50 kB.
Planritning , 78 kB.
Sektionsritning , 33 kB.
Situationsplan , 204 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess nya och befintliga byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv men vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten kontakta oss så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

Utdrag ur primärkarta

2. Rita in byggnaden på kartan

3. Måttsätt den nya byggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader ska visas, normalt fyra fasader.

Planritning i skala 1:100

Planritningen ska vara måttsatt så att byggnaden sammanlagda area går att räkna ut. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, portar, fönster, trappor.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Måttsätt ritningen och visa rumshöjd, golvnivåer och marknivå vid entréer.

Material- och kulörbeskrivning

I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

Godkännande från granne

Granngodkännande behövs bara om komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Godkännande görs genom att dina grannar undertecknar direkt på situationsplanen samt fasadritningar. Ett sådant godkännande måste ges av alla delägare av grannfastigheten. Är grannen kommunen kan ett sådant medgivande inte ges.

Brandskyddsbeskrivning för brandspridning mellan byggnader.

Endast om byggnaden kommer att placeras närmare annan byggnad än 8 meter.

Konstruktionsritning för grund, väggar och tak

Energiberäkning

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig krävs om åtgärden är komplicerad och om byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Checklistan gäller för tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus.

Exempelritning

Planritning , 45 kB.
Situationsplan , 197 kB.
Fasadritning och sektionsritning , 42 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess nya och befintliga byggnader och omgivningen ovanifrån. Kartan är ett viktigt underlag för ett korrekt beslut.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta. Du kan spara ner och skriva ut pdf-karta kostnadsfritt själv men vissa områden är för stora för att skapa en karta själv i e-tjänsten. Stöter du på det problemet i e-tjänsten kontakta oss så hjälper vi till att skapa och skriva ut din primärkarta mot en kostnad.

Utdrag ur primärkarta

2. Rita in tillbyggnaden på kartan

3. Måttsätt den nya tillbyggnaden och lås byggnadens placering genom att ange minst två avstånd i rät vinkel till tomtgräns.

Fasadritning i skala 1:100

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska visas. Markera tillbyggnaden tydligt.

Planritning i skala 1:100

Planritning över befintlig byggnad och den tillkommande delen ska presenteras. Tillbyggnaden ska vara måttsatt. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.

Sektionsritning i skala 1:100

Sektionsritningen visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska visa rumshöjder, golv- och marknivåer och ska beskriva befintlig byggnad och tillbyggnad.

All nybyggnation ska vara tillgänglig för alla. Det gäller även tillbyggnad. Den nya tillbyggnaden ska ha samma golvnivå som det befintliga husets golvnivå eller ha en nivåskillnad om högst 2 cm.

Alternativt kan du lösa tillgängligheten genom att bygga ramp mellan tillbyggnad och det befintliga huset. I så fall ska lösningen följa kraven på ramper i Boverkets byggregler. Du ska beskriva lösningen på ritningarna.

Material- och kulörbeskrivning

I beskrivningen ska material och kulör för fasad, tak, fönster, dörrar, portar, plåtdetaljer och så vidare framgå. Kulören ska hänvisa till en kulörkod.

Godkännande från granne

Granngodkännande behövs bara om tillbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Godkännande görs genom att dina grannar undertecknar direkt på situationsplanen samt fasadritningar. Ett sådant godkännande måste ges av alla delägare av grannfastigheten. Är grannen kommunen kan ett sådant medgivande inte ges.

Teknisk beskrivning/konstruktionsritning

Teknisk beskrivning/konstruktionsritning ska visa tillbyggnadens grund, väggar och tak.

Brandskyddsbeskrivning för brandspridning mellan byggnader.

Endast om tillbyggnaden placeras närmare annan byggnad än 8 meter.

U-värdeberäkning för tillbyggnadens grund, väggar, tak, fönster och dörrar

Värmegenomgångskoefficienten, som betecknas med U, är den egenskap som anger hur bra en hel byggnadsdel isolerar, exempelvis en vägg. Värmegenomgångskoefficienten kallas även för U-värde och enheten är W/m²·ºC. Ju lägre värde desto bättre isolering.

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig krävs om åtgärden är komplicerad och om byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.

Exempelritningar

Planritningar , 78 kB.
Sektionsritning , 33 kB.

Handlingar som krävs för att anmälan ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt gjorda. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  • Planritning i skala 1:100 som visar den nya bostadens planlösning. En planritning visar byggnaden ovanifrån. På ritningen kan du se rumsindelning, dörrar, fönster, trappor, fast inredning med mera.
  • Planritning som visar befintlig planlösning
  • Sektionsritning i skala 1:100 som visar en genomskärning av byggnaden. Sektionsritningen ska visa rumshöjder och golvnivåer.
  • Brandskyddsbeskrivning

Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig krävs om åtgärden är komplicerad och om byggnadsnämnden bedömer att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig.


Senast uppdaterad: 21 mars 2023