Sök marklov/trädfällning

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Det kan även krävas marklov för trädfällning eller skogsplantering.

När behöver jag ansöka om marklov?

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du vill ändra markens höjdläge avsevärt. Du kan även behöva marklov för att fälla träd i ett område med detaljplan. Ibland behöver du också marklov inom områden med områdesbestämmelser. Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

I detaljplanemosaiken Länk till annan webbplats. kan du se vad som gäller för din fastighet. Kontakta Växjö kommun om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

Gör din marklovsansökan i god tid

Från det att ditt ärende är komplett är handläggningstiden max 10 veckor. Sedan tillkommer tid för startbesked, då du får sätta igång markarbeten och tid för slutbesked. I särskilda fall kan det tas beslut om förlängd handläggningstid, då innebär det att handläggningstiden förlängs med 10 veckor.

Hur länge gäller ett marklov?

När du har fått marklov måste du börja arbetet inom 2 år och vara färdig inom 5 år.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Checklistor för ansöka om marklov

När du ändrar markens höjdläge avsevärd inom detaljplanelagt område krävs det vanligtvis marklov.

Handlingar som krävs för att ansökan om markändring ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkarta

2. Rita in var markändringen kommer att ske

3. Redovisa befintliga och nya markhöjder.

Marksektionsritning i skala 1:100

Marksektion är en ritning som visar hur marken förändras i genomskärning. Marksektionen visar befintliga marknivåer och nya marknivåer. Flera marksektionen kan behövas.

Kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan

En riskbedömning och kontrollplan krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt, utom vid vissa mindre åtgärder. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. En kontrollansvarig bör finnas föreslaget vid bygglovsansökan.

Mer om kontrollansvarig, riskbedömning och kontrollplan (checklistor, exmpel med mera)

Normalt krävs inte marklov för att fälla träd på egen fastighet. Men kommunen får i detaljplan och områdesbestämmelser besluta att marklov krävs för trädfällning för att skydda natur- och kulturhistoriskt värdefulla miljöer. När ansökningar om marklov för trädfällning handläggs ska kommunen väga allmänna intressen mot enskilda intressen.

Tänk på att du bara få ta ned träd som är på egen mark och att om trädet är nära en sjö kan du även behöva söka strandskyddsdispens.

Handlingar som krävs för att ansökan om markändring ska vara komplett

Situationsplan på utdrag ur primärkarta

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån.

1. Ladda ner utdrag ur primärkarta

Utdrag ur primärkarta

2. Markera vilken/vilka träd som du önskar fälla på kartan och ange vad det är för typ av träd

Fotografier

Fotografier på de träd som önskas fällas.

Ange skäl till trädfällningen

Senast uppdaterad: 9 januari 2024