Solpaneler

Om du vill installera solpaneler på en byggnad kan det krävas bygglov eller anmälan. Det beror bland annat på var byggnaden ligger, men även om byggnaden har exempelvis ett kulturhistoriskt värde.

Bygglovsanmälan, bygglovsansökan, förhandsbesked, strandskyddsdispens, rivningslov, marklov

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte ansöka om bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område.

Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, ska installationen av solpaneler göras med hänsyn till det värdet. Kontakta oss gärna på telefon 0470-410 00 för att få veta vad som gäller för just din byggnad.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som gör att byggnadens utseende påverkas avsevärt är i vissa fall bygglovsbefriade.

Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Kriterier för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • de ska följa byggnadens form.
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Om byggnadens bärande delar påverkas behöver du inte ansöka om bygglov men däremot göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller för just din fastighet, kontakta oss gärna på telefon 0470-410 00

Ansök om bygglov eller gör en anmälan

Du ansöker enklast om bygglov eller gör en anmälan via e-tjänst. Där kan du sedan följa ditt ärende. Läs igenom checklistan innan du påbörjar din ansökan.

Handlingar som krävs för att ansökan om bygglov ska vara komplett

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt upprättade. Du kan anlita en fackman som kan hjälpa dig om du inte har kunskap att utforma ritningarna själv.

  1. Fasadritning över den sida på taket solpanelerna ska placeras
  2. Rita in på fasadritningen var panelerna ska placeras. Ange även antal paneler du ska installera och vikt på panel.
  3. Foto över fasaden som den ser ut idag.

eller

  1. Fotomontage över fasaden som den ser ut idag. Markera på fotomontaget var panelerna ska placeras.
  2. Ange antal paneler du ska installera och vikt på panel.
Senast uppdaterad: 25 januari 2023