Avgifter och kostnader

För lantmäteriförrättningar och uppdrag debiteras kostnader enligt gällande taxa. Kostnaden baseras vanligtvis på hur lång tid åtgärden tar.

Lantmäteriförrättningar

Lantmäteriförrättningar debiteras normalt efter hur lång tid handläggningen av ärendet tar. Ett fast belopp som baseras på antalet berörda fastigheter tillkommer dock för administration av ärendet. Några åtgärder debiteras med ett fast belopp. Lantmäterimyndigheten har ofta möjlighet att erbjuda ett fast pris för en förrättning, hör av dig till din handläggare om du önskar ett fast pris.

Gällande avgifter från 2023-02-01:

Fasta belopp
Grundavgift i alla förrättningar: 6 500 kronor
Tilläggsbelopp om 6 eller fler fastigheter berörs: 12 000 kronor

Timkostnader
Lantmätare: 1 700 kronor per timme
Kart- och mätansvarig: 1 700 kronor per timme
Biträdande handläggare: 900 kronor per timme

Fasta avgifter för vissa åtgärder
Avvisad ansökan: 6 500 kronor

Registrering av ändrade andelstal (24§ AL): 3 250 kronor för första fastigheten och därefter 700 kronor per fastighet.

Anslutning av ny fastighet till gemensamhetsanläggning (42a§ AL): 6 500 kronor för första fastigheten och därefter 700 kronor per fastighet.

Godkännande av överenskommelse om inträde/utträde eller ändring av andelstal (43§ AL): 6 500 kronor för första fastigheten därefter 700 kronor per fastighet.

Uppdrag

Uppdrag som bildande av samfällighetsföreningar, fastighetsförteckningar, gränsutvisningar, utredningar, värdeintyg m.m. debiteras enligt byggnadsnämndens taxa.

Gällande avgifter från 2023-02-01:

Uppdragstaxa utan mätning: 950 kronor per timme
Uppdragstaxa med mätning: 1 100 kronor per timme

För samfällighetsföreningar tillkommer en registreringsavgift på 4 600 kronor till samfällighetsföreningsregistret.

Betalningsvillkor

När förrättningen eller uppdraget avslutas skickas räkningen. Vid större ärenden kan delfaktura skickas under ärendets gång. Räkningen ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Fakturor på lantmäteriförrättningar kan överklagas fram till tre veckor efter fakturans förfallodag. Fakturan ska betalas även om den överklagas. Återbetalning sker om fakturan sätts ner av domstol.

Moms tillkommer inte på lantmäteriförrättningar och myndighetsuppdrag (bildande av samfällighetsförening eller delägaresammanträde). På övriga uppdrag tillkommer 25 procents moms.

En avstyckning för bildande av en normalstor bostadsfastighet kostar vanligtvis mellan 40 000–50 000 kr om inga extra åtgärder tillkommer. Kostnaden blir högre om större fastigheter exempelvis en så kallad hästgård ska bildas. Om det till exempel finns en gammal gräns som behöver bestämmas tillkommer kostnad för detta. Du kan få en uppskattning av kostnaden för ditt ärende när du fått en handläggare tilldelad.

En fastighetsreglering av ett område på upp till cirka 5 000 kvm kostar vanligtvis mellan 40 000–50 000 kr om inga extra åtgärder tillkommer. Kostnaden blir högre om det är ett större område som ska överföras. Är det en hel fastighet eller ett helt skifte som överförs och ingen mätning behövs blir kostnaden lägre. Om det till exempel finns en gammal gräns som behöver bestämmas tillkommer kostnad för detta. Du kan få en uppskattning av kostnaden för ditt ärende när du fått en handläggare tilldelad.

Bildande av gemensamhetsanläggning för en enskild väg kostar ofta cirka 35 000–50 000 kronor om samtliga berörda är överens och har skrivit på en överenskommelse om bildandet av gemensamhetsanläggning som lämnas in i samband med ansökan. Behöver Lantmäterimyndigheten hjälpa till med att upprätta överenskommelse eller komplettera överenskommelsen blir kostnaden högre.

Om de som ska använda vägen inte är överens om att bilda en gemensamhetsanläggning blir kostnaden högre. Bildande av en gemensamhetsanläggning för väg utan överenskommelse kan kosta från cirka 80 000 kronor och uppåt beroende på storleken på anläggningen och hur många fastighetsägare som berörs.

Ska en samfällighetsförening bildas för förvaltningen av anläggningen tillkommer kostnader på cirka 15 000 kronor oavsett om överenskommelse finns eller inte.

En fastighetsbestämning av en gräns, ett område eller en rättighet är svårt att uppskatta ett pris för då dessa situationer alltid är unika. Om fastighetsbestämning behöver göras av en enstaka gräns i samband med annan lantmäteriförrättning är den tillkommande kostnaden ofta mellan 5 000 –15 000 kronor.

Fastighetsbestämning som en egen förrättning kan kosta från 35 000 kronor och uppåt beroende på vad som ska bestämmas och hur underlaget ser ut. Du kan få en uppskattning av kostnaden för ditt ärende när du fått en handläggare.

En särskild gränsutmärkning av ett enstaka gränsmärke kostar vanligtvis runt 25 000 kronor. Ska fler gränsmärken utmärkas i samma ärende är den tillkommande kostnaden oftast cirka 1 000–2 000 kronor per tillkommande markering.

Senast uppdaterad: 31 januari 2024