Fastighetsregister och fastighetsgränser

Vill du veta vem som äger en fastighet eller se detaljerad information om din egen fastighet?

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter och du kan se vilka fastigheter som finns i kommunen. Du kan också se karta över din egen fastighet och vilka bestämmelser eller planer som gäller för hur du får använda marken. Du kan dessutom ta reda storleken på fastigheten, vilka gränser som gäller och aktuellt taxeringsvärde.

För att ta del av informationen loggar du in på Statliga lantmäteriets e-tjänst.

Osäker på var din gräns går?

De flesta gränser är markerade på marken. Markeringarna sätts i varje ände av en gränslinje och vanligen går gränsen i en rak linje mellan markeringarna. Äldre gränser är oftast markerade med en råsten medan nyare gränser oftast är markerade med järnrör. I förrättningskartan från när gränsen kom till går det att läsa om vilka markeringar som finns på din fastighetsgräns. Se sidan Lantmäterförrättning - förändring av fastighet för kontaktuppgifter om du har frågor om din fastighetsgräns.

Om du inte själv kan hitta dina gränsmarkeringar kan lantmäterimyndigheten hjälpa till med följande åtgärder:

Gränsutvisning

Om du har svårt att hitta din gräns, kan en gränsutvisning göras under förutsättning att gränsmarkeringarna finns kvar på marken eller att det utifrån de gränsmarkeringar som finns kvar, alternativt tidigare inmätningar, går att räkna fram läget på gränspunkterna med hjälp av mått och koordinater från förrättningskartan som gjordes när gränsen bildades.

Arbetet kan utföras av lantmäterimyndigheten eller av Mät- och GIS-avdelningen på Växjö kommun, och debiteras enligt gällande taxa, se sidan Avgifter och kostnader. Vid en gränsutvisning sätts träpinnar eller liknande för att visa gränsens läge. En gränsutvisning är inte rättsligt bindande men är ofta tillräckligt om du exempelvis ska bygga ett staket och vill veta att du håller dig på rätt sida av gränsen.

Särskild gränsutmärkning

Lantmäterimyndigheten kan genom särskild gränsutmärkning på nytt markera ut gränspunkter där markeringen har försvunnit eller skadats, markera tidigare omarkerade gränspunkter och även sätta ut kompletterande gränsmarkeringar i gränsens sträckning.

En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge. Särskild gränsutmärkning är en lantmäteriförrättning och de markeringar som sätts ut vid en särskild gränsutmärkning dokumenteras i en teknisk beskrivning och på förrättningskartan samt fattas ett gränsutmärkningsbeslut. Därefter får utmärkningen rättskraft, bindande verkan för framtiden. En särskild gränsutmärkning debiteras enligt gällande taxa, se sidan Avgifter och kostnader, till den som ansökt om åtgärden.

Fastighetsbestämning

Om någonting är oklart kan lantmäterimyndigheten genom fastighetsbestämning utreda och besluta hur gränsen går mellan olika fastigheter eller vad ett servitut eller gemensamhetsanläggning omfattar. Den bestämda gränsen markeras vanligen med nya beständiga markeringar och det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden. En fastighetsbestämning debiteras enligt gällande taxa, se sidan Avgifter och kostnader. Kostnaden fördelas mellan de fastighetsägare som har nytta av bestämningen om inte någon part tar på sig kostnaden eller parterna är överens om hur kostnaden ska fördelas.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 19 september 2022