Mätning

Det är viktigt att ditt hus hamnar i rätt läge och höjd för att undvika höjda kostnader för att rätta till fel i byggnationen. Plan- och bygglagen anger därför att byggnader vid behov ska stakas ut.

Växjö kommun kan hjälpa dig om du har frågor om:

  • husutstakning och lägeskontroll i samband med bygglov.
  • mätningstekniska uppdrag.
  • inmätningar av exempelvis ledningar och träd.
  • gränsvisning.
  • att få referenspunkter utlagda.

Byggnader och stora tillbyggnader ska alltid stakas ut. Carport, garage och andra mindre byggnader kan undantas.

Utstakning av byggnad

När du ska bygga ditt nya hus behöver du normalt göra en husutstakning. Vid utstakning markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar rätt i plan och höjd enligt bygglovet och så att det stämmer med givet bygglovs situationsplan. Genom en utstakning byggs en byggnad på rätt plats.

Bygglovsavdelningen informerar dig om du behöver göra en husutstakning i samband med bygglovet.

Husutstakning sker normalt i två moment:

  • grovutstakning.
  • finutstakning.

Beställer du finutstakning ingår grovutstakning.

Grovutstakning krävs inte men görs normalt innan markarbetet börjar på byggnadsplatsen. Grovutstakning beställer du inför markarbeten och finutstakning och sker inför byggnadens exakta placering. Det innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt via utsättning av käppar.

Finutstakning sker efter schaktning och markarbeten. Innan en finutstakning kan genomföras ska pinnar (profiler) placeras ut. Detta ansvarar beställaren/byggherren för. Pinnarna placeras cirka en meter utanför hushörnen. Det innebär att byggnadens hörn markeras och trådar spänns upp i blivande fasad. För att vi ska kunna få byggnaden på rätt plats och med rätt höjd måste dessa ha god stabilitet.

Vi rekommenderar följande material till profilerna: profilstolpar 45 x 45 millimeter och profilbrädor 22 x 95 millimeter.

Bild på käppar som är utsatta i en gräsmatta som en rektangel

Bilden visar hur en utstakning av byggnad kan se ut

För att säkra att utstakning utförs på rätt sätt krävs att utförande person är behörig. Om du vill använda Växjö kommun för utstakning kan du beställa det via kommunens e-tjänst.

Beställning av husutstakning

Växjö kommun kan göra utstakningen och då ansvarar vi för:

  • tolkning av koordinater utifrån bygglovet och måttsatta planritningar
  • utstakning av byggnad med kontroll mot stomnät i plan och höjd

Kostnad för utstakning tas ut enligt taxa.

Vid frågor om utstakning kontakta oss via telefon 0470-410 00 eller e-post geodata@vaxjo.se

Gränsvisning

Det är inte alltid tydligt var gränsen för fastigheten går. Gränsmarkeringar försvinner med åren även om de flesta gränserna har märkts ut en gång i tiden. Det är viktigt för dig som fastighetsägare att ha kontroll på var fastighetsgränserna och deras gränsmarkering finns, exempelvis när du ska bygga till, sälja fastigheten, avverka skog.

Gränsvisning innebär att gränsens eventuella markeringar letas upp, de kan vara överväxta eller överfyllda av olika anledningar samt vid behov kan gränsen mellan gränspunkter visas.

Senast uppdaterad: 4 januari 2023