Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun får statligt bidrag till kommungemensam utredning om dricksvatten

Länsstyrelsen har beviljat Växjö kommun ett bidrag med upp till 647 500 kronor till en kommungemensam utredning om möjligheterna till samordnad vattenförsörjning för Växjö, Ljungby, Alvesta och Lessebo kommuner.

Bidraget, som ges som stöd för bättre vattenhushållning, får utgöra som mest hälften av de kostnader som är berättigande för stödet. Resten finansieras genom att respektive deltagande kommun betalar sin andel.

Syftet med utredningen är att klargöra förutsättningarna och föreslå ett framtida system som långsiktigt täcker behovet av dricksvatten. Utredningen ska bland annat ta hänsyn till kommunernas förväntade tillväxt och påverkan av klimatförändringar. Utredningen beräknas vara klar i november 2020.

- Vatten är vårt viktigaste livsmedel och för att kunna möta framtidens behov av dricksvatten i regionen kommer samarbete att spela en viktig roll. Liknande samarbeten finns på andra håll i landet, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Med utredningen vill kommunerna se över nuvarande system med tillgång på råvatten, i förhållande till produktion och distribution av dricksvatten, och det framtida behovet för respektive kommun med tidshorisonten till 2050. Utredningen ska också ge förslag på möjliga system för gemensam vattenförsörjning.

- Utgångspunkten ska vara att samordna befintliga resurser och öka resurserna i samverkan, istället för att varje kommun löser det utifrån eget behov. Därför vill Växjö, Ljungby, Alvesta, och Lessebo kommuner gemensamt utreda hur vattenförsörjningen kan ordnas, säger Steve Karlsson som är VA-chef i Växjö kommun.

I utredningen ska man bland annat titta på befolkningsutveckling, andel anslutna till allmän vattenförsörjning och inkoppling av mindre samhällen till centralt försörjningssystem.

Projektet kommer att bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, genom att utnyttja vattenresurser utan att försämra den långsiktiga produktionsförmågan i kvantitet och kvalitet. Projektet har även koppling till miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Giftfri miljö. Att säkra ytvattens kvalitet är en förutsättning för att kunna nyttja det till dricksvatten. Genom att utnyttja vattentäkter och produktionssystem för dricksvatten som minimerar användningen av kemikalier, minskar risken för påverkan från mikroföroreningar på människor.

Havs- och vattenmyndigheten har avsatt medel för åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Genom det kan Länsstyrelsen bevilja statligt bidrag för åtgärder, till exempel vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagning av kunskaps- och planeringsunderlag eller investering i ny teknik för en bättre tillgång till dricksvatten.

Senast uppdaterad: 27 maj 2020