Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Avsiktsförklaring ska tas fram för Centrallasarettets tomt

Under 2021 har Växjö kommun tillsammans med Region Kronoberg utrett vilka möjligheterna och effekterna blir för Växjö centrum vid en flytt av Centrallasarettet i Växjö. Utifrån denna utredning föreslås kommunstyrelsen besluta att, vid beslut om flytt, ta fram en avsiktsförklaring med Region Kronoberg för Centrallasarettets tomt samt att tillsätta en projektorganisation för fortsatta utvecklingsmöjligheter.

Utredningen konstaterar bland annat att en flytt av Centrallasarettet från Växjö centrum kommer frigöra kapacitet i de centrumnära parkeringsytorna samt minska trafikbelastningen i gatunätet närmast sjukhusområdet. Utredningen visar även att en flytt kan få en inledande effekt på näringslivet i Växjö centrum då de som kombinerar arbete, besök eller behandling på Centrallasarettet med ett besök till Växjö centrum, inte längre kan göra det.

- Resultatet av undersökningarna är intressanta och viktiga i det fortsatta arbetet. Vi behöver kartlägga vilka förutsättningar som finns för tomten där sjukhuset idag ligger och kommer att ha dialog med våra invånare och samverka med flera intressenter. Tillsammans med Region Kronoberg tar vi nu fram en avsiktsförklaring för att tillsammans utveckla området på bästa sätt för våra invånare, näringsidkare och besökare, säger Anna Tenje, (M), kommunstyrelsens ordförande.

- I vilken omfattning centrum påverkas av en flytt beror helt på vad dagens verksamhet ersätts med. En omvandling med mer service, kontor och bostäder medför på sikt att centrum stärks, säger Fredrik Lindblad, näringslivschef.

Ärendet ska upp till beslut i kommunstyrelsen den 30 november.

Ta del av Utredning om effekter för Växjö centrum vid flytt av Centrallasarettet. , 1 MB.

Senast uppdaterad: 25 november 2021