Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser, industritomter och andra hårdgjorda ytor. Genom diken eller ledningar förs dagvatten vidare till sjöar och vattendrag.

I de flesta städer finns det dagvattenbrunnar i gatan som leder bort vattnet via ledningar. Utan dessa system skulle städerna översvämmas när det regnar mycket eller när snön smälter.

Fastighetsägarens ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, som sitter en halv meter utanför din tomtgräns. Där tar kommunen över ansvaret. Fastighetsägaren och kommunen har därför ett gemensamt ansvar för att förhindra översvämningar. Genom att leda dagvattnet till din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för dagvatten, kan du hjälpa till att minska belastningen och kostnaderna på våra avloppspumpstationer och reningsverk.

Lägre avgift om du tar hand om dagvattnet på din fastighet

Om du tar hand om dagvatten på din egen fastighet kan du få sänkt avgift för dagvatten fastighet, men om dräneringen är kopplad till spillvattenservisen erhålls ingen reduktion. Fastigheter där det finns dagvattenservis upprättad har möjlighet att få sänkt avgift med 90 % för dagvatten fastighet om man tar hand om allt dagvatten lokalt.

För att få sänkt avgift ska du som fastighetsägare anmäla att du tar hand om dagvatten lokalt på din fastighet. Hör av dig till oss per post (se adress längre ner på sidan), e-post eller telefon så skickar vi en anmälningsblankett till dig.

Du kan läsa mer om taxor för dagvatten under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Dammar, kanaler och våtmarker

Stora delar av dagvattensystemet är idag överbelastat. Eftersom samhället byggs ut med tätare bebyggelse blir det fler hårdgjorda ytor där regnvatten samlas och rinner undan hastigt. Detta i kombination med större mängder regn, på grund av klimatförändringar, leder till översvämningar och andra oönskade konsekvenser. För att förhindra översvämningar har Växjö kommun byggt upp dammar, diken, kanaler och våtmarker som tar emot dagvattnet innan det släpps ut i en sjö eller vattendrag.

Därför behöver dagvatten renas

I naturen fångas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas när det långsamt rinner genom marken. I en tätort med många tak och stora områden asfalterad och stenlagd mark rinner vattnet istället snabbt på ytan. Då sker ingen rening av vattnet. Tvärtom, vattnet smutsas ner av näringsämnen och skadliga ämnen som framför allt kommer från trafik, förbränning och byggmaterial.

En stor del av dagvattnet i Växjö kommun renas delvis i dammar, diken, kanaler eller våtmarker innan det släpps ut i en sjö eller ett vattendrag. Förutom att det är bra för miljön, är det också ofta vackert. Men en del dagvatten leds direkt till sjöar och vattendrag utan någon rening alls.

Du kan själv hjälpa sjöarna, till exempel genom att låta bli att tvätta bilen på gatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Bygga och bo