Kompletterande samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås

Växjö kommun ska lämna in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ändrad vattenförsörjning i Braås. Våren 2020 hölls ett första samråd om ett förslag till ny vattenförsörjning. Efter det har förslaget uppdaterats och därför genomförs nu ett kompletterande samråd.

Även det uppdaterade förslaget innebär att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till nuvarande vattenverk. I det uppdaterade förslaget ska den nya ledningen för råvatten ledas kortare sträcka som sjöledning och längre sträcka som markledning, jämfört med det förra förslaget. För att leda råvatten från Böksholm till vattenverket i Braås ska en befintlig markledning användas. Från vattenverket i Braås till Böksholm ska dricksvattnet ledas via mark- och sjöledning.

Bakgrund

I Braås vattentäkt har både tillgången på vatten och råvattnets kvalitet gradvis försämrats. Dricksvattnet behöver säkras för dagens behov och förutsättningar skapas för att Braås skall kunna växa. Även Böksholm och Dädesjö får dricksvatten från Braås. De senaste åren har det funnits en tillfällig lösning för att förbättra vattenförsörjningen, men nu finns det behov av en permanent lösning.

Med den nya lösningen ökar kapaciteten för uttag av grundvatten i Braås vattentäkt. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet. Vattnet kommer därefter att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

Parallellt med utredningen om vatten till Braås ser Växjö kommun över Rottnes framtida vattenförsörjning. Ett möjligt alternativ för Rottne kan vara att leda vatten från Braås. Förslaget inkluderar därför även Rottnes vattenbehov. Den extra kapaciteten skulle även innebära ett viktigt tillskott i Växjö kommuns möjligheter att få fram dricksvatten i ett nödläge.

Samråd

Förslaget som nu går ut på samråd finns under Relaterade dokument längre ner på den här webbsidan. Du som vill att vi ska skicka samrådsunderlaget med post hem till dig kan kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00. På grund av Coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet samrådsmöte. Istället är du välkommen att ställa frågor och lämna synpunkter till miljöingenjör Emelie Graesén.

Kontaktvägar:

 • telefon: 0470-410 00, via Växjö kommuns kontaktcenter
 • e-post: emelie.graesen@vaxjo.se
 • postadress: Växjö kommun, Emelie Graesén, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, Box 1222, 351 12 Växjö
 • webbformulär som finns längre ner på den här sidan.

Vi vill ha dina synpunkter senast den 14 mars 2021.

Allmänna handlingar

Observera att inkomna frågor och synpunkter hanteras som allmänna handlingar. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt till det.

Frågor och synpunkter kommer att redovisas i den redogörelse för samrådet som tas fram efter samrådstiden. Längre ner på den här sidan publicerar vi frågor och svar som kommer in under samrådstiden.

Samrådet för frågor och svar är avslutat. Sista dag för svar var den 14 mars 2021.

Frågor och svar om förslaget till ändrad försörjning av dricksvatten för Braås

Här publiceras frågor och svar efter hand som de kommer in till Växjö kommun.

Vilka har fått ett samrådsunderlag skickat till sig?

Svar: Information har skickats direkt till

 • Organisationer med intresse för vatten i området
 • Berörda myndigheter
 • Fastighet med vattenkraftverk
 • Fastigheter som berörs av sjöledning samt sjöledningens angöringspunkter på land.
 • Fastighet med pumpstation
 • Fastigheter som angränsar till vattenverkstomt eller ligger inom preliminärt influensområde för infiltration eller vattenuttag

Information om samrådet annonseras även i lokal press samt på Växjö kommuns hemsida. På grund av Coronapandemin kommer det inte att hållas något öppet samrådsmöte, men för den som vill finns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till Växjö kommun. Kontaktuppgifter finns längre upp på den här sidan.

Varför har inte samrådsunderlag skickats till alla som äger vatten i Örken?

Svar: Vår bedömning i samråd med Länsstyrelsen är att påverkan på vattennivåer i sjön Örken och Drättingesjön är mycket liten. Därför har inte information skickats direkt till alla som äger fastigheter som gränsar till Örken. Men alla är välkomna att lämna synpunkter. Du kan läsa mer om hur samrådet går till i samrådsunderlaget som finns under Relaterade dokument längre ner på den här sidan. Du som vill att vi ska skicka samrådsunderlaget med post hem till dig kan kontakta kommunens kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Vad är det som har ändrats till det nya förslaget?

Några av ändringarna i det uppdaterade förslaget är:

 • Ett bredare ledningsstråk för sjöledning.
 • Flytt av pumpstation från Böksholm till Föreda.
 • Del av sjöledning utgår och ersätts med markledning.
 • Befintlig, överdimensionerad dricksvattenledning från Braås till Böksholm används för råvatten. Föreslagen sjöledning används istället för dricksvattenförsörjning av Böksholm.
 • Rening av spolvatten från Dynasandfilter på vattenverkstomten med möjlig återinfiltration.
 • Markledning från vattenverk till Drättingesjön behålls för utsläpp av dräneringsvatten och vid behov renat grund- och ytvatten.

När förväntas det nya systemet tas i drift?

Svar: Vår målsättning är att allt är klart 2023. Det förutsätter att vi får tillstånd från mark- och miljödomstolen och att anläggningsarbetet kan utföras som planerat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2021
Bygga och bo