Så blir ditt dricksvatten till

Hur man renar vattnet i ett vattenverk är anpassat efter vilken kvalitet råvattnet från vattenkällan har. I Växjö kommun finns vattenverk för ytvatten och för grundvatten.

Ytvatten

I Växjö kommun har vi vattenverk för ytvatten i Rottne och Lammhult. I Rottne hämtas vattnet från sjön Innaren och i Lammhult från sjön Stora Värmen.

Först passerar råvattnet ett galler för att avskilja fisk och större föremål som löv och vattenväxter. Därefter genomgår vattnet en kemisk rening. Där tillförs en kemikalie som klumpar ihop och avskiljer lerpartiklar, organiska växtrester och bakterier från vattnet.

Sedan följer en mekanisk rening i ett filter där resterna från fällningen filtreras bort i sand- eller kolbäddar. Där avlägsnas även ämnen som stör lukt- och smak, samt bakterier.

Innan det färdiga dricksvattnet lämnar vattenverket görs en sista justering av pH-värdet. Vattnet renas också med UV, ultraviolett ljus. Det gör man för att garantera kvaliteten på vattnet under transporten till konsumenterna.

Grundvattenverk

Våra vattenverk för grundvatten finns i Bergaåsen (norr om Ljungby), Braås, Berg och Åryd. Boende i följande orter får sitt drickvatten från Bergaåsen:

  • Växjö
  • Bramstorp
  • Dänningelanda
  • Gemla
  • Ingelstad
  • Tävelsås
  • Vederslöv
  • Värends Nöbbele
  • Åby
  • Öja

Även Alvesta, Blädinge och Hjortsberga i Alvesta kommun får sitt vatten från Bergaåsen.

Braås vattenverk levererar vatten även till Dädesjö, och Åryd vattenverk levererar vatten även till Furuby.

Ett grundvatten håller ofta en hög kvalitet redan då det tas in i vattenverket. Det kräver därför inte samma avancerade rening som ett ytvatten. Vattnet pumpas upp ur en eller flera brunnar. Först justeras pH-värdet för att fälla ut eventuellt järn och mangan. Det filtreras sedan bort. Många grundvatten innehåller för höga halter av järn eller mangan. Det tar man bort för undvika beläggningar i ledningsnätet.

Innan vattnet pumpas ut till konsumenterna desinficeras det med ultraviolett ljus, för att garantera kvaliteten på vattnet under transporten.

Hur kommer vattnet till kranen?

Det färdiga dricksvattnet levereras ut via ett ledningsnät till de kommuninvånare som har kommunalt vatten. Totalt finns det cirka 70 mil ledningar för dricksvatten i Växjö kommun.

Det renade dricksvattnet pumpas till ett vattentorn eller en hydrofor. De ska dels se till att det blir ett jämnt vattentryck i ledningarna, dels fungera som vattenbehållare. Vattenverket producerar lika mycket vatten dygnet runt men det förbrukas mest vatten på morgonen och på kvällen.

När det används lite vatten fyller man upp magasinen. När behovet av vatten ökar kan man ta av det vatten som "sparats" där. Från vattentornet eller behållaren leds vattnet vidare ut i ledningsnätet.

På några ställen i kommunen är skillnaderna på höjder så stora att man måste sänka eller höja trycket ytterligare i ledningarna. Det gör man för att få ett jämnt vattentryck och för att vattnet ska nå ut till alla fastigheter.

Varje fastighet med kommunalt vatten har en egen anslutning till det kommunala ledningsnätet som kallas servis. Från servisen in till huset är det den som äger fastigheten som ansvarar för ledningen.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023