Taxa och avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten baseras på avgifter från kommunens vatten- och avloppsabonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Ny struktur på vatten- och avloppstaxan 2024

Hur påverkar nya taxekonstruktionen min avgift?

Växjö kommun ökar inte det totala uttaget av vatten- och avloppsavgifter utan strukturerar om taxa för att skapa rättvisare och skäligare fördelning.

För dig med villafastighet är den fasta delen av brukningsavgiften oförändrad jämfört med taxan för 2023.

För övriga fastigheter kan avgiften både öka, vara densamma eller minska beroende på tidigare abonnemang. Du som får en ändrad brukningsavgift kommer att bli kontaktad av Växjö kommun.

Exempel på nya taxan hittar du under rubriken "Taxa för 2024" längre ned på sidan.

Uppgifterna, som den nya taxan baseras på, är hämtade från taxeringsdata, lägenhetsregister och bygglov. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar att uppgifterna är korrekta. Du är välkommen att kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 om du har frågor om din avgift.

Mer information om den nya vatten- och avloppstaxan.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten och att underhålla och förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvatten och regn- och smältvatten från gator och fastigheter. 

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Taxan består av två olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en avgift för anläggning och en avgift för förbrukning. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad. Brukningsavgift är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad som medför förändringar av fastighetens bostadsarea eller hur den används.

Anläggningsavgiften beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antalet lägenheter eller våningsyta. Kontakta oss för att få en prisuppgift på vad den avgiften blir för just din fastighet.

Brukningsavgiften

Den här avgiften betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

  • Grundavgift – baseras på antal anslutna fastigheter eller mätställen.
  • Bostadsenhetsavgift (gäller från den 1 januari 2024) – baseras på antal bostadsenheter på en fastighet. Bostadsenhet motsvarar en lägenhet för en vanlig bostadsfastighet eller varje påbörjad 150 kvm bruttoarea för utrymmen och byggnader där begreppet bostadsenhet inte kan tillämpas.
  • Tomtyteavgift – för fastigheter som tillhör kategorin ”annan fastighet”, där verksamheten till största del drivs utomhus exempelvis manuella tvätthallar eller obemannade bensinmackar baseras avgiften på fastighetens tomtyta istället för antal bostadsenheter.
  • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och bestäms med hjälp av en vattenmätare.
  • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
  • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

2024 års brukningstaxa för vatten och avlopp

Grundavgift (inklusive moms)

1575 kronor/år

Bostadsenhetsavgift (inklusive moms)

1125 kronor/år

Tomtyteavgift (inklusive moms)

1,2 kronor/kvadratmeter/år tomtyta (gäller enbart kategorin annan fastighet)

Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Avgift per m3 (inklusive moms)

Levererat vatten 9,80 kronor

Avlett spillavlopp 10,60 kronor

Totalt: 20,40 kronor/m3

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för småhus

Dagvatten gata 365 kronor per år
Dagvatten fastighet 616 kronor per år

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för övriga fastigheter

Dagvatten gata 0,44 kronor per m2 tomtyta
Dagvatten fastighet 3,125 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas tak samt stenbelagda och asfalterande ytor. Mer information om dagvatten hittar du det under rubriken Relaterade länkar.

Exempel på avgiftsuttag enligt 2024 års vatten- och avloppstaxa

Nedan visas exempel på beräkning av den fasta delen av brukningsavgiften.

En villafastighet debiteras en grundavgift och en bostadsenhetsavgift.

1 575 kronor + 1 125 kronor = 2 700 kronor/år

En fastighet byggd med ett flerbostadshus med 10 lägenheter och en samlingslokal motsvarande 300 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och 10 stycken bostadsenhetsavgifter för lägenheterna samt ytterligare 2 stycken bostadsenhetsavgifter för samlingslokalen.

(300 kvm bruttoarea / 150 kvm = 2 bostadenhetsavgifter)

1 575 kronor + (12 x 1 125 kronor) = 15 075 kronor/år

För en industrifastighet bebyggd med 1 600 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och en bostadsenhetsavgift för varje påbörjad 150 kvm bruttoarea, det vill säga 11 stycken bostadenhetsavgifter

1 600 kvm bruttoarea / 150 kvm = 10,7 = 11 stycken bostadsenheter

1 575 kronor + (11 x 1 125 kronor) = 13 950 kronor/år

Brukningsavgift 2023

Den här avgiften betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

  • Fast årlig avgift
  • Rörlig förbrukningsavgift
  • Avgift för dagvatten gata
  • Avgift för dagvatten fastighet

Utdrag ur 2023 års brukningstaxa för vatten och avlopp:

Hela taxan finns att läsa under rubriken Relaterade dokument.

Fast avgift (med moms)

För en normal villafastighet finns det vanligtvis en mätplats med 1 st Qn2,5 eller Q3-4 mätare.

1 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 2 700 kronor per år
2 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 26 253,80 kronor per år
3 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 60 381,90 kronor per år
4 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 99 762,60 kronor per år
Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, så betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Rörlig avgift (med moms)

Vatten och spillvatten 20,40 kronor per m3
Vatten 9,80 kronor per m3
Avlopp 10,60 kronor per m3

Dagvattenavgifter (med moms) för småhus

Dagvatten gata 365 kronor per år
Dagvatten fastighet 616 kronor per år

Dagvattenavgifter (med moms) för övriga fastigheter

Dagvatten gata 0,44 kronor per m2 tomtyta
Dagvatten fastighet 3,125 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas tak samt stenbelagda och asfalterande ytor. Vill du ha mer information om dagvatten hittar du det under rubriken Relaterade länkar.

Avgifter för enskilt avlopp och latrin

Information om taxor och avgifter för enskilt avlopp finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 15 december 2023