Taxa och avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten baseras på avgifter från kommunens vatten- och avloppsabonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa 2025

Den 1 januari 2025 föreslås taxan för kommunalt vatten och avlopp höjas i Växjö kommun. De främsta orsakerna till höjningarna beror på ökade kostnader inom VA-verksamheten på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror, underhåll och ökad utbytestakt på ledningsnätet. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut om taxan senare i höst.

Hur påverkar nya taxekonstruktionen min avgift?

Förslaget innebär att brukningsavgifterna, det vill säga löpande kostnader för att använda VA-tjänster, höjs med i genomsnitt 22 procent vid årsskiftet. Förslaget innebär oförändrade anläggningsavgifter.

Nedan följer ett genomsnittligt kostnadsexempel för brukningsavgifterna för en normalvilla eller en lägenhet som nyttjar tjänsterna dricksvatten, avlopp och dagvatten.

 • VA-kostnad för Typhus A (villa) från 1 januari 2025:
  En ökning med cirka 186 kronor/månad jämfört med 2024.
  (Typhus A: En fristående enfamiljsbostad, tomtyta 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 150 kubikmeter vatten per år).

 • VA-kostnad för Typhus B (flerbostadshus) från 1 januari 2025:
  En ökning med cirka 73 kronor/månad och lägenhet jämfört med 2024.
  (Typhus B: Ett flerbostadshus bestående av 15 lägenheter, tomtyta 800 kvadratmeter och en årlig vattenförbrukning på 2000 kubikmeter.)

2025 års brukningstaxa för vatten och avlopp

Grundavgift (inklusive moms)

2 000 kronor/år

Bostadsenhetsavgift (inklusive moms)

1 175 kronor/år

Tomtyteavgift (inklusive moms)

1,25 kronor/kvadratmeter/år tomtyta (gäller enbart kategorin annan fastighet)

Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Avgift per m3 (inklusive moms)

Levererat vatten 11,55 kronor

Avlett spillavlopp 14,70 kronor

Totalt: 26,25 kronor/m3

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för småhus

Dagvatten gata 410 kronor per år
Dagvatten fastighet 1450 kronor per år

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för övriga fastigheter

Dagvatten gata 0,5125 kronor per m2 tomtyta
Dagvatten fastighet 3,625 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas tak samt stenbelagda och asfalterande ytor. Mer information om dagvatten hittar du det under rubriken Relaterade länkar.

Exempel på avgiftsuttag enligt 2025 års vatten- och avloppstaxa

Nedan visas exempel på beräkning av den fasta delen av brukningsavgiften.

En villafastighet debiteras en grundavgift och en bostadsenhetsavgift.

2 000 kronor + 1 175 kronor = 3 175 kronor/år

En fastighet byggd med ett flerbostadshus med 10 lägenheter och en samlingslokal motsvarande 300 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och 10 stycken bostadsenhetsavgifter för lägenheterna samt ytterligare 2 stycken bostadsenhetsavgifter för samlingslokalen.

(300 kvm bruttoarea / 150 kvm = 2 bostadenhetsavgifter)

2000 kronor + (12 x 1 175 kronor) = 16 100 kronor/år

För en industrifastighet bebyggd med 1 600 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och en bostadsenhetsavgift för varje påbörjad 150 kvm bruttoarea, det vill säga 11 stycken bostadenhetsavgifter

1 600 kvm bruttoarea / 150 kvm = 10,7 = 11 stycken bostadsenheter

2000 kronor + (11 x 1 175 kronor) = 14 925 kronor/år

Vad är det som förändras?

Avgiften för vatten och avlopp föreslås höjas med i genomsnitt 22 procent i Växjö kommun inför år 2025. Det motsvarar en kostnadsökning för en genomsnittlig villa, så kallat typhus A, på ungefär 186 kronor per månad. För en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter, så kallat typhus B, motsvarar höjningen ungefär 73 kronor per månad och lägenhet.

Vilka är det som påverkas?

Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp påverkas, då förslaget innebär att brukningsavgifterna, det vill säga löpande kostnader för att använda VA-tjänster höjs.

Varför höjer ni taxan?

De främsta orsakerna till förslaget om höjd taxa beror på ökade kostnader inom VA-verksamheten på grund av stigande energipriser, höga räntor och ökade kostnader för material och råvaror, underhåll och ökad utbytestakt på ledningsnätet.

Varför höjer ni taxan så mycket?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet får varken gå med vinst eller förlust och ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt tre år. Förslaget om höjd VA-taxa 2025 innebär att verksamheten beräknas ha ett litet underskott som balanseras ut över tre år. Lägre ökningar av taxan hade resulterat i ett stort underskott och hade gjort att det tagit längre tid att uppnå ekonomisk balans. Kostnader för räntor, el och andra utgifter har även ökat kraftigt, samtidigt som vi behöver öka utbytestakten på ledningsnät och underhålla åldrande anläggningar.

Kommer det bli fler höjningar av taxan 2026?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är inne i en period där ökade investeringar i vatten-ledningsnät och anläggningar krävs för att kunna säkerställa framtida drift. Därav kommer taxan behöva justeras även framöver. I och med den större ökningen som är föreslagen 2025 kommer taxejusteringarna framåt inte behöva vara lika omfattande. Men man bör räkna med att taxan kommande år kommer justeras med mindre procentuella höjningar per år utifrån de förutsättningar som vi ser idag.

Hur kommer just min avgift att ändras 2025?

Du är välkommen att kontakta oss på telefon 0470-410 00 vid frågor om din avgift eller läsa mer på vår hemsida vaxjo.se/VAtaxa, där du själv kan räkna på hur just din avgift ändras.

Hur kan jag påverka min egen avgift?

Det finns möjlighet att påverka sin egen avgift genom att använda mindre vatten. T.ex. genom att vattna med regnvatten, duscha mindre och dylikt. Det finns även en möjlighet att få reducerad avgift för dagvattenfastighet om man har lokalt omhändertagande av dagvatten. Reduktionsreglerna finns beskrivna i förslaget till taxan för 2025 som du hittar längst ner på sidan.

Hur finansieras kommunens VA-verksamhet?

Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är så kallade taxefinansierad verksamhet. Det innebär att alla kostnader finansieras med de avgifter som anslutna kunder betalar enligt den gällande VA-taxan. Vatten- och avloppsverksamheten får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt tre år.

Vad får jag för pengarna?

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du äger, hur mycket vatten du använder och vilken kapacitet du har tillgång till.

Vad betalar jag för?

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten och att underhålla och förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvatten och regn- och smältvatten från gator och fastigheter.

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Taxan består av två olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en avgift för anläggning och en avgift för förbrukning. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad. Brukningsavgift är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad som medför förändringar av fastighetens bostadsarea eller hur den används.

Anläggningsavgiften beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antalet lägenheter eller våningsyta. Kontakta oss för att få en prisuppgift på vad den avgiften blir för just din fastighet.

Brukningsavgiften

Den här avgiften betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

 • Grundavgift – baseras på antal anslutna fastigheter eller mätställen.
 • Bostadsenhetsavgift (gäller från den 1 januari 2024) – baseras på antal bostadsenheter på en fastighet. Bostadsenhet motsvarar en lägenhet för en vanlig bostadsfastighet eller varje påbörjad 150 kvm bruttoarea för utrymmen och byggnader där begreppet bostadsenhet inte kan tillämpas.
 • Tomtyteavgift – för fastigheter som tillhör kategorin ”annan fastighet”, där verksamheten till största del drivs utomhus exempelvis manuella tvätthallar eller obemannade bensinmackar baseras avgiften på fastighetens tomtyta istället för antal bostadsenheter.
 • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och bestäms med hjälp av en vattenmätare.
 • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
 • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

Ny struktur på vatten- och avloppstaxan 2024

Hur påverkar nya taxekonstruktionen min avgift?

Växjö kommun ökar inte det totala uttaget av vatten- och avloppsavgifter utan strukturerar om taxa för att skapa rättvisare och skäligare fördelning.

För dig med villafastighet är den fasta delen av brukningsavgiften oförändrad jämfört med taxan för 2023.

För övriga fastigheter kan avgiften både öka, vara densamma eller minska beroende på tidigare abonnemang. Du som får en ändrad brukningsavgift kommer att bli kontaktad av Växjö kommun.

Exempel på nya taxan hittar du under rubriken "Taxa för 2024" längre ned på sidan.

Uppgifterna, som den nya taxan baseras på, är hämtade från taxeringsdata, lägenhetsregister och bygglov. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare kontrollerar att uppgifterna är korrekta. Du är välkommen att kontakta Växjö kommun på telefon 0470-410 00 om du har frågor om din avgift.

Mer information om den nya vatten- och avloppstaxan.

2024 års brukningstaxa för vatten och avlopp

Grundavgift (inklusive moms)

1575 kronor/år

Bostadsenhetsavgift (inklusive moms)

1125 kronor/år

Tomtyteavgift (inklusive moms)

1,2 kronor/kvadratmeter/år tomtyta (gäller enbart kategorin annan fastighet)

Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Avgift per m3 (inklusive moms)

Levererat vatten 9,80 kronor

Avlett spillavlopp 10,60 kronor

Totalt: 20,40 kronor/m3

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för småhus

Dagvatten gata 365 kronor per år
Dagvatten fastighet 616 kronor per år

Dagvattenavgifter (inklusive moms) för övriga fastigheter

Dagvatten gata 0,44 kronor per m2 tomtyta
Dagvatten fastighet 3,125 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas tak samt stenbelagda och asfalterande ytor. Mer information om dagvatten hittar du det under rubriken Relaterade länkar.

Exempel på avgiftsuttag enligt 2024 års vatten- och avloppstaxa

Nedan visas exempel på beräkning av den fasta delen av brukningsavgiften.

En villafastighet debiteras en grundavgift och en bostadsenhetsavgift.

1 575 kronor + 1 125 kronor = 2 700 kronor/år

En fastighet byggd med ett flerbostadshus med 10 lägenheter och en samlingslokal motsvarande 300 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och 10 stycken bostadsenhetsavgifter för lägenheterna samt ytterligare 2 stycken bostadsenhetsavgifter för samlingslokalen.

(300 kvm bruttoarea / 150 kvm = 2 bostadenhetsavgifter)

1 575 kronor + (12 x 1 125 kronor) = 15 075 kronor/år

För en industrifastighet bebyggd med 1 600 kvm bruttoarea tas ut en grundavgift och en bostadsenhetsavgift för varje påbörjad 150 kvm bruttoarea, det vill säga 11 stycken bostadenhetsavgifter

1 600 kvm bruttoarea / 150 kvm = 10,7 = 11 stycken bostadsenheter

1 575 kronor + (11 x 1 125 kronor) = 13 950 kronor/år

Avgifter för enskilt avlopp och latrin

Information om taxor och avgifter för enskilt avlopp finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 28 juni 2024