Taxa och avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten baseras helt på avgifter från kommunens vatten- och avloppsabonnenter. Det betyder att inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Det du betalar för vatten och avlopp används till att producera dricksvatten och att underhålla och förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar. Vi tar också hand om och renar avloppsvatten och regn- och smältvatten från gator och fastigheter. 

Avgifterna ska också täcka kapitalkostnader som lån och räntor, samt administration. De avgifter som abonnenter till kommunalt vatten och avlopp ska betala regleras av kommunens VA-taxa. Det är kommunfullmäktige som beslutar om nya taxor.

Taxan består av två olika delar

I taxan för vatten och avlopp ingår en avgift för anläggning och en avgift för förbrukning. Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter din fastighet till vatten och avlopp. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad. Brukningsavgift är den avgift som du betalar när fastigheten redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgiften, är en engångsavgift för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten- och avlopp. Den betalas i samband med anläggandet av VA-serviserna. Avgiften kan även tas ut vid om- och tillbyggnad som medför förändringar av fastighetens bostadsarea eller hur den används.

Anläggningsavgiften beror på fastighetens storlek, vilka anslutningar som behövs och antalet lägenheter eller våningsyta. Kontakta oss för att få en prisuppgift på vad den avgiften blir för just din fastighet.

Brukningsavgiften

Den här avgiften betalas löpande till kommunen och består av följande delar:

  • Fast årlig avgift - baseras på hur många mätplatser som finns på fastigheten och hur många mätare av en viss storlek som varje mätplats har.
  • Rörlig förbrukningsavgift - baseras på antalet kubikmeter fastigheten använder och bestäms med hjälp av en vattenmätare.
  • Avgift för dagvatten gata - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på tomtytan.
  • Avgift för dagvatten fastighet - tas ut inom tätbebyggt område där kommunen hanterar dagvatten för fastigheter. För småhus är detta en schablonavgift och för övriga fastigheter baseras avgiften på fastighetens hårdgjorda yta.

Brukningsavgiften ska täcka kostnader för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, drift- och underhåll samt kostnader för investeringar i ledningsnät, vattenverk, avloppsverk och andra anläggningar.

Utdrag ur 2023 års brukningstaxa för vatten och avlopp:

Hela taxan finns att läsa under rubriken Relaterade dokument.

Fast avgift (med moms)

För en normal villafastighet finns det vanligtvis en mätplats med 1 st Qn2,5 eller Q3-4 mätare.

1 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 2 700 kronor per år
2 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 26 253,80 kronor per år
3 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 60 381,90 kronor per år
4 st mätare (Qn2,5 eller Q3-4) kostar 99 762,60 kronor per år
Om det bara finns en nyttighet på fastigheten, till exempel antingen vatten eller spillvatten, så betalas halva fasta avgiften enligt ovan.

Rörlig avgift (med moms)

Vatten och spillvatten 20,40 kronor per m3
Vatten 9,80 kronor per m3
Avlopp 10,60 kronor per m3

Dagvattenavgifter (med moms) för småhus

Dagvatten gata 365 kronor per år
Dagvatten fastighet 616 kronor per år

Dagvattenavgifter (med moms) för övriga fastigheter

Dagvatten gata 0,44 kronor per m2 tomtyta
Dagvatten fastighet 3,125 kronor per m2 hårdgjord yta

Med hårdgjord yta räknas tak samt stenbelagda och asfalterande ytor. Vill du ha mer information om dagvatten hittar du det under rubriken Relaterade länkar.

Avgifter för enskilt avlopp och latrin

Information om taxor och avgifter för enskilt avlopp finns hos det kommunala bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 22 februari 2023