Vatten- och avloppsplan

Växjö kommun ska växa hållbart, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Växjö kommun har en vatten- och avloppsplan som ska säkerställa denna utveckling där vår vatten- och avloppshantering ska harmoniera med övriga intentioner vid planering. Kommunen har ett ansvar att långsiktigt och hållbart planera för systemets utformning.

Syftet med kommunens långsiktiga arbete är också att säkerställa ett ansvarstagande för miljön och människors hälsa, samt ett arbetssätt som är ekonomiskt gynnsamt för både kommunen och dig som invånare.

För Växjö kommun finns en övergripande vatten- och avloppspolicy (VA-policy) med syftet:

I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika VA-frågor. VA‐policyn ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA-utbyggnad och annan myndighetsutövning i VA-relaterade frågor. Genom VA‐policyn tydliggör kommunen sina ambitioner och synsätt för dricksvatten‐ och spillvatten‐ samt dagvattenhantering, såväl inom som utanför tätorter.

Policyn tillsammans med VA-planens ingående delar ska bidra till kommunens tillväxt och utveckling samt skydd av miljön och människors hälsa.

Kommunens VA-policy skall bidra till att kommunens invånare får bra VA-försörjning, samtidigt som byggnader, markområden, sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster ska skyddas från förorening eller överutnyttjande.

Policyn har antagits av kommunfullmäktige. Vatten- och avloppsplanen förtydligar och konkretiserar det som står i policyn.

Planens delar

Det är fyra dokument som tillsammans bildar vatten- och avloppsplanen:

  • Strategi för enskilt vatten- och avloppsförsörjning och vatten- och avloppsutbyggnad utanför kommunalt verksamhetsområde
  • Dagvattenhandbok
  • Regional vattenförsörjningsplan
  • Drift- underhålls- och förnyelseplaner

Strategi för enskild vatten- och avloppsförsörjning och vatten- och avloppsutbyggnad utanför kommunalt verksamhetsområde

Strategin beskriver områden som inte är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet och där kommunen kontinuerligt bedömer behovet av att ansluta dessa till verksamhetsområden. Om du vill läsa bilagorna till planen, kontakta kommunen på telefon 0470-410 00.

Dagvattenhandbok

För att bygga ett hållbart samhälle är det viktigt att sprida kompetens om dagvatten och hanteringen av detta samt tydliggöra när och vem som ansvarar för vad. Syftet med handboken är att få en kommungemensam syn på dagvatten och hanteringen av detta så att Växjö kommun på ett effektivt sätt säkrar upp en hållbar hantering av dagvatten.

Regional vattenförsörjningsplan

Den regionala vattenförsörjningsplanen är ett instrument och underlagsmaterial för all samhällsplanering och myndighetsutövning. Syftet med planen är att säkra tillgången till vatten på lång sikt, både för dricksvatten och andra samhällsbehov.

Drift-, underhålls- och förnyelseplaner

Växjö kommun har miltals med ledningar samt flera reningsverk, drickvattenverk och pumpstationer som kräver tillsyn och underhåll. Det operativa arbetet med dessa beskrivs i drift-, underhålls- och förnyelseplaner.

Organisation och beslutfattningsprocess

Inom organisationen kring arbetet med vatten- och avloppsplanen tar en arbetsgrupp fram beslutsunderlag och ger sedan förslag till beslut. Arbetsgruppen består av representanter från samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Beslutande för planen är styrgruppen, som består av förvaltningschefer och gruppchefer från samhällsbyggnadsprocessens verksamheter. Vid behov, till exempel vid införande av verksamhetsområde går beslutsprocessen vidare till politiken.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022