Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information Covid-19

Här kommer en uppdaterad information från Katedralskolan till elever, vårdnadshavare och personal. Det ger en bild av nuläge, pågående arbete och beslutade åtgärder. Vår förhoppning är att komma igång med någon form av undervisning på plats från vecka 48, men det kräver att vi bryter smittkedjan och följer restriktioner i samhälle och framöver på skolan.

Uppdaterat nuläge

Syftet med distansundervisningen är att bryta en smittkedja. Vi har tyvärr under vecka 46 fått nya fall anmälda till skolan, men samtidigt har vi de som tillfrisknar, vilket ger en liten nedgång på totalen. Siffrorna är lite osäkra, då det inte är samma frånvaroanmälan med distansundervisning – fler kan vara med digitalt. Positivt i detta är att fler nås av undervisning.
Med anledning av fortsatt bekymmersamt smittläge vill vi från skolan påminna om följande:
1. Det är av yttersta vikt att alla följer de skärpta allmänna råd som gäller och därmed begränsar sina kontakter med personer utanför det egna hushållet!
2. För att ta beslut om undervisningen från vecka 48 och framåt är det betydelsefullt att ni fortsatt rapporterar konstaterade covid-fall till skolan (mentor eller rektor) och även när ni tillfrisknat.

Vad händer nu?

Vårt mål är att komma tillbaka till ordinarie undervisning så fort som möjligt. Det är då skolan fungerar bäst ur inlärningssynpunkt, bedömningsmässigt och socialt. Men vi behöver göra det på ett tryggt och säkert sätt.
Tillsammans med utbildningsförvaltningen följer vi utvecklingen nogsamt och arbetar parallellt med olika scenarier för att lösa utbildningen på bästa sätt från vecka 48. Dessa alternativ ska redovisas till utbildningsnämnden den 18/11, varefter beslut fattas om upplägget efter denna period av distansundervisning.

Beslutade åtgärder

Redan beslutat inför vecka 48 och är att huvuddelen av det individuella valet kommer att bedrivas som distansundervisning till och med 2020-12-18. Det är inom ramen för tidigare fattat beslut om individuellt val som distansundervisning och för att motverka spridning av virus mellan skolorna.
Av praktiska skäl görs undantag för ett antal kurser, främst idrottkurser, som är mer komplicerade att genomföra på distans. Det är givetvis viktigt att säkerställa att moment som medför ökad risk för smitta hanteras säkert, eller inte genomförs alls, i denna undervisning. Se personligt schema för ytterligare information om hur lektioner genomförs.
Tack för ert bidrag till att minska smittspridningen!

//Skolledningen på Katedralskolan

Senast uppdaterad: 16 februari 2022