Samverkan i arbetslivet

Kungsmadskolan samverkar på många sätt med företagen i vår närhet, men även utanför länet och landet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Apl är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Apl är en central del av elevens utbildning på yrkesprogrammen och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser. Det är huvudmän och rektorer som ska säkerställa att eleverna får apl av god kvalitet.

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Apl ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val men omfattningen är inte reglerad. Elever som går yrkesintroduktion ska ha apl eller praktik.

Gymnasial lärlingsutbildning GLU

Gymnasial lärlingsutbildning är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan går mer än hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram och de nationella programmen i gymnasiesärskolan.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt program.

Gymnasial lärlingsanställning GLA

Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i en ny anställningsform; tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning.

Svensk Gymnasielärling är en ny utbildningsformdär företag och skola tillsammans ansvarar för att utbilda framtidens arbetskraft. Och som hjälper till att matcha ungdomar och arbetsplatser redan under skoltiden.

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl).

Erasmus+

EU:s nya program för utbildning, ungdomar och idrott perioden 2014-2020.

Erasmus+ ska öka de ungas kompetens och chanser att få jobb. Det ska också bidra till att modernisera utbildningar och ungdomsverksamhet. Programmet pågår under sju år och har en budget på 14,7 miljarder euro. Det är 40 procent mer än idag, vilket visar hur stor vikt EU lägger vid dessa frågor.

Erasmus+ stöder partnerskap mellan utbildningsinstitutioner och ungdomsorganisationer i olika länder. Syftet är att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv för att bättre matcha de ungas färdigheter med behoven på arbetsmarknaden.

Mer information om Erasmus+ finns i länken under rubriken Relaterade länkar.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2021
Kungsmadskolan