Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tillsynen avslutad på Tolg skola

Det tillsynsärende som Skolinspektionen för ett år sedan beslutade att öppna på Tolg skola har nu avslutats. Skolinspektionen konstaterar att de påtalade bristerna är avhjälpta och för skolan fortsätter arbetet med att behålla och utveckla de främjande insatserna.

I september 2018 konstaterade Skolinspektionen vid sin kvalitetsgranskning på Tolg skola att det fanns brister inom skolans arbete med trygghet och studiero samt inom arbetet mot kränkande särbehandling. Skolinspektionen beslutade därför att öppna ett tillsynsärende vilket resulterade i en aktivitetsplan som innefattade ett flertal insatser för att komma tillrätta med bristerna.

- Insatserna som gjorts under året har gett effekter och det är glädjande att både lärare och elever har varit engagerade i arbetet med att skapa en lugn och trygg miljö på skolan, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande utbildningsnämnden.

Det har därför bedrivits ett aktivt arbete med värdegrunds- och likabehandlingsarbete där elevernas delaktighet och personalens engagemang har gett effekter som gynnat en god lärandemiljö. Personalen har även fått utbildning i likabehandlingsarbete samt hur man arbetar för att motverka kränkningar.

- Arbetet för att avhjälpa bristerna som Skolinspektionen påpekat har varit målmedvetet och engagerat. Skolan med dess lärare och elever har arbetat aktivt med att skapa en samsyn och förståelse för vår gemensamma värdegrund, vilket har engagerat alla, säger Caroline Hedenbergh-Bornliden, områdeschef Norra området.

I slutet av vårterminen genomförde Skolinspektionen sitt uppföljningsbesök där de genomförde lektions- och miljöobservationer, intervjuer med elever, lärare, representant för elevhälsa, rektor samt representanter för huvudmannen. Skolinspektionen konstaterar att de påtalade bristerna är avhjälpta och avslutar tillsynen av Tolg skola.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2019