Skolskjuts

Du som elev i grundskolan kan få kostnadsfri skolskjuts/skolbusskort till placeringsskola/skolskjutsskola om det behövs utifrån hur långt det är till skolan, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Avståndet till skolan

För att en grundskoleelev i Växjö kommun ska ha rätt till skolskjuts måste det vara minst ett visst avstånd mellan den adress där eleven är folkbokförd och skolan som eleven är placerad på. De olika avstånden hittar du på denna sida.

Skolskjuts för grundskoleelever anordnas till och från fastställda hållplatser. Avståndet mellan elevens bostad och hållplats får inte överstiga det som anges här.

F-klass och årskurs 1

 • Avstånd bostad - skola: 3 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 1,5 kilometer

Årskurs 2-3

 • Avstånd bostad - skola: 3 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 2 kilometer

Årskurs 4-6

 • Avstånd bostad - skola: 4 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 2 kilometer

Årskurs 7-9

 • Avstånd bostad - skola: 6 kilometer
 • Avstånd bostad - busshållplats: 3 kilometer

Kompisåkning

Kompisåkning innebär att en elev, vid enstaka tillfällen, kan få åka med en skolskjutsberättigad kamrat från skolan i ett av kommunens upphandlade skolskjutsfordon. Det är möjligt under förutsättning att det finns ledig sittplats i abonnerad skolskjuts.

Ansökan om kompisåkning sker via skolan av vårdnadshavare. Blanketten du som vårdnadshavare ska skriva under och lämna till skolan hittar du under rubriken Relaterade dokument.

Skolskjuts vid växelvis boende

Föräldrar som bor i Växjö kommun kan ansöka om skolskjuts från två hemadresser under förutsättning att hemmen bedöms likvärdiga, det vill säga att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrar samt att eleven är berättigad till skolskjuts.

Skolskjuts vid tillfälligt nedsatt rörlighet

Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Växjö kommun. En elev som blir skadad på grund av olyckshändelse kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av kommunens försäkringsbolag. Växjö kommun har slutit avtal med Protector, dit skadeanmälan lämnas.

Åtgärder vid skada på grund av olycksfall:

Vårdnadshavares ansvar:

 • Ta kontakt med försäkringsbolaget - Protector
 • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi behövs.
 • Intyget och en skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget Protector.

Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring täcker skolskjutskostnader för en elev som har en tillfälligt nedsatt rörlighet på grund av olycksfall. Planerad behandling som inte är att betrakta som ett olycksfall.

Elever med nedsatt rörlighet på grund av ett läkaringrepp kan erbjudas tillfällig skolskjuts under förutsättning att läkaren har utfärdat ett intyg som bekräftar behovet av skolskjuts, till och från skolan.

Gäller all grundskoleverksamhet inom Växjö kommun.

Grundskoleelever som byter hemadress under pågående läsår

En grundskoleelevs rätt till skolskjuts kan påverkas om en elev flyttar till en ny adress under pågående läsår. Om en elev flyttar närmare skolan och inte längre uppfyller avståndskriterierna, eller flyttar till en annan kommun, så upphör rätten till skolskjuts.

Om en elev flyttar inom Växjö kommun under årskurs 9 har eleven rätt att gå kvar i skolan och rätt till skolskjuts mellan skolan och den nya adressen, under förutsättning att kriterier för skolskjuts uppfylls.

Ansvarsfördelning

Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolskjutsfordonet vid angiven hållplats på morgonen samt efter det att de stigit av vid angiven hållplats på eftermiddagen. Länstrafiken har, genom skolskjutsförare, ansvar för eleverna under tiden de transporteras till/från skolan. Rektor eller den rektor utsett har ansvar för eleverna från det att de anländer till skolan på morgonen tills de stigit på skolskjutsfordonet.

Ansökan om skolskjuts

Samtliga elever i grundskola och i anpassad grundskola som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna för skolskjuts får skolskjuts. I dessa fall behöver vårdnadshavare inte lämna någon ansökan om skolskjuts.

Skolskjuts av andra orsaker som trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller annan särskild omständighet, val av skola samt växelvis boende, kan beviljas efter individuell prövning. Ansökan görs inför varje läsår. För att skolskjuts ska kunna gälla från läsårets start ska ansökan ha kommit in senast 19 maj. Vi kan inte garantera att ansökan som kommer in efter 19 maj hinner hanteras innan skolstart.

Ansökan om skolskjuts görs i en e-tjänst. Elever eller vårdnadshavare med skyddad identitet ska inte använda sig av e-tjänsten. E-tjänsten kräver e-legitimation och det räcker att en vårdnadshavare signerar. E-legitimation kan du skaffa via din bank eller Telia.

Information skolskjuts till korttidshem finns i den här länken Korttidstillsyn för skolungdom - Växjö kommun (vaxjo.se) Länk till annan webbplats.

Skolskjuts - ansökan för vårdnadshavare

Senast uppdaterad: 31 maj 2024