Om Sandsbro skola

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysisk tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik.

Sandsbromodellen

Sandsbro skola ska vara en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. De ska tillsammans med eleverna utveckla och ansvara för att skolan ska vara en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar.

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysiskt tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik.

Utvecklingsområden läsåret 2022-2023

Elevers ansvar och inflytande

Vi ser en framgång i vårt arbetssätt kring tillgänglig lärmiljö vilket kommer ligga till grund för undervisningen i den sociala-, fysiska-, och pedagogiska miljön på skolan. Arbetet kommer att ske på både pedagog- och elevnivå för att gemensamt nå effekter för en trivsam arbetsmiljö på hela skolan i samtliga verksamheter. 

Förväntad effekt är att varje elev ska, efter var och ens förutsättningar och förmågor, ta ansvar och ha inflytande över sitt lärande. De ska också få möjlighet att vidareutveckla förmågan att visa respekt för sig själv, andra elever, personal och vår fysiska miljö.  

Grundläggande kunskaper

Vi organiserar oss under läsår 22/23 ålderhomogent inom alla verksamheter, satsar på TLM i alla klassrum samt tvärprofessionellt samarbete. Differentierad undervisning ska utvecklas över skolan, för samtliga elever, i samarbete mellan lärare, specialpedagog, speciallärare, förstelärare och skolbibliotekarie. 

Vi vill nå en högre måluppfyllelse för samtliga elever utifrån sina förutsättningar och förmågor. För oss innebär det en högre procent närvaro för eleverna, fler elever som klarar godtagbara kunskaper samt fler elever som klarar mer än godtagbara kunskaper. 
Fokus är grundläggande kunskaper inom svenska och matematik där arbetet skiljer sig beroende på verksamhet. 

Sandsbro skolas organisation

Organisationsplan  

Sandsbro skola är organiserad i fyra arbetslag, fritids, åk F-3, åk 4-6 samt EHT samt grupper med specifika uppdrag. Vi arbetar i operativa team i F-6 där ett operativt team är samma sak som en årskurs. Där ingår lärarna som har klasslärarskap i de aktuella klasserna och eventuellt resurspersoner, lärare i fritidshem eller praktisk/estetiska lärare. Olika grupper och/eller operativa team samarbetar utifrån behov och utmaningar i olika konstellationer.  

Syfte med organisationen  

Skolans organisation grundar sig i att vi har elevens hela skoldag i fokus. Målet är att eleverna ska få en samlad dag där verksamheterna samarbetar och undervisningen kompletteras mellan exempelvis grundskola och fritids. Organisationen främjar samarbetet mellan olika professioner vilket gynnar elevernas kunskapsinhämtning och sociala utveckling.  

Resurser inom varje operativt team fördelas utifrån elevernas behov på individ- och/eller gruppnivå. Flexibilitet i resursfördelningen är nödvändig eftersom behov ser olika ut och kan förändras över tid. Varje operativt team ansvarar själva för att lägga ut, och vid behov förändra, resurstiden utifrån rådande nuläge. Som resurs ingår man i minst två klasser inom de operativa teamen. 

För att främja samarbetet i dessa konstellationer finns tid inplanerad för husmöte varannan vecka och operativt möte för lärare varje vecka.  

Kontakter

 • Sandsbro skola

  Expedition

  0470-79 62 20

  info@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Fyllerydsvägen 29, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Sandsbro skola

  Box 1222, 351 12

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023