Ljungfälle grundsärskola

Ljungfälle grundsärskola består av två verksamhetsdelar: A-H och M-Z.

Grundsärskolan A-H

A-H har cirka 50 elever i årskurs 1-6, fördelade på nio åldersblandade klasser, 1-3 och 4-6. Fritidsverksamheten är uppdelad på två avdelningar: Diamanten för årskurs 1-3 och Safiren för årskurs 4-6.

Grundsärskolan M-Z

På M-Z finns det runt 70 elever i årskurs 1-9, fördelade på tretton åldersblandade klasser. I vår Petö-klass bedrivs även gymnasiesärskola. I dagsläget är det sju klasser på Ljungfälleskolan, fyra klasser är placerade på Norremark, två klasser på Elvagården.

Vi har i dagsläget sex fritidsavdelningar totalt, fördelade på de olika enheterna.

Om grundsärskolan

Eleverna på grundsärskolan läser utifrån grundsärskolans kursplan.

Alla människor är unika och har olika förmågor, förutsättningar och behov. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bygger vi en stark gemenskap i grupperna. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en ökad självständighet, en stark tilltro till den egna förmågan och att vi lyckas väcka en livslång lust till lärande och utveckling.

Vi jobbar i mindre klasser/grupper med god tillgång till personal för att alla elever skall bli väl bemötta i sitt lärande och sociala utveckling. Vi är måna om att vara tydliga och strukturerade så att alla elever får en känsla av sammanhang och kan leva upp till de förväntningar som råder. Vi vill att våra elever är delaktiga i sitt eget lärande och därför är elevernas åsikter en viktig del i vårt planeringsarbete. Våra digitala lärverktyg ger oss ökade möjligheter att skapa en stimulerande och stödjande undervisning.

Senast uppdaterad: 14 november 2022