Nya ordningsregler för mobiltelefoner i klassrummen

För att öka trygghet och studiero i skolan, har regeringen lämnat förslag till riksdagen om tydligare regler kring mobiltelefoner. Grundregeln är att mobiltelefoner inte används i klassrummen.

På Ringsbergskolan innebär det ett förtydligande av våra ordningsregler. Klassrummen kommer att vara mobilfria zoner och eleven får där endast använda mobiltelefonen på uppmaning av läraren i undervisningssyfte.

Vi uppmanar till eftertanke kring när det är lämpligt för ditt barn att ha med sig en mobiltelefon till skolan.

Elever som redan på lågstadiet har med sig mobiltelefon till skolan lämnar den i sin väska under hela skoldagen. Observera att skolan inte ansvarar för värdesaker som elever har med sig.

Elever på mellan- och högstadiet som har med sig mobiltelefon till en lektion, lämnar den till läraren vid lektionsstart.

Om elever har svårt att följa skolans ordningsregler gällande mobiltelefoner, följer vi samma rutiner som vid annat olämpligt uppträdande. Mer information om detta finns i skolans Likabehandlingsplan. Kontakt kommer att tas med vårdnadshavare och en yttersta konsekvens kan vara att vi omber vårdnadshavare att låta barnets mobiltelefon stanna hemma medan barnet är i skolan.

I förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer, fritidshemmet, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska användning av mobiltelefoner [...] endast få förekomma
– efter lärarens instruktion i syfte att främja elevernas utveckling och lärande, eller
– som stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd enligt 3 kap. skollagen.

Om det finns särskilda skäl får dock rektorn eller en lärare tillåta en enskild elev att använda mobiltelefon eller annan elektronisk kommunikationsutrustning även i andra fall än som anges ovan.

(Ur Regeringens proposition 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero Länk till annan webbplats., 11 augusti 2022)

Kontakter

 • Ringsbergskolan

  Expedition

  0470-79 61 01

  Besöksadress

  Västergatan 20, Växjö

  Postadress

  Växjö kommun

  Ringsbergskolan

  Box 1222, 351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022