Om Sandsbro skola

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysisk tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik.

Sandsbromodellen som helhet

Sandsbro skola ska vara en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. De ska tillsammans med eleverna utveckla och ansvara för att skolan ska vara en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar.

Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysiskt tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi genomgående elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik.

Fokusområden

Sandsbro skola fokuserar på arbete med digitalisering som metod och tidiga insatser som våra två utvecklingsområden. Genom att arbeta med dessa områden som bas i utbildningen vill skapa en bred grund för eleverna inför framtiden, både som gynnar ett livslångt lärande men också skapa förutsättningar för eleverna att bli goda samhällsmedborgare.

Digitalisering som metod används hos oss på skolan för att stödja förnyelse och utveckling av pedagogiken med ökad likvärdighet och högre resultat som mål och går hand i hand med vår syn på stöd och stimulans inom ordinarie undervisning för alla elever. Att arbeta digitalt som en metod i undervisningen gör att vi kan komplettera vår ordinarie undervisning med ytterligare metoder för att eleverna ska kunna tillgodose sig kunskap men också kunna presentera det de har lärt sig. I de tidiga åldrarna arbetar vi med ASL, att skriva sig till läsning, på våra digitala enheter vilket är en del av läs- och skrivinlärningen. När det gäller digitaliseringen är vår tanke att eleverna ska vara producenter till sitt lärande snarare än konsumenter av den digitala enheten utan den ska fungerar som ett medel i skolarbetet.

För oss på Sandsbro skola innebär begreppet tidiga insatser flera olika tolkningar. En tidig insats är för oss att arbeta främjande och förebyggande för samtliga elever men också att tidigt gå in med insatser vid de tillfällen vi ser att eleverna behöver stöd och detta gäller oavsett hur gammal eleven är och vilket dilemma som kan uppstå. Det kan vara både kunskapsmässigt eller sociala svårigheter på elevnivå men också om det exempelvis uppstår konflikter eller motsättning i klasser eller grupper. Tidiga insatser innefattar också bra rutiner kring överlämningar mellan olika stadier och verksamheter för att på bästa sätt gynna elevens lärande och utveckling.

Kontakter

Senast uppdaterad: 29 september 2022