Sofieberg

Resursenheten Sofieberg vänder sig till elever i årskurserna 1-9 och tar emot elever som på olika sätt är i behov av särskilt stöd.

Resursenhetens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är därför en del av den ordinarie verksamheten. Eleverna är placerade på Sofiebergs enhet en termin i taget och efter utvärdering tas beslut på om eleven ska fortsätta på enheten eller återgå till sin hänvisningsskola. Målet är att eleven ska återgå till den ordinarie skolan vilket innebär att resursenheten arbetar för goda kontakter med respektive hänvisningsskola under hela placeringsperioden.

Lärmiljöer och lärsituationer inom Växjö resursenhet genomsyras av tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och situationer begripliga och hanterbara. Detta sker exempelvis genom att varje elev får ett individuellt dagsschema. Resursenheten använder sig även av bildstöd, hur-göra-listor, visuella arbetsordningar samt stöttning vid uppstart, genomförande och avslutande av lektion.

Eleven möts av ledning och stimulans som ökar möjligheten till delaktighet för att kunna lyckas i skolan och vi utgår från att det som är nödvändigt för en del elever är bra för alla. Exempel på dessa generella anpassningar är att eleven har tillgång till hjälpmedel som inläst material, talsyntes, timstock, hörselkåpor och stressbollar. Eleven får också möjlighet att träna sin sociala förmåga med hjälp av vuxenstöd, sociala berättelser och ritprata. Utöver detta kartläggs elevens behov för att hitta dennes unika extra anpassningar.

Resursenheten arbetar med att stödja elevens utveckling av de generella ämnesövergripande förmågorna som är; att kunna ta in och använda information, planera, organisera och genomföra skoluppgifter, kunna fråga, samtala och resonera och dra slutsatser, kunna berätta, redogöra, beskriva och utvärdera samt att kunna läsa och skriva och dokumentera. De generella förmågorna genomsyrar de flesta ämnenas kursplaner i grundskolan och har stor betydelse för elevens måluppfyllelse.

Vidare uppmärksammas styrkor och motivationsfaktorer för att göra det lättare för eleven att känna mening med sitt skolarbete.

Resursenheten har hög lärartäthet för att på bästa sätt tillmötesgå elevens behov av särskilt stöd och eleven ges individuella förutsättningar vad gäller mål i styrdokumenten. Systematiskt används metoder och verktyg för att identifiera elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling samt upptäcka andra sårbarheter som påverkar inlärning.

Resursenhetens elever arbetar med anpassade läromedel och egen iPad/chromebook och erbjuds olika sätt att visa sin kunskap.

Målgrupp

Resursenheten vänder sig till elever som i hög grad har behov av anpassning för att nå uppställda mål och inte tillfredsställande kan tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen på hemskolan.

Kontakt

Mary Håkansson, enhetschef
Telefon: 0470-416 10
E-post: mary.hakansson@vaxjo.se

Kontakter

Senast uppdaterad: 24 februari 2023