För utbildningsanordnare

Vill ni anordna utbildning inom Växjölöftet yrkeshögskola kan ni få hjälp och stöd med behovsanalys, kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar, ledningsgruppsarbete samt processtöd i ansökan och genomförande.

Växjölöftet yrkeshögskola bidrar till ett växande näringsliv och en regionalt fungerande arbetsmarknad. Vi stärker upp arbetet med att ta fram strategier för kompetensförsörjning och konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på. Detta görs tillsammans med arbetslivet i regionen, utbildningsanordnare samt regionala samverkanspartners som Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Växjölöftet yrkeshögskola

Organisationen ska verka i en transparent, samordnande och processtödjande roll gentemot kvalitetssäkrade privata aktörer/utbildningsanordnare som vill bedriva yh-utbildning i Växjöregionen. Genom att matcha anordnarnas kompetens mot arbetslivet kan vi skapa fler utbildningar och få fler utbildningsplatser till Växjö och Kronobergs län.

Växjölöftet yrkeshögskola fungerar som distans- och satellitort för nationella utbildningar och erbjuder, utöver anordnarstöd, viss riktad marknadsföring.

Växjölöftet yrkeshögskola blir därmed den drivande och sammanhållande kraften i frågor om kompetensförsörjning i regionen. Organisationen ska verka för mer samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande. 

Samverkan utbildningsanordnare

Vi erbjuder processtöd för anordnare i att ta fram, ansöka, utveckla, marknadsföra och driva utbildningar genom ett kvalitetssäkrat system. Vi medverkar också till att strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar ansöks och bedrivs som satellitorter i regionen. Detta innebär att en utbildningsanordnare bedriver en yrkeshögskoleutbildning med exempelvis 35 studieplatser fördelat på flera (satellit)orter med vardera 10–15 deltagare.

Utbildningsanordnare som är intresserade, kvalitets- och/eller auktoriserade samt har kompetens att genomföra utbildningar erbjuds olika utbildningskoncept. Anordnare och utförare kvalitetssäkras genom Myndigheten för yrkeshögskolors kvalitetskriterier och interna kriterier i enlighet med vår kvalitetssäkringsmodell. Med tiden skapar vi ett kvalitetssäkrat nätverk av utbildare och konsulter inom yrkeshögskolan och närliggande utbildningsnivåer.

Övrigt anordnarstöd kan erbjudas i form av utbildningsledar- och administrativ hjälp, exempelvis klassrum med digital utrustning anpassade för satellit- och distansutbildning. Vi erbjuder också tjänster som granskning och processkrivande vid ansökning samt ledningsgruppsarbete.

Växjölöftet yrkeshögskolas arbetsområden:

Illustration över Processmodell Växjölöftet Yrkeshögskola. Processen beskrivs i texten ovanför bilden

Kontakt

Kontakta oss om ni vill ha processtöd i ansökan med behovsanalys, kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar eller stöd i genomförande ex. ledningsgruppsarbete.

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 19 september 2022