Om Växjölöftets yrkeshögskola

Syftet med Växjölöftet yrkeshögskola är att öka antalet strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar till regionen och därmed öka antalet välutbildade arbetstagare till arbetslivet som idag upplever en stor kompetensbrist.

Växjölöftet yrkeshögskola skapar förutsättningar för ett växande näringsliv och en regionalt fungerande arbetsmarknad. Vi stärker upp arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsstrategier för att konkretisera yrkesroller som arbetslivet har brist på. Detta sker i samverkan med arbetslivet i regionen, utbildningsanordnare samt regionala samverkanspartners som Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Vår organisation är en transparent, samordnande och processtödjande roll gentemot kvalitetssäkrade privata aktörer/utbildningsanordnare som vill bedriva yrkeshögskoleutbildning i Växjöregionen. Genom att matcha anordnarkompetens mot arbetslivet kan vi skapa fler utbildningar och erhålla fler utbildningsplatser till Växjö och Kronobergs län.

Växjölöftet yrkeshögskola är en drivande och sammanhållande kraft i kompetensförsörjningsfrågor i regionen. Organisationen verkar för en utökad samverkan i länet och ökad kunskap om yrkeshögskolan som utbildningsform hos både arbetsgivare och framtida studerande.

I Myndigheten för yrkeshögskolans mätning av de studerande som tog examen 2019 är 93 procent i arbete ett år senare, genom samverkan ska vi öka den siffran.


Så här arbetar Växjölöftet yrkeshögskola

01 Samverkan kompetens

Kompetenskartläggning och behovsanalys – insamling av kompetensbehov i regionen tillsammans med Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarcenter och näringslivskontoren (med flera), analysera och konkretisera efterfrågat behov av arbetskraft.

Omvärldsbevakning och framtidsanalys – vi undersöker vad som påverkar tillväxt och utveckling av arbetslivet i närområdet och hur vi utbildar för framtiden.

02 Samverkan arbetsliv

Att skapa en väg in för arbetslivet att verbalisera och konkretisera sin efterfrågan på kompetens som sedan kan leda till att utbildningar kan utformas. Vi samarbetar bland annat med Arbetsgivarcenter och andra pågående projekt.

I dialog med arbetsliv och utbildningsanordnare precisera efterfrågat behov av arbetskraft, exempelvis genom workshops, för att skapa relevanta yrkesutbildningar. I det längre perspektivet ingår även det strategiska arbetet med att förutse kompetensförskjutning och framtida yrkesroller.

Processtöd i att nivåbedöma och bestämma programinnehåll, anskaffa avsiktsförklaringar, engagera arbetslivet och organisationer i ledningsgrupper och som LIA-företag.

03 Samverkan utbildningsanordnare

Vi erbjuder processtöd för anordnare i att ta fram, ansöka, utveckla, marknadsföra och driva utbildningar genom ett kvalitetssäkrat system. Vi medverkar också till att strategiskt viktiga yrkeshögskoleutbildningar ansöks och bedrivs som satellitorter i regionen. Detta innebär att en utbildningsanordnare bedriver en yrkeshögskoleutbildning med exempelvis 35 studieplatser fördelat på flera (satellit)orter med vardera 10–15 deltagare.

Utbildningsanordnare som är intresserade, kvalitets- och/eller auktoriserade samt har kompetens att genomföra utbildningar erbjuds olika utbildningskoncept. Anordnare och utförare kvalitetssäkras genom Myndigheten för yrkeshögskolors kvalitetskriterier och interna kriterier i enlighet med vår kvalitetssäkringsmodell. Med tiden skapar vi ett kvalitetssäkrat nätverk av utbildare och konsulter inom yrkeshögskolan och närliggande utbildningsnivåer.

Övrigt anordnarstöd kan erbjudas i form av utbildningsledar- och administrativ hjälp, exempelvis klassrum med digital utrustning anpassade för satellit- och distansutbildning. Vi erbjuder också tjänster som granskning och processkrivande vid ansökning samt ledningsgruppsarbete.

04 Organisation

Som regional aktör i kompetensförsörjningsfrågor ska Växjölöftet yrkeshögskola vara den drivande och sammanhållande kraften. Växjölöftet yrkeshögskola ska ha ett arbetssätt som är inkluderande, opartiskt och transparent gentemot arbetsliv och utbildningsanordnare. Det innebär bland annat att Växjölöftet yrkeshögskola inte bedriver yrkeshögskoleutbildning som egen anordnare.

Genom att vara en drivande part i YH Kronoberg skapar vi samverkan mellan anordnare i Kronoberg med omnejd. Här har vi som mål att skapa fler samarbeten mellan yrkeshögskoleanordnare som exempelvis skapar satellitutbildningar – regionalt och nationellt. Vi vill skapa förutsättningar för våra medlemmar att bli flexibla utbildningsanordnare. Genom kompetens i flexibla utbildningsformer kan man möta bredare behov med bibehållen kvalitet.

Växjölöftet yrkeshögskola skapar förutsättningar för att erbjuda bred kompetensutveckling, dels för anställda hos arbetsgivare som kan använda yrkeshögskoleutbildning som uppdragsutbildning, dels till arbetsliv och kommuner i kompetensutvecklingsfrågor.

Organisationen kan också hjälpa till i valideringsprocessen – att efterfrågad arbetskraft utbildas, valideras och matchas av auktoriserade/kvalitetssäkrade utbildningsanordnare. Tillsammans med arbetslivet skapar vi nätverk som kan validera i regionen.

Växjölöftet yrkeshögskola bedriver marknadsföring dels som organisation, dels som egen underleverantör beroende på utfall av ansökningar.

Växjölöftet yrkeshögskolas arbetsområden:

Processmodell Växjölöftet Yrkeshögskola


Kontakt

Kontakta oss om ni vill ha processtöd i ansökan med behovsanalys, kompetenskartläggning, avsiktsförklaringar eller stöd i genomförande ex. ledningsgruppsarbete.

Verksamhetschef

Karin Wirdheim
Telefon 0470-417 62
E-post karin.wirdheim@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 14 oktober 2022