Klimat

Ett förändrat klimat är ett av de allvarligaste miljöproblemen och människans utsläpp av växthusgaser bidrar till detta. Växthusgaser som koldioxid blir det vid förbränning av fossila bränslen. Växjö kommun arbetar både med att sluta använda fossila bränslen och med att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Målbild 2030

I Europas grönaste stad 2030 leder inte våra bostäders, verksamheters och transporters energianvändning till någon klimatpåverkan genom utsläpp av fossil koldioxid. Växjö har blivit en fossilbränslefri kommun som även vidtagit åtgärder för att minska klimatpåverkan från vår konsumtion.

Växjö är medlem i Klimatkommunerna

Växjö kommun är medlem och var med vid bildandet av Klimatkommunerna. Det är en förening i Sverige för 36 kommuner och en region som arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser. Klimatkommunerna är till för att stödja deltagarna med:

  • att ta fram lokala klimatstrategier
  • konkreta projekt inom trafik-, energi- och bostadssektorn
  • att vara en länk till internationellt och nationellt arbete
  • att visa nationella myndigheter på hinder och möjligheter för lokalt klimatarbete. 

Klimatkommunernas webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella och internationella nätverk

Klimatanpassning

Klimatförändringarna påverkar i stort sett alla områden i samhället, ekosystem, natur- och kulturmiljö och vår hälsa. När vi i kommunens olika verksamheter planerar vårt arbete är det viktigt att vi tar hänsyn till de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär eller kan innebära. På så vis kan vi mildra eventuella negativa effekter eller kostnader men också ta tillvara på nya möjligheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2021
Hållbar utveckling