Projekt inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge

Inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge sker kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte bland annat i projektform. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett flertal projekt sedan starten 2003. Här kan du läsa om de olika projekten. Kontakta samordnaren om du undrar över något.

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2009-2010 tagit fram gemensamma bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp, i samarbete med Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Gemensamma bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp , 510 kB..

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har under 2012 gemensamt tagit fram ett förslag till policy för fordonstvättar. Observera att policyn inte är politiskt antagen, utan det är upp till varje kommun att ta beslut om vilken policy som ska gälla i kommunen.

Policy för fordonstvättar , 335 kB..

Nätverket för livsmedelskontroll inom Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har genomfört ett kontrollprojekt om märkning av ägg. Erfarenheter av dålig märkning låg som grund och projektet kontrollerade att märkning av ägg på försäljningsställen uppfyller lagstiftningen.

Kontrollen gällde både lösviktsägg och förpackade ägg. Projektet har fungerat som kompetensutveckling för inspektörerna och utveckling av samsyn mellan kommunerna.

Kontrollprojekt om märkning av ägg , 165 kB..

Miljösamverkan Sverige har under 2012-2015 tagit fram en rapport som sammanställer det regelverk samt vägledande domar som har koppling till tillsyn och omprövning av markavvattningssamfälligheter.

Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling för markavvattningsföretag Länk till annan webbplats..

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har tagit fram en informationsbroschyr.

Regler och tips för eldning med ved och andra biobränslen , 5 MB..

Broschyren Egenkontroll för företagare är uppdaterad.

Broschyren "Egenkontroll för företagare" som pdf-dokument för läsning på skärm , 904 kB..

Broschyren "Egenkontroll för företagare" för häftning , 617 kB..

Observera vid utskrift och häftning av broschyr:

  1. Vid utskrift, se till att skriva ut på båda sidorna av pappret och att ha inställningen "vänd längs kortsidan".
  2. Broschyren består av två A4 och häftning krävs efter att du vikt broschyren på mitten. För vikning finns smala linjer i sidokanterna på de sidor som ska vara uppåt vid vikning.

Under 2021 till 2022 har Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge haft ett tillsynsprojekt om avfallsförebyggande hos tillverkningsföretag. Under projekttiden har det genomförts en utbildningsdag för verksamhetsutövare och tillsynspersonal. Under hösten 2021 började kommunernas inspektörer att genomföra tillsynen, detta skulle varit klart i december 2021 men fick förlängas till och med 31 maj 2022.

Projektrapport Avfallsförebyggande genom tillsyn , 264 kB..

Till projektet har det tagits fram en folder. Materialet och informationen går att tillämpa även inom annan verksamhet än tillverkningsindustri.

Folder "Förebygga avfall" som pdf-dokument för läsning på skärm , 553 kB..

Folder "Förebygga avfall" för häftning , 606 kB..

Observera vid utskrift och häftning av broschyr:

  1. Vid utskrift, se till att skriva ut på båda sidorna av pappret och att ha inställningen "vänd längs kortsidan".
  2. Foldern är tänkt att vikas i tre lika delar med två vikningar. För detta finns det mindre linjer på ena sidans kanter. För att vika foldern; ha pappret på bordet sidan med linjer uppåt, texten rättvänd; vik först höger sida längs den närmaste linjen och därefter den vänstra sidan inåt.
Senast uppdaterad: 7 oktober 2022