Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Linnéstipendiet till Charlotte Marchand

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling går i år till Charlotte Marchand och hennes forskningsprojekt som handlar om att utveckla växtbaserad teknik för att återställa förorenad mark.

Linnéstipendiet är på 500 000 kronor och delas i år ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Växjö 19 maj.

Forskningsprojektet heter ”The application of phytoremediation techniques for remediation of metals contaminated soils in Kalmar region” och har enligt juryn stor potential att på ett kostnadseffektvt sätt göra det möjligt att använda tidigare oanvändbar mark.

Beslutsmotiveringen lyder

Forskningsprojektet syftar till att utveckla växtbaserad teknik för att återställa metallkontaminerad mark. Projektet föreslår en innovativ lösning på industrialismens historiska påverkan och synliggör på ett tydligt sätt de långsiktiga konsekvenserna på människa och miljö. Juryn bedömer att forskningsprojektet har hög vetenskaplig kvalitet och hög innovationsgrad med stor potentiell tillämpning inom regionen. Vidare bedöms metoden vara kostnadseffektiv, gynna biologisk mångfald och estetik samt till att återskapa värde för tidigare oanvändbar mark på ett hållbart sätt. Projektet bygger på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor för utveckling och tillväxt på platser där förorenad mark förekommer.

Juryn består av

Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
Christina Fosnes, kommunstyrelsens vice ordförande Kalmar kommun
Cathrine Legrand, prorektor Linnéuniversitetet
Camilla Rööst, manager material & innovation IKEA of Sweden AB
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

Om Linnéstipendiet

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga professorers utlåtande är rådgivande i processen.

Vid bedömning beaktas följande kriterier: 

  • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
  • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
  • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
  • Innovationsgrad.
  • Praktisk tillämpning inom regionen.
  • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
  • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.
Senast uppdaterad: 11 mars 2022