Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samverkan krävs för att Växjö ska bli hållbart

Igår presenterades en fördjupad analys av Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Analysen visar att kommunens klimatavtryck inte minskar i den takt som är nödvändig, men att förutsättningarna finns – om kommun, näringsliv och invånare gör en gemensam ansträngning.

Den fördjupade hållbarhetsanalysen går igenom alla målområden inom Hållbara Växjö 2030 och lyfter allt från transporter och avfall till jämställdhet, näringslivsfrågor och psykiskt och fysiskt välbefinnande.

- Precis som de globala målen är målen i Växjös hållbarhetsprogram odelbara, det vill säga, inget mål kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det är precis det den här analysen visar, nämligen hur komplext hållbarhetsarbete är. Analysen visar också hur långt Växjö kommun kommit inom vissa områden. Vi politiker behöver fortsatt ta vårt ansvar, men det gäller också att civilsamhälle, företagare och invånare kliver fram och gör det man kan, säger Pernilla Bodin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Klimat och miljö har länge varit prioriterade frågor i Växjö kommun, vilket också märks i den fördjupade analysen. 99,99 procent av all värme, kyla, el och drivmedel som produceras i Växjö är förnybar. Samtidigt som utsläppen av växthusgaser är låga, är det fortsatt stora utsläpp från transporter.

- Enligt analysen behöver transport och resande vara ett prioriterat område att arbeta vidare med framåt för minskat klimatavtryck. Om vi inte ställer om vårt resande till mer klimatsmart genom exempelvis bättre nyttjande av kollektivtrafik, cykel eller gång kommer vi inte få en hållbar utveckling inom området. Här behöver vi som kommun främja dessa färdsätt i samhällsbyggandet, samtidigt som invånare behöver ställa om i vardagen, säger Matina Rosenberg, hållbarhetsstrateg i Växjö kommun.

Att känna sig trygg i sin stads- och boendemiljö är viktig inte minst för den sociala hållbarheten och analysen visar att antalet anmälda brott i kommunen har minskat inom vissa kategorier. Trots det är det många invånare som fortsatt känner sig otrygga och att den upplevda otryggheten varierar stort inom olika delar av kommunen.

Likaså är ungas delaktighet, inflytande och rättigheter grundläggande för en hållbar utveckling. Det är tydligt att ungdomar har mindre intresse för samhällsfrågor nu, jämfört med tidigare år. Antalet ungdomar som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen har minskat kraftigt mellan 2018 och 2021. Detta gäller både elever i årskurs åtta och gymnasieelever.

När det gäller motion och fysisk aktivitet är det få barn och ungdomar i kommunen som kommer upp i de nationella rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet. De som är minst fysiskt aktiva är gymnasieelever, där 42 procent av pojkarna och 28 procent av flickorna rör på sig tillräckligt mycket. Likaså går det självskattade psykiska välmåendet ned, särskilt i åldersgruppen 16–29 år. Fetma ökar i alla åldersgrupper, liksom stillasittande. Samtidigt visar analysen att det finns nära tillgång till skog och natur för fysisk aktivitet, liksom ett livskraftigt föreningsliv med både bredd och elitidrott.

- Vi har mycket att lösa i Växjö kommun, men tack vare den fördjupade analysen har vi nu mer kunskap och fakta om utmaningarna vi står inför. Med hjälp av innovation, samarbete, handlingskraft och modiga vägval kommer vi nå ända fram, säger Pernilla Bodin (MP).

Om Hållbara Växjö 2030

Sedan hösten 2019 jobbar Växjö kommun enligt hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030. Programmet pekar ut målbilder och insatser för att Växjö ska bli en fantastisk plats att leva, bo och verka i, både nu och i framtiden, och består av fem övergripande målbilder:

  • Klimat- och miljösmart
  • Tryggt och tillitsfullt
  • Rättvist och ansvarstagande
  • Växande och inkluderande
  • Grönt och hälsosamt

Hållbara Växjö bygger på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vart fjärde år ska det göras en fördjupad trendanalys av programmet, 2022 är första gången, och samma analys kommer att göras 2026 och 2030.

Ta del av hela den fördjupade hållbarhetsanalysen

Senast uppdaterad: 8 mars 2023