Projekt inom natur

Växjö kommun har projekt för att gynna blå och grön infrastruktur, till exempel för att värna hållbara ekosystem.

I projekt Biodiverse Cities finns en podd om Telestadshöjdens våtmarker att lyssna på.

Projektet Biodiverse Cities syfte är att bekämpa klimatkrisen genom att implementera mer biologisk mångfald och leda omställningen till att städer ska bli mer naturinkluderande. Projektet pågår under fyra år och delfinansieras av EU-programmet EU Interreg Nordsjö. Växjö kommun kommer att samarbeta med städer i Tyskland, Danmark och Nederländerna. Det är redan klart att Växjö kommun kommer att anlägga en våtmark vid Telestad, samt utveckla dess närområde, för en del av projektpengarna.

Telestadshöjdens våtmarker

Växjö kommun arbetar på många sätt för att gynna och stärka den biologiska mångfalden. Ett sätt är genom det pågående projektet på Telestadshöjdens våtmark. Detta projekt har, förutom stort fokus på naturen, en vilja att utveckla området tillsammans med invånarna.

I podden får du höra hur projektet utvecklats från starten till de visionära tankar kring hur området kan se ut i framtiden. Podden är cirka 11 minuter lång, välkommen att lyssna.

Podd inom projektet, om Telestadshöjdens våtmarker

Projekt Blue Green City har målet att förbättra policys kopplat till grön och blå infrastruktur i städer och omgivande områden för att värna för hållbara ekosystem, minska hot mot biologisk mångfald samt skydda sårbara landskap. I Växjö har projektet inneburit att hänsyn till ekosystemtjänster har integrerats i alla steg i planeringsprocessen, från översiktsplan till detaljplan. Det treåriga projektet delfinansieras av EU-programmet Interreg for Europe och har utöver Växjö partners från Frankrike, Tyskland, Italien, Kroatien och Rumänien.

2022 anlade Växjö kommun en fiskväg i Årydsjöns södra utlopp. En fiskväg är en konstruktion som ger fiskar fri passage förbi ett vandringshinder, vilket är extra viktigt för fiskarter som behöver vandra eller behöver vistas i strömmande miljöer för att leka. Fiskvägen utgörs av en 200 meter lång strömfåra med utlagda större stenar, lekgrus och död ved. Den strömmande miljön gynnar förutom fisk även insekter och fåglar.

I maj 2023 satte Växjö kommun ut cirka 6 000 yngel från Helige å-öring i fiskvägen. Det förekommer bestånd av öring både uppströms och nedströms Årydsjön, men dessa bestånd har under lång tid varit isolerade från varandra på grund av vandringshindret i Årydsjön. Tack vare att dessa bestånd nu kan komma i kontakt med varandra igen, kan den genetiska variationen förbättras i den lokala populationen av öring.

Fiskvägen har även en flödesdämpande effekt. Det innebär att fiskvägen bidrar till att mer vatten hålls kvar i Årydsjön under torrare perioder med lägre tillflöden. Vid högflödesperioder bidrar fiskvägen i stället med att avbörda mer vatten från sjön. Kompletterande reglering av sjöns vattennivå kommer fortsatt att ske via dammluckorna i sjöns övriga utskov. En god reglerförmåga för att motverka översvämning och torka är mycket viktigt för att motverka att skador uppstår för både samhälle och miljö.

Det är inte tillåtet att fiska i fiskvägen eller att störa dess flöde på något sätt, men kom gärna förbi för att titta och ta del av den fina naturen i området.

Detta projekt har medfinansierats genom stadsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronobergs.

Senast uppdaterad: 12 juni 2024